Ung Vänster stödjer Umeåuppropet!

Umeåuppropet vill få stopp på vardagsrädslan. Det offentliga rummet är inte offentligt om bara vissa känner sig trygga där. När kvinnor avstår kvällspromenader eller festen så är det offentliga rummet inte längre till för alla. Kvinnors vardagsrädsla gänger ihop med mäns våld mot kvinnor. Bara genom att ta kvinnors upplevelser av våld och hot i det offentliga rummet och i hemmet å allvar kan vi komma åt vardagsrädslan. För det krävs politiska lösningar.

Gå in och läs Umeåuppropet, och agera för förändring, mot vardagsrädslan!

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Borgaralliansen, feminismens huvudfiende!

Ida Gabrielsson skriver idag i en debattartikel i Flamman om feminismens huvudfiende; Borgaralliansen!

året som gått har präglats av hårda attacker mot kvinnors rättigheter och mot den svenska feministiska rörelsen. I kölvattnet efter det journalistiska lågvattenmärket ”Könskriget” som sändes i SVT har vi sett allt fränare angrepp, och de borgerliga företrädarna har sett sin chans att göra sig av med den feministiska fernissan. Det pågår inte längre någon tävling i vem som kan deklarera sig som feminist flest gånger. Tvärt om ser vi hur Fredrik Reinfeldt gärna tar på sig rollen som fanbärare för de feministiska landvinningarnas huvudfiende, borgaralliansen.

En högerregering skulle innebära kraftiga försämringar för oss kvinnor. Enligt egen utsago vill de sänka skatterna med 250 miljarder, vilket motsvarar var femte skattekrona. Den offentliga sektorn, som gett kvinnor möjlighet till arbete och ekonomisk frigörelse ska raseras. Moderaterna försöker måla upp en bild av ett nytt arbetarparti, men i själva verket angriper de kollektivavtalen och arbetsrätten så fort de får chansen. Redan idag hör kvinnor till arbetsmarknadens svagaste grupper, och vi är därför de som drabbas hårdast av högerpolitiken.

Sett ur ett könsmaktsperspektiv får otryggheten på jobbet fler konsekvenser än de rent ekonomiska. Tjejer och kvinnor tvingas i dag på sina arbetsplatser utstå sexuella trakasserier, att bli tafsad på är en del av deras vardag, och en uppluckring av anställningstryggheten flyttar makten ytterligare. Det blir uppenbart vad borgaralliansens snack om ”flexibilitet” handlar om och vilka det är som får betala för den.

Antifeministalliansen förvägrar oss konsekvent möjligheten att kollektivt förändra våra liv. De framställer förtrycket som individuella problem och ser inte med blida ögon på någon form av medveten, offensiv politik mot de strukturella orättvisorna. Att ta ett gemensamt ansvar för de absurda skönhetsideal som pådyvlas tjejer finns det inget intresse av. I stället skall ätstörningskliniker och psykiatrimottagningar privatiseras eller läggas ned. Fredrik Reinfeldt vill låta privata bolag göra vinst på att unga tjejer spyr upp maten för att de inte är nöjda med sig själva.

Högerns recept mot mäns våld mot kvinnor är fler poliser. Deras politik är en total förnekelse och nonchalans av det faktum att de flesta övergreppen sker i våra hem. Sexuella trakasserier och kränkningar i skolan ska lösas med hårdare tag och ökad betygshets. På område efter område osynliggörs tjejers erfarenheter och villkor.

En oerhört viktig verksamhet, som redan idag är hotad av nedskärningar, är den som bedrivs på ungdomsmottagning­arna. Runt om i landet gör barnmorskor, kuratorer och lä­kare varje dag ett ovärderligt jobb, och därför ger vi Ung Vänsters feministpris 2006 till Sveriges ungdomsmottagningar. Att kunna vara trygg med sin kropp och sin sexualitet är en rättighet och en förutsättning för att kunna hävda sig mot kränkningar och övergrepp.

Ung Vänster inleder nu vår mest feministiska valrörelse någonsin. Vi driver hårda krav som tar sin utgångspunkt i unga tjejers verklighet. Vi tar upp kampen för rättvis behandling, lika utrymme och en offensiv feministisk politik värd namnet. Och med mindre än så tänker vi inte nöja oss.

Ida Gabrielsson
Ordförande Ung Vänster

Läs artikeln på Flammans hemsida.

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Betygshets och hårdare tag

Idag presenterade borgaralliansen sin alternativa skolpolitik. Såhär kommenterar Ida Gabrielsson, ordförande i Ung Vänster, förslagen.

– Borgaralliansens skola med obligatoriskt betyg från årskurs sex och en uppdelad gymnasieutbildning har till syfte att skikta och sålla bland ungdomar. En skola för alla är inte en skola där vissa stämplas ut och rensas bort, men det blir konsekvensen av borgarnas förslag, säger hon.

– Deras syn på på ordning och reda är unken och gammaldags. Problem i skolan föreslås stävjas med diciplin och hårdare tag. Vi menar precis tvärtom. Betygshets leder till stress och ångest, inte ökad kunskap. Ung Vänster kräver ett stopp för privatskolor, vi ungdomar vill inte delas upp i ett A- och ett B-lag. Det som krävs är en upprustning av skolan. Istället för diciplinåtgärder behövs det fler lärare och ett ökat inflytande för eleverna, avslutar hon.

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Hands off Iran!

Iran pekas idag ut som ett av de största hoten mot den ”fria” världen. USA anklagar återigen ett land i Mellanöstern för att i hemlighet utveckla kärnvapen. återigen varvas skräckinjagande rasistiska nidbilder av galna muslimer med satellitbilder över påstådda massförstörelsefabriker. Senast detta skedde var i samband med USA: s invasion av Irak. Anklagelserna visade sig vara grundlösa och påhittade. Under förevändningen av demokratisering av Mellanöstern, har USA kränkt folkrätten och torterat oskyldiga människor i Irak. Argumentationen och anklagelserna går efter välkänt mönster. Iran är nästa mål. Det är också anmärkningsvärt att länder som Israel, Pakistan och Indien – länder som har starka band till USA – som till skillnad från Iran inte skrivit under ickespridningsavtalet, inte kritiseras av vare sig USA eller FN: s atomenergiorgan IAEA (International Atomic Energy Agency). Det är uppenbart att det inte är bristen på demokrati som sticker USA i ögat utan potentiella hot mot ekonomiska och politiska intressen.

Enligt ickespridningsavtalet har alla länder rätt att utveckla civil kärnkraft så länge anrikning av uran sker för civilt bruk. Hittills har IAEA: s inspektörer inte hittat några bevis för de framförda anklagelserna och Iran har fortsatt att öppet deklarera all verksamhet i landets anläggningar. Detta till trots har Iran anmälts till FN:s säkerhetsråd för brott mot ickespridningsavtalet. Därför är det i nuläget viktigt att som motvikt till USA:s militära godtycke, försvara Irans rätt till utvecklandet av civil kärnkraft inom ramen för vad ickespridningsavtalet tillåter trots att Iran är en utpräglad diktatur.

Det är viktigt att se att de anklagelser som riktas mot Iran idag har samma övergripande syfte som de anklagelser som riktades mot Irak för fyra år sedan – att med falska förevändningar legitimera kränkningar av mänskliga rättigheter och folkrätten som en del i ett hårdnande grepp om världens oljeresurser. Det är uppenbart att det i dagsläget största hotet mot fred, frihet och demokrati i Mellanöstern är USA.

Hands off Iran!

Antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelsemöte 06021

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Tjänstedirektivet – fortfarande en otjänst

EU-parlamentet röstade i torsdags om det länge omstridda tjänstedirektivet. Direktivet, som syftar att öppna upp och skapa konkurrens på marknaden för tjänster inom unionen, har varit på tapeten länge och föranlett massiva protester från fackliga organisationer såväl i Sverige som i östeuropa. Protesterna har framförallt gällt den så kallade ursprungslandsprincipen, som innebar att ett företag som utför arbete i andra länder enbart behöver följa de regler och avtal som gäller i ursprungslandet. Denna princip var det tydligast påtagliga hotet mot arbetsrätt och löner, syftet med den var att såväl ge företagen möjlighet att dumpa löner som att skapa konkurrens mellan löntagare i olika länder och att öppna upp för privatiseringar inom tjänstesektorn.

Ursprungslandsprincipen är borttagen i det kompromissförslag som i torsdags röstades igenom, de breda fackliga protesterna tvingade helt enkelt EU-kommissionen att backa. Det tjänstedirektiv som nu antagits av parlamentet är ett resultat av omfattande fackliga protester men lämnar samtidigt dörren öppen för den europeiska höger som öppet driver på för en utveckling där löner och löntagarnas rättigheter på arbetsmarknaden ska pressas ned och försämras.

även om direktivet blivit bättre på några punkter saknas fortfarande tydliga skrivningar om vilka regler som gäller. Det är ännu oklart om det ska vara möjligt att dumpa löner och sociala villkor genom att utnyttja arbetare från låglöneländer. Frågor om löner och arbetsvillkor blir istället juridiska spörsmål för ett gäng jurister med enhetliga frisyrer i EG-domstolen. Dessutom finns det inget som säger att ministerrådet kommer att anta direktivet i den form parlamentet beslutat.

Ung Vänster anser att det grundläggande problemet kvarstår trots dessa förändringar. Att EU överhuvudtaget lagstiftar om villkoren för och på den svenska arbetsmarknaden är i sig oacceptabelt men oundvikligt så länge EU-medlemskapet kvarstår. Men att de mest fackfientliga delarna av förslaget inte gick att driva igenom i parlamentet innebär inte att EU blivit mindre av ett nyliberalt och odemokratiskt projekt. För att kunna försvara den svenska modellen, kollektivavtalen och sociala villkor måste makt tas tillbaka från EU.

Vi säger därför det vi alltid sagt – Sverige måste lämna EU!

Antaget vid försbundsstyrelsens möte 060219

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Ung Vänster avbryter kontakter med SÄPO

Säkerhetspolisen bjöd, i slutet av november 2005, de politiska ungdomsförbunden i Göteborg till ett informationsmöte om bland annat den kommande valrörelsen. Men istället frågades Ung Vänster ut om våra kontakter med muslimska ungdomar i Göteborgs förorter. Med anledning av Säpos kartläggning av muslimska ungdomar med hjälp av ett angiverisystem, avbryter Ung Vänster omgående alla kontakter med säkerhetspolisen och uppmanar de övriga ungdomsförbunden att följa efter.

– Säpo: s arbetsmetoder är ett hot mot demokratin och vi fördömer åsiktsregistrering av muslimska ungdomar, säger Thaher Pelaseyed, ordförande Ung Vänster Göteborg och Bohuslän.

Den 28 november bjöd Säkerhetspolisens sektion väst, samtliga politiska ungdomsförbud till ett möte som i kallelsen framstod som ett informationsmöte om Säpos organisation och den kommande valrörelsen. Väl på plats, i säkerhetspolisens lokaler i Göteborg, frågades Ung Vänster ut om distriktets arbete i Göteborgs förorter och kontakter med muslimska ungdomar.

– Mötet verkade till en början vara just ett informationsmöte, men en bit in på mötet med säkerhetspolisens tjänstemän framgick det egentliga syftet. Säpo ville veta hur vi arbetar med ungdomar i Göteborgs förorter. Det var en obehaglig vändning, säger Thaher Pelaseyed, ordförande för Ung Vänster Göteborg och Bohuslän.

På SäPO: s hemsida kan man läsa att ”Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin”. I ljuset av Säpo: s arbetsmetoder framstår frasen som en cynisk beskrivning av organisationens egentliga verksamhet som sker bakom kulisserna.

– Säpo: s arbetsmetoder går emot demokratin och principerna om åsikts- och religionsfrihet. Vi i Ung Vänster Göteborg och Bohuslän kan aldrig acceptera inskränkningar i människors fri- och rättigheter. Därför avbryter vi alla kontakter med säkerhetspolisen och vi uppmanar de övriga ungdomsförbunden att följa vårt exempel, avslutar Thaher Pelaseyed.

För mer information kontakta:
Thaher Pelaseyed, ordförande Ung Vänster Göteborg och Bohuslän, 0733-79 43 47

Björn Jägesten, ombudsman, 031-12 40 17

(mp) + Borgaralliansen = Sämre skola

Miljöpartiet går samman med borgaralliansen och lägger förslag på en ny skollag för friskolorna. De menar att friskolor är trängda av friskolefientliga kommuner och bristande regelverk och påstår att de genom sitt gemensamma agerande ”vill rida spärr mot friskolemotstånd och försämringar av friskolornas förutsättningar”.

Det som borgaralliansen, och miljöpartiet, kallar för friskolemotstånd handlar i grunden om att kommunerna fått uppleva de faktiska konsekvenserna av friskolereformen. Det är inte speciellt konstigt att kommuner motsätter sig etablering av friskolor när det är de som ser de faktiska konsekvenserna. De minskade resurserna till den kommunala skolan är ett faktum. Segrationen har ökat efter genomförandet och den demokratiska kontrollen över utbildningen har begränsats.

Förslaget innebär bland annat att gymnasiefriskolor ska tillåtas att erbjuda individuellt program (IV). Det ska inte finnas något egenvärde av att ha kvar elever på det individuella programmet. Därför är det helt absurt att privatskolorna nu ska få erbjuda detta program. Målet med IV ska vara att så mycket resurser som möjligt sätts till eleven så att eleven blir behörig till ett nationellt program. Alltså, i snabbast möjliga takt, aveckla elevens behov av ett individuellt program. Just därför är det viktigt med demokratiskt inflytande där. Vad konsekvenserna av att konkurrensutsätta en sån verksamhet blir, säger sig självt. Det ska inte finnas ett privat intresse av att hålla elever utanför möjlighet till ubildning.

Individuella programmet, och alla andra program, behöver ett tydligt demokratiskt inflytande där man följer upp och utvärderar kvaliteten. överskottet av skolans budget ska gå till utveckling av skolan, och inte stoppas i skolägares plånbok.

Lagförslaget, som nu ska lämnas till lagrådet, tar ingen hänsyn till varje elevs rätt till en bra och likvärdig utbildning, tvärtom kommer avregleringarna leda till ytterligare uppdelning mellan elever och en ökad dränering av den kommunala skolans resurser.

Ung Vänsters Verkställande Utskott 060209

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Bekämpa rasism och intolerans!

Ida Gabrielsson är en av initiativtagarna till ett upprop för att bekämpa rasism och intolerans. Uppropet är en reaktion mot den främlingsfientlighet och islamofobi som blivit tydlig i diskussionen om publiceringen av nidbilderna på profeten Mohammed.

– Publiceringen av bilderna sker inte i ett politiskt vakuum, utan är ett uttryck för den främlingsfientlighet och islamfobi som breder ut sig i Danmark såväl som i övriga Västvärlden, säger Ida Gabrielsson.

”Med samma självklarhet som vi försvarar rätten till det fria ordet – och med samma skärpa – måste vi kraftfullt ta avstånd från alla uttryck av rasism, våld och intolerans. Ingen tidning är någonsin skyldig att använda sin yttrandefrihet för att sprida och förstärka fördomar.”

Så står det i uppropet som Ida Gabrielsson undertecknar.

– Jag tror att det är många som känner att dom vill ta ställning mot rasism och intolerans och därför hoppas jag att flera kommer att ansluta sig till uppropet och manifestionen, avslutar Ida Gabrielsson.

Tillsammans med de andra initiativtagarna arrangeras en manifestation på lördag, kl. 12.00, på Medborgarplatsen i Stockholm.

Läs uppropet i sin helhet här

Upprop mot rasism och intolerans!

Bekämpa rasism och intolerans!

Runt om i världen diskuteras nu efterföljderna av de nidbilder på profeten Mohammed som publicerades i danska Jyllandsposten i december. Publiceringen av bilder sker inte i ett vakuum. Den måste ses mot bakgrund av den främlingsfientlighet och islamofobi som breder ut sig i Danmark såväl som i övriga västvärlden. Bilderna hänger ihop med den allt mer hårdföra danska invandringspolitiken och är exempel på de ständiga angrepp och hatbrott som sker mot muslimer och mot personer med utländsk bakgrund.

även de oacceptabla våldsamma protester som följt publiceringarna har härmed sitt sammanhang. De kränkande bilderna blev en utlösande faktor för den djupt rotade känsla av förtryck och stigmatisering som många muslimer och invandrargrupper i västvärlden levt med under lång tid. Nidbilden av muslimer som ociviliserade fundamentalister används i terroristbekämpningens namn för att förstärka uppdelningen mellan ”vi” och ”dom”. Det rör naturligtvis långt fler än troende muslimer – det rör alla som lever i vårt samhälle, oavsett var man är född, och vad man har för trosuppfattning och världsbild. Det rör fundamentala medborgerliga rättigheter – som urholkas om någon grupp för dagen kan utsättas för förtryck och förföljelse.

Med samma självklarhet som vi försvarar rätten till det fria ordet – och med samma skärpa – måste vi kraftfullt ta avstånd från alla uttryck av rasism, våld och intolerans. Ingen tidning är någonsin skyldig att använda sin yttrandefrihet för att sprida och förstärka fördomar.

Vi tar kampen för människovärdet och vi tar avstånd från alla krafter – såväl främlingsfientliga som våldsförhärligande – som exploaterar den situation som uppkommit. Försoning kan nås genom att vi använder våra demokratiska och fri- och rättigheter till att bekämpa rasism och intolerans.

Undertecknas;

Kalle Larsson, riksdagsledamot (v)
Mariam Osman Sherifay, riksdagsledamot (s)
Gustav Fridolin, riksdagsledamot (mp)
Barlin Nuur, ordförande Sveriges unga muslimer
Michael Williams, ordförande i FARR
Mehmet Kaplan, Sveriges Muslimska Råd
Jakop Dalunde, Svenska Kyrkans Unga
America Vera Zavala, författare
Ida Gabrielsson, förbundsordförande Ung Vänster
Alexander Chamberland, språkrör Grön Ungdom
Yvonne Ruwaida, riksdagsledamot (mp)
Berndt Ekholm, riksdagsledamot (s)
Ulla Hoffmann, riksdagsledamot (v)

Vi tar ställning mot EU:s terrorlista

Fredrik Malm, Luf, är upprörd över att vi aktiverat oss mot EU:s lista över påstådda terroristorganisationer. (GP 30/1). EU:s terrorlagstiftning hotar grundläggande mänskliga och politiska rättigheter som yttrande- och föreningsfrihet. Dessa lagar lättar från centrala rättsprinciper om enskilt ansvar för konkreta handlingar. I stället utnyttjas kollektiv bestraffning och politisk kriminalisering av sådant som makthavarna för stunden anser vara hotfullt.

Motstånd mot ockupation och förtryck kan bli grund för att på lösa boliner döma inte bara dem som finns i en organisation, utan också alla som på ännu lösare grunder "kopplas" till organisationer. "Terrorism" kan användas som samlingsbeteckning på vad som helst, och få bisarra följder för enskilda. Ett av otaliga exempel på detta är när beslut i Vita huset gjorde svenska medborgare, de så kallade Somaliasvenskarna, rättslösa utan några som helst bevis.

Det är mot dessa lagar som man måste protestera på olika sätt. I Danmark agerade föreningen Oprør, genom pengainsamlingar till sekulära politiska organisationer på den av EU godtyckligt framtagna listan. Det har lett till att en av föreningens talesmän åtalats och att domstol gett klartecken för att polisen ska ta ned uppropet från föreningens hemsida!

Det upprop vi som privatpersoner undertecknat syftar till att reagera mot det som minner om utvecklingen på 30-talet och solidarisera oss med det danska initiativet. När våra företrädare i regeringen sviker eller står handfallna, måste vi som medborgare själva genom aktiv handling värna våra grundläggande rättigheter. Här hoppas vi att genom ett personligt risk- och ställningstagande väcka liv i debatten om rättssäkerhet och brottsbekämpning och att Sverige ska göra som Norge nyligen gjorde; skrota EU:s terrorlista.

Malm försöker göra vårt motstånd mot terrorlagarna till ett aningslöst stöd för en av organisationerna som är med på terrorlistan, den colombianska gerillan Farc. Malm utmärker sig inte direkt som analytiker. Colombias långa inbördeskrig reducerar han till terrorhot från Farc. Därefter vidtar en lång exkurs där lösryckta påståenden kombineras med direkta missuppfattningar. Men den långa exkursen missar det centrala. De flesta som tar del av demokratiuppropet kan snabbt konstatera att det inte är ett upprop för varje handling från Farcs eller någon annan organisations sida. Undertecknarna samlas kring ett avståndstagande från inskränkningar i demokratiska fri- och rättigheter och godtycklig kriminalisering av politisk kamp – inte kring en analys av situationen i Mellanöstern eller Colombia.

Fredrik Malm visar att han inget begripit av hoten mot yttrandefrihet och juridiska rättigheter, utan bredvilligt stöder inskränkningar av dem. Det är tyvärr väntat.

Ida Gabrielsson
förbundsordf Ung vänster
Ali Esbati
vänsterdebattör
Eva-Britt Svensson
EU-parlamentariker (v)
Dror Freiler
musiker och konstnär

Läs artikeln i GP här.

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Sida 10 av 12« Första...89101112