Kommentar till situationen i förbundet

Vi har tidigare redogjort kortfattat för att Ung Vänsters förbundsstyrelse utlyst en extraordinär kongress som ska hållas 9-10 april i Strömsund. Jag har också meddelat att jag inte kommer att ställa upp till omval i samband med extrakongressen. Under de senaste dagarna har den uppkomna situationen i Ung Vänster figurerat på olika sätt i media. Den 19 februari hölls en presskonferens där jag berättade varför extrakongressen utlysts och varför jag valt att avgå då. Jag berör dessa frågor i den här kommentaren. Det förekommer en hel del märkliga tolkningar och spekulationer i den mediala beskrivningen av situationen och många, inte minst medlemmar och sympatisörer, har hört av sig för att få reda på vad som egentligen hänt.

Varför extrakongress?
Den extraordinära kongressen är utlyst eftersom det finns politiska och organisatoriska konflikter i förbundet, som behöver diskuteras och viktiga vägval därmed göras. Dessa diskussioner behöver föras av en bredare krets än förbundsstyrelsen, dels för att de rör hela förbundets framtid och dels för att en viktig del av problemet finns i förbundsstyrelsen. Medlemmarna måste bestämma färdriktning och välja en förbundsledning som kan börja om sitt arbete i enlighet med fattade beslut.

Under en tid har det pågått en typ av verksamhet i förbundet som gjort det omöjligt att agera som förbundsledning. Vad man kallar den verksamheten för – undergrävande, fraktionerande, för jävlig – är inte avgörande. Det viktiga är att den är oacceptabel och skapat en ohållbar situation. Människor som tagit ansvar för att leda och representera förbundet har utsatts för systematiskt baktalande, malts ned och signalerat att de inte orkar fortsätta inneha sina poster under rådande omständigheter; fattade beslut har i praktiken ignorerats och förbundets arbete har på olika sätt paralyserats.

Självklart är detta ett agerande som inte ska förekomma i en organisation som Ung Vänster. Vi har viktigare uppgifter än så och vi får inte legitimera ett arbetssätt där intern positionering blir viktigare än politisk handling. Därför föreslog jag och förbundssekreterare åsa Brunius en extrakongress och därför bifölls förslaget av förbundsstyrelsen.

Vari består konflikten?
Min principiella ståndpunkt har under hela den här processen varit att inte ge mig in på att beskriva någon annans politiska ståndpunkter, när de inte sammanfaller med mina. Det gör jag i den interna debatten i förbundet. Det håller jag fast vid.

Det som är viktigt att påpeka är vilket politiskt och organisatoriskt projekt som Ung Vänster framgångsriktigt arbetat med de senaste 7-8 åren. Det är svårt att ge en hastig beskrivning av ett arbete som måste upplevas och begripas i praxis. Men det finns några grundvalar. Förbundet har betonat konfliktperspektivet i ett läge där den politiska debatten kvävs av konsensustänkande. Ung Vänster har utvecklat en tydlig feministisk profil med teoretisk skärpa och praktisk tyngd. Vi har stått i första ledet i fråga om att belysa och bekämpa könsmaktsordningen i samhället i varje given situation. Vårt arbete med feministiskt självförsvar för tjejer runt om i landet är omfattande och många oberoende jämställdhetsgrupper på landets skolor har kommit till på genom våra medlemmar. Vi har flyttat fram de socialistiska positionerna och skrämt slag på borgerligheten. Då har vi arbetat utifrån en för dem farlig insikt; att kampen för socialismen inte i första hand förs genom att beskriva framtiden och strida om dessa beskrivningar, utan genom konkreta förändringar, som samtidigt tydliggör och hotar systemets ramar. Vi har byggt politisk bredd utan att förlora udden. Det har vi kunnat göra genom en god skolningsverksamhet och en kompromisslös respekt för intern debatt och fattade beslut. Vi har strävat efter och blivit en organisation där det inte är symboler, ett enhetligt språkbruk eller speciella subkulturer som skapar gemenskap, utan det gemensamma arbetet för en bättre värld. En organisation dit man kan söka sig av många olika skäl för att sedan utvecklas tillsammans med andra. Och detta har vi kunnat göra, för att vi bedrivit ett konkret basarbete – med allt från flygbladsutdelningar till graffitifestivaler – och samtidig haft en tydlig ledning med mandat att agera.

Det är det projektet som vi vill värna och skapa samling kring. Därför har ett politiskt och organisatoriskt strategidokument presenterats för extrakongressen.

Det är viktigt att understryka, att det inte bara är fullt legitimt utan också positivt, om det finns olika åsikter om förbundets politik och organisation. Ung Vänster är en bred organisation med mycket högt i tak. Vad som inte är acceptabelt är när politiska och organisatoriska linjer inte drivs öppet utan på ett sätt som äventyrar just förbundets bredd och styrka.

Sexuella trakasserier
Det som väckt mest intresse i media är förekomsten av sexuella trakasserier. Det är också detta som gett upphov till flest felaktigheter i rapporteringen.

Det finns flera tjejer som beskrivit hur det undergrävande arbete som funnits i förbundet ibland tagit sig uttryck som är tydligt relaterade till samhälleliga könsmaktstrukturer.

Det handlar om att de upplevt att deras åsikter ”förklarats” och deras lämplighet ifrågasatts på basis av deras faktiska eller påhittade relationer. Detta är förstås helt knäppt. Men det är också ett tydligt exempel på hur patriarkala mönster kan ge sig till känna. Ingen organisation kan sägas vara en frizon från sexistiska strukturer. Inte heller Ung Vänster. Skillnaden är att vi ser strukturerna och kan kalla saker vid sitt rätta namn. Med sexuella trakasserier avses ”sådant ovälkommet uppträdande grundat på kön eller ovälkommet uppträdande av sexuell natur”. I det här fallet handlar det om det förstnämnda – ovälkommet uppträdande grundat på kön, och alltså inte om ”sexstrider” eller något annat fantasifullt som det fått heta i pressen. Det är icke desto mindre allvarligt. Precis som Jämo skriver är det ”den utsatta personen som avgör vad som är trakasseri. Människor är olika känsliga. Ett beteende som en person rycker på axlarna åt kan för en annan vara djupt kränkande”. Det som måste stå helt klart är att vi i Ung Vänster inte ”rycker på axlarna” åt något som är uppenbart kränkande för dem som drabbats. Det ingår i själva problemet med sexuella trakasserier i samhället, att de tjejer och kvinnor som påtalar det inte tas på allvar. Så ska det inte vara i Ung Vänster.

Jag vill dock avvisa det påstående som cirkulerat om att dessa enskilda händelser skulle vara skälet till att vi utlyser extrakongressen. Aftonbladets påstående att ”turbulensen bottnar i en härva av sexuella anklagelser och trakasserier” har ingen egentlig relation till verkligheten. Jag vill också betona att inga enskilda heller kommer att hängas ut. Det viktiga är att slå fast att sådant beteende inte är acceptabelt någonstans, allra minst i Ung Vänster. Det är inte heller på grund av dessa trakasserier som jag valt att avgå på extrakongressen.

Varför avgår jag?
Jag har valt att avgå av flera skäl. Dels har jag helt enkelt stått ut med för mycket. Ingen ska behöva genomlida det undergrävande arbete som jag har fått utstå. Det har helt enkelt varit väldigt jobbigt att hantera ett arbete som jag upplever förstört förbundsledningens möjligheter att fullgöra sitt uppdrag. Men jag vägrar se samma arbetsmetoder bryta ned andra kamrater, utan att ta strid för motsatsen. Jag tar också på mig ett stort ansvar för att den ohållbara situation som vi nu går igenom i förbundet inte konfronterades tidigare och tydligare.

Framför allt handlar det om att jag vill kunna delta mer aktivt och

tydligt i den interna debatten fram till och på extrakongressen. Det är lättare att göra det, utan att behöva fundera över hur det påverkar mina möjligheter att agera som eventuell förbundsordförande i framtiden. Att ta strid för förbundets politiska och organisatoriska grundvalar är viktigare för mig än att vara kvar vid uppdraget som förbundsordförande, även om jag tycker att det är ledsamt att lämna ett uppdrag som jag trivts mycket bra med.

Varför är inte kongressen offentlig?
Det har varit en självklarhet för Ung Vänster att ha kongresser som är öppna för allmänhet och media. Den här kongressen är dock extraordinär av flera skäl och det har lett till det extremt ovanliga beslutet att så nu inte ska vara fallet. Kongressen är utlyst just för att hantera interna motsättningar som också tagit sig personliga uttryck. Själva avsikten – att klargöra problemen och försöka lösa dem – skulle äventyras av medialt tryck. Det måste vara möjligt att gå vidare också efter hårda motsättningar som förs upp till diskussion.

Några ytterligare påpekanden
Det har spekulerats i kopplingen mellan händelserna i Ung Vänster och vänsterpartiets kongress som avslutades i helgen. Det finns ingen sådan koppling. Extrakongressen är utlyst på ett sedan tidigare inplanerat förbundsstyrelsemöte. Det var stadgemässigt nödvändigt att utlysa den just då om kongressen skulle kunna hållas under påskhelgen, där annars ett annat stort Ung Vänster-evenemang skulle hållas. Aftonbladet har också hävdat att Ung Vänster skulle ha en hemlig (!) förbundsstyrelse. Så är naturligtvis inte fallet. Följande personer är ordinarie eller suppleanter i förbundsstyrelsen (med nuvarande bostadsort): Edvard Ankarudd, Stockholm, Alex Bengtsson, Sundsvall, Erik Berg, Arlöv, Tora Breitholtz, Stockholm, åsa Brunius, Stockholm, Josefine Castillo, Stockholm, Moa Elf Karlén, Stockholm, Lisa Englund, Umeå, Ali Esbati, Stockholm, Tove Fraurud, Stockholm, Anna Herdy, Stockholm, Tove Hultberg, Malmö, Malin Jogmark, Karlskrona, Anton Larsson, Malmö, Anna Morvall, Linköping, Rebecca Lernesjö, Lund, Jonas Lindberg, Gotland, Hans Linde, Göteborg, Petter Magnusson, Malmö, Ola Nilsson, Lund, Clara Norberg-Averbo, Umeå, Alicia Pettersson, Umeå, Joel Phalén, Bodafors, Nela Porobic, Helsingborg, Ida Regin, östersund, Mikael Wallgren, Umeå, Björn öberg, Gävle.

Hur blir det nu?
Min förhoppning är att förbundet ska kunna samlas kring ett offensivt politiskt och organisatoriskt dokument och kunna gå vidare med tydliggjorda eller lösta motsättningar. Poängen med den utlysta extrakongressen är heller inte att vi ska bli av med någon, utan att vi ska bli av med vissa sätt att arbeta.

Som medlem kommer man, vare sig man önskar det eller inte, att påverkas av det inträffade. Det handlar om vilket sorts förbund som man är medlem i. Självklart är det en krissituation som nu råder i organsiationen, men om man kommer överens om att det är det så kan man också fortsätta att vara ett starkt förbund som sätter skräck i borgarna. Vi står fortfarande starkare än på mycket länge. Det gäller att utnyttja det till politisk förändring. Det behövs.

Mejla gärna frågor och funderingar till info@ungvanster.se eller ali@ungvanster.se

/Ali Esbati

Hälsning till vänsterpartiets kongress

Hälsningsanförande vid vänsterpartiets kongress, Stockholm 040219

Ali Esbati, förbundsordförande i Ung Vänster

— Talade ordet gäller —

Kamrater!

Ulla Hoffmann var inne på ett välkänt fenomen i sitt inledningstal. Vår rörelse har lätt för att dra till sig medialt intresse. Det räcker med att ha eller antyda interna konflikter. Skriver man debattartiklar om dem, är man garanterad publicering. Hoppar man av strax före val, kan man till och med bli minister.

Idag kommer jag till er med en hälsning från ett starkt och slagkraftigt förbund. Men också ett förbund med interna konflikter. De konflikterna är av mycket stort intresse för våra vänner i media. För er, ombuden på kongressen, tänker jag berätta annat, minst lika intressant.

Ung Vänster är vänsterpartiets ungdomsförbund. Och vi sätter en ära i att vara det. Men Ung Vänster är också mycket mer. Ung Vänster är bärare av ett oerhört framgångsrikt politiskt och organisatoriskt projekt.

Det är svårt att ge en hastig beskrivning av ett arbete som måste upplevas och begripas i praxis. Men det finns några grundvalar. Förbundet har betonat konfliktperspektivet i ett läge där den politiska debatten kvävs av konsensustänkande. Vi har aktivt sökt förstöra bilden av att man är politisk aktiv för att man gillar politik som verksamhet. Vi är politiskt aktiva för att vi inte gillar högerns politik och de effekter den får på våra livsvillkor. Ung Vänster har utvecklat en tydlig feministisk profil med teoretisk skärpa och praktisk tyngd. Vårt arbete med feministiskt självförsvar för tjejer runt om i landet är omfattande och många oberoende jämställdhetsgrupper på landets skolor har kommit till på genom våra medlemmar. Vi har flyttat fram de socialistiska positionerna och skrämt slag på borgerligheten. Då har vi arbetat utifrån en för dem farlig insikt; att kampen för socialismen inte i första hand förs genom att beskriva framtiden och strida om dessa beskrivningar, utan genom konkreta förändringar, som samtidigt tydliggör och hotar systemets ramar. Vi har byggt politisk bredd utan att förlora udden. Det har vi kunnat göra genom en god skolningsverksamhet och en kompromisslös respekt för intern debatt och fattade beslut. Vi har strävat efter och blivit en organisation där det inte är symboler, ett enhetligt språkbruk eller speciella subkulturer som skapar gemenskap, utan det gemensamma arbetet för en bättre värld. En organisation dit man kan söka sig av många olika skäl för att sedan utvecklas tillsammans med andra. Och detta har vi kunnat göra, för att vi bedrivit ett konkret basarbete – med allt från flygbladsutdelningar till graffitifestivaler – och samtidig haft en tydlig ledning med mandat att agera.

Inget av detta är självklart eller oföränderligt. Jag vill inte ge er bilden av ett monolitiskt förbund. Men ett förbund som jag tycker det finns anledning att vara stolt över. Ett förbund som lär sig av sina misstag, men, för att citera den franske filosofen Althusser, "vågar ha rätt".

Men kamrater, förbundet finns ju inte till för sin egen skull utan för att förhålla sig till och förändra verkligheten. Och det är en omtumlande verklighet vi lever i.

Sedan den förra partikongressen har vi upplevt minst två stora imperialistiska anfallskrig. Det är inte slumpmässigt. Det vi ser är hur ett strukturellt orättvist system i kris i slutändan måste legitimeras med våld, när som helst, var som helst. För att säga det med Arundhati Roy: "Det finns inte ett land på Guds jord som inte sitter i kläm mellan den amerikanska kryssningsmissilen och IMF:s checkhäfte".

Mot denna ordning har vi protesterat och organiserat motstånd. Ung Vänster spelade en central roll under de svenska protesterna mot det planerade Irakkriget. Vi var aktiva huvud- eller medarrangörer till manifestationer på ett 40-tal orter den 15 februari 2003. Och vi kommer att fortsätta med den antiimperialistiska kampen, vår tids ödesfråga. Låt mig också understryka, att i arbetet för fred, mot imperialism, är motståndet mot ockupationen i Irak avgörande. Våra motståndare, som sällan hade några problem med Saddam Hussein så länge han använde gas mot kurder, försöker likställa ställningstagande mot ockupation med ställningstagande för Saddams förtryck. Låt dem skämma ut sig själva! Ung Vänsters ståndpunkt är tydlig. Vi inser att de nederlag som ockupationsmakten åsamkas i Irak, såväl politiskt som militärt, blir till segrar för de antiimperialistiska strävandena också långt utanför Iraks gränser. Ockupationskramarna tar ställning för rasistiskt förtryck. Vi tar ställning för internationella konventioner, folkrätt och människovärde.

Kamrater, det finns en hel del djupt obehagliga tendenser i vår samtid. Samtidigt stärks motståndet mot den nuvarande ordningen. Det djupa folkliga missnöjet med de globala eliternas vanskötsel och vansinne tar sig olika uttryck runt om i världen. Vi ser hur sociala rörelser bildas och sluter sig samman. Vi ser ett spirande motstånd mot nedskärningar och privatiseringar över hela världen. Och i Sverige bidrog vi själva aktivt till framorganiserandet av en politisk jordbävning. I folkomröstningskampanjen stod, på ett närmast övertydligt sätt folket mot eliten. Flera hundra miljoner i kampanjkassa, alla titlar som gick att skrapa ihop, goda bundsförvanter i mediavärlden. Eliterna hade det mesta. Men de hade också fel. Och de förlorade. Folket vann.

Ung Vänsters insatser i kampanjen var omfattande. Ulla nämnde att vi delade ut en miljon flygblad. Det var av våra egna. Dessutom deltog vi i utdelning av mängder med annat kampanjmaterial och framför allt i debatter, diskussioner och samtal. Svenskt Näringsliv gjorde istället ungdomssajter där man bland annat fick vara en dalahäst som åkte runt och blev itutad menlösa saker om Europa. Moderata ungdomsförbundet lanserade ett strutsliknande kampanjdjur, en "emu". Efter en TV-debatt i Göteborg som jag deltog i var det en stackare som sprang upp och ned för Avenyn iklädd en sådan dräkt. Runt 70% i åldersgruppen 18-21 röstade nej till EMU. (Det slår att vi håvade in 18 procent av förstagångsväljarna till partiet).

Nu vänder vi blickarna mot EU-parlamentsvalet. Istället för en skendebatt som på sin höjd handlar om vilken avdankad politruk som ska bli ny EU-president, vill vi föra den viktiga diskussionen om EU, demokratin, välfärden och själbestämmandet. Dagen efter folkomröstningen kallade DN:s Niklas Ekdal nej-röstarna för "passiva demokratikonsumenter utan eget ansvar". Jag hoppas att han och resten av etablissemanget får en till sån riktigt ansvarslös örfil.

Det som kommer att vara tongivande i förbundets arbete den närmaste tiden är dock vår kampanj Operation upprustning. Alldeles för länge har nedmontering av välfärden presenterats som en närmast ödesbestämd utveckling. Egentligen är det snarare tvärtom. Det minns mer resurser än någonsin i samhället. Det gäller att ta strid för att de används till konkreta förbättringar. Kampanjen utformas lokalt och det övergripande budskapet som ska förmedlas under kampanjen, det är att vi tänker inte ta vad som helst. Vi ifrågasätter inte bara nedskärningar. Vi kräver att det ska rustas upp. Vi går inte bara omkring och surar. Vi ser till att det händer saker. Vi accepterar inte dåliga beslut. Vi ställer till med ett jävla liv

Det krävs idag en konflikt med kapitalet och den politiska elit som företräder kapitalets intressen, till och med för att behålla drägliga förhållanden. Och den vänster som inte ger sig in i den kampen, som inte bygger ett stöd utanför de parlamentariska församlingarna, som inte inser att man måste vara disciplinerat olydig, den vänstern gör sig själv irre

levant. Självklart ska Ung Vänster och vänsterpartiet, som två delar av samma rörelse, stå på rätt sida i den konflikten. Lika självklart är att vänsterpartiet har problem och får problem när partiets företrädare ibland utvecklar en större lojalitet med andra parlamentariker än med partiets politik och de människor som partiet företräder. Och då tar vi strid. Inte i vänsterpartiet, utan i samhället. Strid för en offensiv vänsterpolitik.

Kamrater, vårt förbund har hunnit bli hundra år. Det har varit ett lärorikt firande, där kronan på verket är vår jubileumsbok som jag i princip kräver att ni köper där ute. Under Moa Elf Karléns redaktörskap har vi producerat ett viktigt bidrag till arbetarrörelsens historieskrivning. Men också till vår egen självförståelse. Att titta på vår hundraåriga historia är att genomskåda motståndarna. De byter bara skepnad. Vi lär oss av misstagen och kliver upp på tidigare generationers axlar.

Och vi ser hur vår rörelse genom historien stått för politisk förnyelse. I allt från ungdomsförbundets pamfletter till partiets riksdagsmotioner kan man se framtiden skymta fram. Och det är Ung Vänsters löfte att fortsätta vara förnyare. Mot reaktionär nykolonialism ställer vi en ny våg av antiimperialistisk ungdomskamp. Mot inskränkt 1800-talssyn på ekonomin ställer vi behovet av omfattande offentligt ägande. Mot en unken och blint historielös tilltro till kapitalismen, ställer vi en grundligt demokratisk övertygelse, om att vi alla kan och ska vara med och bestämma över våra gemensamma angelägenheter.

Vi ser också, kamrater, att mycket av det som vi idag uppfattar som självklart är resultatet av hård kamp. Vi "får" inget gratis. Det som är vårt har vi tagit. När levande människor av kött och blod under dessa hundra år har deltagit på möten, delat ut flygblad och pamfletter, sålt tidningar och agerat strejkvakter, fattat beslut och tagit ansvar för dem, sörjt motgångar och glatts i segrar, så har det gjort skillnad. Och det är ett löfte från ungdomsförbundet, att vi fortsätter att göra skillnad. För vi vet ju att världen skapas av människor och kan förändras av människor. Vi vet helt enkelt att en djup sanning ligger förborgad i denna korta, men kärnfulla dikt av Göran Sonnevi

Det är omöjligt, säger du
Men jag vet
att du inte kan veta det.

Extrakongress och ordförandeval

Ung Vänsters förbundsstyrelse utlyste på sitt möte den 8-9 februari en extraordinär kongress, som ska hållas 9-10 april i Strömsund. På extrakongressen kommer förbundet att behandla ett internt drogpolitiskt uttalande, ett politiskt och organisatoriskt dokument samt förrätta val av förbundsordförande, förbundsstyrelse och valberedning.

åtgärden är mycket ovanlig. Den vidtogs för att återföra viktiga frågor om förbundets politiska och organisatoriska färdriktning till medlemmarna och möjliggöra valet av en förbundsledning som kan börja om sitt arbete i enlighet med fattade beslut.

Jag har beslutat att inte ställa upp till omval till ordförandeposten.

Jag tar på mig ett ansvar för att de problem som funnits i organisationen inte konfronterats tidigare. Jag väljer att lämna mitt uppdrag vid extrakongressen, för att understryka betydelsen av att vi nu får en intern diskussion som i första hand fokuseras på förbundets politik och organisation, och för att kunna delta mer aktivt och tydligt i den interna debatten fram till och på extrakongressen. Det är viktigt att det politiska och organisatoriska projekt som Ung Vänster oerhört framgångsrikt utvecklat, särskilt sedan mitten av 90-talet, kan diskuteras internt genom förbundets demokratiska kanaler. Att säkerställa grundvalarna för detta projekt är viktigare än att vara kvar vid uppdraget som förbundsordförande.

Jag vill också passa på att tacka för den stora uppskattning som medlemmar och andra visat under min tid som ordförande och under de senaste turbulenta dagarna. Uppskattningen ska dock hänföras till förbundets kollektiva arbete. Det är det som jag blott haft förmånen att få sammanfatta och representera utåt.

Ali Esbati
Förbundsordförande

Folkomrösta om konstitutionen!

I ett stort antal EU-länder kommer folkomröstningar om EU:s nya grundlag att genomföras. Det bör vi i Sverige också göra. Förslaget till ny konstitution är så genomgripande att det kräver folkets ställningstagande för ett ja eller ett nej. Vår namninsamling är en del i ett större sammanhang. Många olika organisationer och partier samlar namn för samma syfte.

Klicka här för att ladda ned namnlistor

En annan röst – alternativ konferens om folkmord, terror och mänskliga rättigheter

EN ANNAN RöST
Alternativ konferens
om folkmord, terror och mänskliga rättigheter

• Söndag 25 januari, ABF-huset, Sveavägen 41 • Entré 40 kr

PROGRAM i Z-salen

09.45 Inledning av Nätverket mot Krig

10.00 Mohammed Bakri
född i Palestina, skådespelare och regissör till filmen ”Jenin, Jenin” som beskriver den israeliska arméns inmarsch i Jenin på Västbanken ur palestinsk synvinkel. Sverigepremiär av ”Jenin, Jenin”!
Samtalsledare: Maj Greitz, International Solidarity Movement (ISM)

11.40 Gloria Mansilla
född i Colombia, ordförande i människorättsorganisationen ANDAS som arbetar i Colombia och internationellt med hjälp till internflyktingar och de som utsätts för politiskt övergrepp i krigets Colombia.
Samtalsledare: Eva Björklund, Latinamerikaexpert och redaktör för Tidskriften Kuba.

12.45 Akin Birdal
född i Turkiet, människorättsaktivist i Turkiet, tidigare ordförande i det turkiska människorättsförbundet och numera vice ordförande i International Federation for Human Rights Leagues (FIDH).
Samtalsledare: Sten-Göran Dahlgren, svensk Turkietsamordnare i Amnesty International

13.50 Tariq Ali
född i Pakistan, författare, filmare och antikrigsaktivist. Aktuell med boken ”Fundamentalisternas kamp” och redaktör för New Left Review.
Samtalsledare: Christina Hagner, ordförande i Ordfront och i Stockholms Sociala Forum

WORKSHOP i Fabiansalen

10.00 Genusperspektiv på folkmord
Carmen Blanco, quechuaindian och solidaritetsaktivist

10.45 Mapuchefolket i Chile
Jorge Calbucura, sociolog från Uppsalas Universitet

11.30 Ockupationen av Västsahara
Hillevi Larsson, riksdagsledamot (s), medlem i föreningen Västsahara

12.15 Läget i Tjetjenen
Johan Lagerfelt, ordförande i Svenska Tjetjenienkommittén

13.00 Vi är alla fångar på Guantanamo Bay
Gösta Hultén, journalist och ordförande i Guantanamogruppen

Ung Vänster firar 100 år med bok

Ung Vänster har under 2003 firat sitt hundraårsjubileum. Nu har förbundet utkommit med en jubileumsbok, utgiven på Nixon förlag.

Det är en tung och gedigen volym på 350 sidor. Nutida aktivister har både grävt i arkiven och skrivit om sin egen kamp. Men här finns också mer namnkunniga skribenter. Professorn i historia Yvonne Hirdman skriver om SKP under början av andra världskriget, författaren och journalisten Maria-Pia Boëthius om McCarthyism och förföljelser då och nu, historikern Håkan Blomqvist om Sverige revolutionsåret 1917. Sammanlagt har ett 60-tal skribenter bidragit med texter.

I boken finns längre porträttintervjuer med äldre aktivister. Bland namnen märks Lars Ohly, som nyligen offentliggjorde sin kandidatur till ordförandeposten i vänsterpartiet. Han berättar om sin aktivitet i Kommunistisk Ungdom och de slutsatser han idag drar av det arbetet. I boken finns även en längre intervju med CH Hermansson, som bland annat var partiordförande 1964-1975.

Med anledning av bokutgivningen ordnas ett öppet seminarium på ABF-huset i Stockholm, tisdagen den 16 december, klockan 19:00.

Daniel Suhonen från ABF frågar ut bokens redaktör Moa Elf-Karlén. Därefter följer en paneldiskussion. I den deltar förbundsordföranden Ali Esbati, Urban Karlsson, ordförande 1951-1958 och Aron Etzler, författare till boken Ta det tillbaka samt chefredaktör för tidningen Flamman. Diskussionen leds av Uppsalahistorikern åsa Linderborg, författare till boken Socialdemokraterna skriver historia.

Ur bokens baksidestext: “1903 bildades den organisation som idag är Ung Vänster. Under 100 år har människor förenats där i kampen för socialism och människovärde … Den här boken sammanfattar inte alla dessa handlingar. Den gör inte anspråk på att vara Historien om förbundet. Vad den gör är att ge många inblickar och insikter. Ur de konkreta beskrivningarna träder mönster fram som vertyg för att begripa bättre. Att titta på förbundets hundraåriga historia är att genomskåda motståndarna. De byter bara skepnad”

Vill du köpa boken? Kolla in www.redplanet.se

Manifestation i Salem 9 december

Ung Vänster Storstockholm valde att inte delta på den antifascistiska manifestationen i Salem lördagen den 6 december. Anledningen var oenighet kring de garantier som kunde ges för att manifestationen skulle hållas brett och fredligt. Arbetet mot rasism och fascism gynnas inte av kravallromantik. De som låter sig provoceras till eller ännu hellre själva startar bråk är inte till någon hjälp i kampen mot fascismen.

Vi konstaterar samtidigt att polisens agerande, än en gång, verkar ha präglats av en extrem brutalitet mot helt oskyldiga människor. Detta är fullständigt oacceptabelt. Poliskårens angrepp mot politiska manifestationer är i sig ett hot mot demokratin.

Fascisterna får aldrig lämnas oemotsagda. Ung Vänster arbetar aktivt efter den principen. Nazimarchen har växt sig större med åren, och har blivit den största nazistiska manifestationen i Sverige. De högerxtrema partierna växer sig starkare i Sverige som Europa. öppet invandrarfientliga partier har skaffat sig parlamentarisk makt i flera kommuner.

Detta är ett stort hot mot demokratin, och vi har alla skyldighet att protestera.

Därför arrangerar Ung Vänster Storstockholm en fredlig manifestation mot rasism och främlingsfientlighet den 9 december klockan 18.00 på Rönnigne Torg, där vi vill samla ett brett folkligt motstånd.

Kontaktperson: Eveliina Sinisalo tel. 08- 640 80 05

Ung Vänster till European Social Forum i Paris

Imorgon startar European Social Forum (ESF) i Paris. På plats finns ett femtiotal Ung Vänster-medlemmar, däribland förbundsordförande Ali Esbati.

– Forumet ger en god möjlighet att diskutera viktiga frågor för den breda progressiva rörelsen, med människor från hela Europa, säger Esbati. Det är viktigt att erfarenheter av den egna kampen kan utbytas med andras erfarenheter, på olika nivåer. Vi möter många gemensamma utmaningar. Inte minst i en tid då repressionen mot dem som vågar säga emot blir allt hårdare är sådana här samlingar ännu viktigare, fortsätter han.

Det europeiska forumet är det andra i ordningen och förväntas besökas av över 100 000 människor. Deltagare från sociala rörelser, fackförbund och 1000-tals andra organisationer att träffas. Forumet avslutas med en massiv protestmarsch genom Paris.

För att komma i kontakt med Ali Esbati i Paris, ring 0733 706 426.

Kristallnatten 9 november – demonstrera mot rasism!

Natten den 9 november 1938 genomfördes vad som blivit känt som Kristallnatten. Efter att nazisterna i Tyskland gjort sig kvitt alla sina politiska fiender inledde de sitt försök att förinta judarna. De tillfångatog och misshandlade judar, satte synagogor i brand och krossade fönstren till butiker med judiska innehavare.
I år är det 65 år sedan Kristallnatten och den 9 november genomförs över hela Europa demonstrationer och protester mot rasism.

Här finns en lista på några av de platser som Ung Vänster är med och anordnar manifestationer. Listan uppdateras flera gånger per dag.

Alingsås
Demonstration mot det ökade våldet och den växande nazismen. Dags att visa att vi inte tolererar skiten!!! Dra med familj, kompisar, arbetskamrater och mormor till Järtas park kl.14.00. Vi går mot Lilla torget.
Arrangör: Nätverket mot Nazism

Borås
Demonstration på Stora Torget, med samling 17.30 och avmarsch kl.18.00 med tal ungefär vid 19.00. Arrangörer är Ung Vänster, Vänsterpartiet, SSU, Socialdemokraterna.

Falköping
Manifestation 19:00-20:00. För respekt och människovärde. Vi kommer att samlas på stora torget. Det kommer hållas några kortare tal.
Kontaktpersoner: Louise Larsson 0515/15959, Alice Claesson 0515/10108
Arrangörer: Ung Vänster LUF, MUF, GU, Pingstkyrkan och andra kyrkliga organisationer.

Gävle
Fackeltåg som samlas klockan 17:30 på Södermalmstorg för att gå mot Stortorget. Parollerna är "Demonstrera mot rasism och fascism" och "Lär av historien".
För kontakt: Ring Tatiana Dinamarca på 073-674 50 09.

Helsingborg
Fackeltåg 16:30 Gustav Adolfs plats; kontaktperson Jenny Björklund 0736-80 90 52

Hudiksvall
Samling i Rådhusparken klockan 19.00 för fackeltåg. Manifestatinonen avslutas med en tyst minut för rasismen och fascismens offer både förr och nu.

Hässleholm
Fackeltåg 17:00 vid Stadskyrkan; kontaktperson Hedvig Persson 0737-15 14 73

Hörby/Höör/Eslöv
Fackeltåg 16.00 Stora Torg; kontakperson Erik Nilsson, 0734-02 38 90

Kalmar
Samling på Larmtorget klockan 18.00. Börja med tal och sen fortsätta med fackeltåg för att till slut återsamlas på samma torg.

Kristianstad
Fackeltåg, 19.00 Söderportskolan; Elin Påhlsson

Landskrona
Manifestation 17.00 Rådhustorget; kontakt Amanda Nielsen 0704-10 30 04

Lidköping
Samling utanför Musikskolan 17.45, avgång 18.00 mot torget där tal kommer att hållas.
Kontaktperson är Karolin Mörck, 070-2523989

Linköping
Fackeltåg till minnet av kristallnatten och mot rasism och nazism. Samling 17:00 Stora Torget. tal av bla Sara Danielsson.
Kontaktperson är Sayran Khayati 0732032934
Arrangörer: Ung Vänster Linköping Västra, Nord o Syd, VSF och vänsterpartiet

Luleå
Fackeltåg till minne av kristallnatten/mot den växande vardagsrasismen med avgång från stadsparken kl 19:00. Manifestationen avslutas vid Gula Paviljongen med tal.

Lund
Demonstration 16:00 Stortorget; kontaktperson Rozhiar Mohammadi 0739-90 25 47

Malmö
Fackeltåg. Samling 18:00 på Möllevångstorget
Kontaktperson Tone Schunnesson 0737-75 08 69

Mariestad
Fackeltåg. Avgång för fackeltåget är utanför Marieholmskyrkan kl.19.00. Tåget går ned mot stan där vi slutar på torget med tal, från olika organisationer.
Kontaktperson: Erik Westlund, 073-7312301
Arrangörer: Nätverk mot rasism

Osby
Torgmöte 12.00 på Torget, kontaktperson Daniel Persson 0704-86 39 09

Sandviken
Föredrag om rasismen i dag på Vänsterpartiets och Ung Vänsters Café på Hyttgatan 10 klockan 16.00. Eventuellt fackeltåg avlöser föreläsningen.

Skövde
Fackeltåg. Hertig Johans torg 18:00, förbi sandtorget och ner mot resecentrum, för att sedan återvända till Hertig Johans torg där ett par tre eller kanske fler talare ska uppträda.

Stockholm
Samling 14.00 på Norra bantorget där det bland annat kommer att hållas tal av Janne Rudén från SEKO och The Narcissists kommer att spela. Demonstrationen avslutas med ett fackeltåg som kommer att gå till Sergels torg.
Kom och visa vilken sida du står på!
Parollerna för årets demonstration är: Inga fler kristallnätter, Stoppa det rasistiska våldet och de rasistiska partierna, För en generös flyktingpolitik.

Strängnäs
Fackeltåg 17.00 på Gyllenhjelmstorget (utanför Präntaren). Det blir tal och gitarrspel följt av fackeltåget.
Arrangörer: Strängnäs Kristallnattsgrupp
Kontaktperson: Henrik Daver, 070-3042179

Strömsund
Manifestation med fackeltåg klockan 18,00 på Vattudalstorget.
Arrangörer: vänsterpartiet, ssu och röda korsets ungdom

Tidaholm
Fackeltåg, samling på Gamla torget kl.18.00. Därifrån kommer vi att gå en sväng under tystnad med en trumslagare i täten och sedan återkomma till gamla torget. Där kommer Hanna Hedström (Ung vänster), Erik Ezelius (SSU), Karin Wernberg (MUF) samt en talare från Amnesty hålla korta tal. Kanske kommer det även att framföras sång av BeFour.

Uddevalla
Fackeltåg mot främlingsfientlighet och våld – för demokrati och mångfald
Samling vid Skogslyckans torg kl 16.45 för avmarsch mot S:t Mikalesgården, där det blir föreläsning om mediernas bild av flyktingar och asylsökande av Moa Lagercrantz, Quick Response. Lokala band kommer att uppträda.
Kontaktperson: Hansalbin Sältnberg, 0522-75074
Arrangörer: Ungdom För Mångfald(huvudarr.) tillsammans med ABF Nordvästra Götaland, Grön Ungdom Uddevalla, Kyrkans Ungdom Uddevalla och Bäve, SSU Lysekil, Ung Vänster Uddevalla, Västra Vi Unga

Umeå
Manifestation med ljuständning och tal Rådhustorget 19.00 Alicia Pettersson, förbundsstyrelseledamot för Ung Vänster, m.fl. håller tal.
Arrangörer: Grön Ungdom, Invandrarnas ungdomsförbund, Iranska Föreningen, Palestinsk-Svenska Vänskapsföreningen, Ung Vänster Umeå, Ung Vänster ålidhem, Unga Svensk-Palestinier, Vänsterpartiet Umeå

Visby
Samling östercentrum 17.00. Amarsch 17.30
Kontaktperson: Jonas Lindberg 070-400 34 13
Arrangörer: 9:e novemberkommitten

Vännäs
Manifestation mot rasism och nasizm.
Samling 19:00 vid Medborgarhuset.
För mer information, kontakta Maja Svedmark, 070-628 71 56.

Växjö
Fackeltåg mot nazism och främlingsfientlighet med avgång klockan 18.00 från Stortorget.
Arrangörer: Ung Vänster, vänsterns studentförbund, vänsterpartiet, SSU och LO.
Kontaktperson: Victoria Engström, 0739-280128

Ystad
Fackeltåg 17.30 Stortorget, kontaktperson Viktor Stenman 0736-71 56 31

östersund
Demonstration på Stortorget.
Arrangörer: Ung Vänster och vänsterpartiet

700 i fredlig demonstration för religionsfrihet, demokrati och mångfald

I lördags demonstrerade uppemot 700 personer i Växjö med anledning av att Nationalsocialistisk Front bestämt sig för att demonstrera mot det tilltänkta moskébygget i Växjö. Den fredliga demonstrationen för ”Religionsfrihet, demokrati och mångfald” har nästan totalt trillat bort i de senaste dagarnas mediabevakning av händelserna i Växjö. Trots den hotfulla stämning som piskats upp av bland annat lokalmedia valde 700 personer att gå igenom Växjö för att visa sitt stöd för de muslimer som vill ha en samlingsplats, i form av en moské, och för att visa sin avsky mot nazisterna. Men medias fokus har legat på de våldssamheter som drabbade Växjö.

– På grunda av det svarta blockets agerande så drar sig många för att demonstrera. Vi kunde ju se hur Växjö i lördags drabbades av de maskerades härjningar. Nazisterna tvingades förvisso hålla ”låg profil” instängda på en gymnasieskola vilket får ses som positivt. Men tidningsrubriker, fikasamtal och snacket i busskurerna handlade ändå om, och kommer att handla om, våld, stenkastning och massgripanden, säger Kalle Karlsson, ordförande för Ung Vänster i Växjö.

– Där gör man anti-facismen en björntjänst. Det blir bara fel. Fokus hamnar på något annat än hur man bäst bekämpar högerextrema prupper i regionen. Hade man från ”svarta blockets” sida varit intresserade av den diskussionen borde man kunna tänka ett steg längre. Men det gör man inte, fortsätter han.

Den stora demonstrationen i Växjö anordnades av FN-föreningen och Växjös Gymnasieskolor. Det var en glad tillställning som samlade människor från många olika ställen. Inga våldsamheter eller någon som helst aggressiv stämning förekom överhuvudtaget. Talade gjorde domprost Johan Unger, ordföranden för FN-distriktet Kronoberg Zaki Yassin och Mehmet Kaplan från Sveriges Unga Muslimer.

För mer information:
Kalle Karlsson, 0704-593534

Sida 58 av 61« Första...102030...5657585960...Sista »