Årets feminister – Sveriges Ungdomsmottagningar

Ung Vänsters feministpris är instiftat för att uppmärksamma viktiga organisationer, händelser eller personer som påverkat debatten eller drivit fram konkreta förändringar i arbetet för ett jämställt samhälle. Feministpriset delas ut i samband med firandet av internationella kvinnodagen.

årets pristagare är Sveriges Ungdomsmottagningar, som varje dag jobbar med att stödja ungdomar, och framförallt tjejer med att känna sig trygga med sina kroppar och sin sexualitet.

Motiveringen lyder:
Dagligen gör barnmorskor, kuratorer, pyskologer och läkare på Sveriges ungdomsmottagningar ett väldigt viktigt jobb med att stärka unga tjejer.
Att kunna vara trygg med sin kropp och sin sexualitet är en rättighet och en förutsättning för att kunna hävda sig mot kränkningar och övergrepp. Då är det viktigt att unga tjejer har någonstans att vända sig till där man känner att ens problem blir tagna på allvar.

Därför vill vi med detta pris tacka alla de som jobbar på Sveriges ungdomsmottagningar.

Ni gör skillnad!

– Absurda skönhetsideal leder till att många får ett ohälsosamt förhållande till mat och ätande. Ohälsan bland unga tjejer ökar allt mer. Att i det läget ha ett ställe att vända sig till är ovärdeligt. Sveriges ungdomsmottagningar gör en stor insats för unga tjejer, säger Ida Gabrielsson, ordförande för Ung Vänster.

Trots att ungdomsmottagningarna genomför ett så viktigt och betydelsefullt arbete, så drabbas dom av ständiga nedskärningar, vilket resulterar i sämre öppettider och mindre personal.

– I stället för de nedskärningar och privatiseringar som Borgaralliansen vill byta sina skattesänkningar mot, vill vi se en offensiv satsning på tjejer. I arbetet för ett ökat livsutrymme för tjejer och mot sexuella trakasserier och övergrepp menar vi att ungdomsmottagningarna spelar en central roll, fortsätter Gabrielsson.

Priset överlämnas till Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar (FSUM) som är en förening som vill stärka och göra situationen för Sveriges ungdomsmottagningar bättre.

Idag är 229 ungdomsmottagningar runt om i Sverige medlemmar i FSUM och är därför en bra kanal till alla landets ungdomsmottagningar.

– Vi är stolta över att bli uppmärksammade för det viktiga arbete ungdomsmottagningarna gör när det gäller att lyfta fram värdet av den unga människans självförtroende och sexualitet, så kommenterar Eva Eriksson Block, ordförande för FSUM, feministpriset.

– Ung Vänsters feministpris behövs för att lyfta fram organisationer och personer som tar tjejers livssituation tas på allvar, säger Elin Johnson, ordförande i Ung Vänsters Feministiska utskott som förberett priset.

överlämningen kommer att ske på FSUM:s årsmöte i Umeå, den 18 maj.

För mer information kontakta:

Ida Gabrielsson, förbundsordförande
0738-241 213, ida@ungvanster.se

Elin Johnson, ordf. Feministiska utskottet
0702-138 892, elin.johnson@ungvanster.se

Eva Eriksson-Block, ordf. FSUM
0739-866 174

Betygshets och hårdare tag

Idag presenterade borgaralliansen sin alternativa skolpolitik. Såhär kommenterar Ida Gabrielsson, ordförande i Ung Vänster, förslagen.

– Borgaralliansens skola med obligatoriskt betyg från årskurs sex och en uppdelad gymnasieutbildning har till syfte att skikta och sålla bland ungdomar. En skola för alla är inte en skola där vissa stämplas ut och rensas bort, men det blir konsekvensen av borgarnas förslag, säger hon.

– Deras syn på på ordning och reda är unken och gammaldags. Problem i skolan föreslås stävjas med diciplin och hårdare tag. Vi menar precis tvärtom. Betygshets leder till stress och ångest, inte ökad kunskap. Ung Vänster kräver ett stopp för privatskolor, vi ungdomar vill inte delas upp i ett A- och ett B-lag. Det som krävs är en upprustning av skolan. Istället för diciplinåtgärder behövs det fler lärare och ett ökat inflytande för eleverna, avslutar hon.

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Tjänstedirektivet – fortfarande en otjänst

EU-parlamentet röstade i torsdags om det länge omstridda tjänstedirektivet. Direktivet, som syftar att öppna upp och skapa konkurrens på marknaden för tjänster inom unionen, har varit på tapeten länge och föranlett massiva protester från fackliga organisationer såväl i Sverige som i östeuropa. Protesterna har framförallt gällt den så kallade ursprungslandsprincipen, som innebar att ett företag som utför arbete i andra länder enbart behöver följa de regler och avtal som gäller i ursprungslandet. Denna princip var det tydligast påtagliga hotet mot arbetsrätt och löner, syftet med den var att såväl ge företagen möjlighet att dumpa löner som att skapa konkurrens mellan löntagare i olika länder och att öppna upp för privatiseringar inom tjänstesektorn.

Ursprungslandsprincipen är borttagen i det kompromissförslag som i torsdags röstades igenom, de breda fackliga protesterna tvingade helt enkelt EU-kommissionen att backa. Det tjänstedirektiv som nu antagits av parlamentet är ett resultat av omfattande fackliga protester men lämnar samtidigt dörren öppen för den europeiska höger som öppet driver på för en utveckling där löner och löntagarnas rättigheter på arbetsmarknaden ska pressas ned och försämras.

även om direktivet blivit bättre på några punkter saknas fortfarande tydliga skrivningar om vilka regler som gäller. Det är ännu oklart om det ska vara möjligt att dumpa löner och sociala villkor genom att utnyttja arbetare från låglöneländer. Frågor om löner och arbetsvillkor blir istället juridiska spörsmål för ett gäng jurister med enhetliga frisyrer i EG-domstolen. Dessutom finns det inget som säger att ministerrådet kommer att anta direktivet i den form parlamentet beslutat.

Ung Vänster anser att det grundläggande problemet kvarstår trots dessa förändringar. Att EU överhuvudtaget lagstiftar om villkoren för och på den svenska arbetsmarknaden är i sig oacceptabelt men oundvikligt så länge EU-medlemskapet kvarstår. Men att de mest fackfientliga delarna av förslaget inte gick att driva igenom i parlamentet innebär inte att EU blivit mindre av ett nyliberalt och odemokratiskt projekt. För att kunna försvara den svenska modellen, kollektivavtalen och sociala villkor måste makt tas tillbaka från EU.

Vi säger därför det vi alltid sagt – Sverige måste lämna EU!

Antaget vid försbundsstyrelsens möte 060219

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Hands off Iran!

Iran pekas idag ut som ett av de största hoten mot den ”fria” världen. USA anklagar återigen ett land i Mellanöstern för att i hemlighet utveckla kärnvapen. återigen varvas skräckinjagande rasistiska nidbilder av galna muslimer med satellitbilder över påstådda massförstörelsefabriker. Senast detta skedde var i samband med USA: s invasion av Irak. Anklagelserna visade sig vara grundlösa och påhittade. Under förevändningen av demokratisering av Mellanöstern, har USA kränkt folkrätten och torterat oskyldiga människor i Irak. Argumentationen och anklagelserna går efter välkänt mönster. Iran är nästa mål. Det är också anmärkningsvärt att länder som Israel, Pakistan och Indien – länder som har starka band till USA – som till skillnad från Iran inte skrivit under ickespridningsavtalet, inte kritiseras av vare sig USA eller FN: s atomenergiorgan IAEA (International Atomic Energy Agency). Det är uppenbart att det inte är bristen på demokrati som sticker USA i ögat utan potentiella hot mot ekonomiska och politiska intressen.

Enligt ickespridningsavtalet har alla länder rätt att utveckla civil kärnkraft så länge anrikning av uran sker för civilt bruk. Hittills har IAEA: s inspektörer inte hittat några bevis för de framförda anklagelserna och Iran har fortsatt att öppet deklarera all verksamhet i landets anläggningar. Detta till trots har Iran anmälts till FN:s säkerhetsråd för brott mot ickespridningsavtalet. Därför är det i nuläget viktigt att som motvikt till USA:s militära godtycke, försvara Irans rätt till utvecklandet av civil kärnkraft inom ramen för vad ickespridningsavtalet tillåter trots att Iran är en utpräglad diktatur.

Det är viktigt att se att de anklagelser som riktas mot Iran idag har samma övergripande syfte som de anklagelser som riktades mot Irak för fyra år sedan – att med falska förevändningar legitimera kränkningar av mänskliga rättigheter och folkrätten som en del i ett hårdnande grepp om världens oljeresurser. Det är uppenbart att det i dagsläget största hotet mot fred, frihet och demokrati i Mellanöstern är USA.

Hands off Iran!

Antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelsemöte 06021

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Ung Vänster avbryter kontakter med SÄPO

Säkerhetspolisen bjöd, i slutet av november 2005, de politiska ungdomsförbunden i Göteborg till ett informationsmöte om bland annat den kommande valrörelsen. Men istället frågades Ung Vänster ut om våra kontakter med muslimska ungdomar i Göteborgs förorter. Med anledning av Säpos kartläggning av muslimska ungdomar med hjälp av ett angiverisystem, avbryter Ung Vänster omgående alla kontakter med säkerhetspolisen och uppmanar de övriga ungdomsförbunden att följa efter.

– Säpo: s arbetsmetoder är ett hot mot demokratin och vi fördömer åsiktsregistrering av muslimska ungdomar, säger Thaher Pelaseyed, ordförande Ung Vänster Göteborg och Bohuslän.

Den 28 november bjöd Säkerhetspolisens sektion väst, samtliga politiska ungdomsförbud till ett möte som i kallelsen framstod som ett informationsmöte om Säpos organisation och den kommande valrörelsen. Väl på plats, i säkerhetspolisens lokaler i Göteborg, frågades Ung Vänster ut om distriktets arbete i Göteborgs förorter och kontakter med muslimska ungdomar.

– Mötet verkade till en början vara just ett informationsmöte, men en bit in på mötet med säkerhetspolisens tjänstemän framgick det egentliga syftet. Säpo ville veta hur vi arbetar med ungdomar i Göteborgs förorter. Det var en obehaglig vändning, säger Thaher Pelaseyed, ordförande för Ung Vänster Göteborg och Bohuslän.

På SäPO: s hemsida kan man läsa att ”Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin”. I ljuset av Säpo: s arbetsmetoder framstår frasen som en cynisk beskrivning av organisationens egentliga verksamhet som sker bakom kulisserna.

– Säpo: s arbetsmetoder går emot demokratin och principerna om åsikts- och religionsfrihet. Vi i Ung Vänster Göteborg och Bohuslän kan aldrig acceptera inskränkningar i människors fri- och rättigheter. Därför avbryter vi alla kontakter med säkerhetspolisen och vi uppmanar de övriga ungdomsförbunden att följa vårt exempel, avslutar Thaher Pelaseyed.

För mer information kontakta:
Thaher Pelaseyed, ordförande Ung Vänster Göteborg och Bohuslän, 0733-79 43 47

Björn Jägesten, ombudsman, 031-12 40 17

(mp) + Borgaralliansen = Sämre skola

Miljöpartiet går samman med borgaralliansen och lägger förslag på en ny skollag för friskolorna. De menar att friskolor är trängda av friskolefientliga kommuner och bristande regelverk och påstår att de genom sitt gemensamma agerande ”vill rida spärr mot friskolemotstånd och försämringar av friskolornas förutsättningar”.

Det som borgaralliansen, och miljöpartiet, kallar för friskolemotstånd handlar i grunden om att kommunerna fått uppleva de faktiska konsekvenserna av friskolereformen. Det är inte speciellt konstigt att kommuner motsätter sig etablering av friskolor när det är de som ser de faktiska konsekvenserna. De minskade resurserna till den kommunala skolan är ett faktum. Segrationen har ökat efter genomförandet och den demokratiska kontrollen över utbildningen har begränsats.

Förslaget innebär bland annat att gymnasiefriskolor ska tillåtas att erbjuda individuellt program (IV). Det ska inte finnas något egenvärde av att ha kvar elever på det individuella programmet. Därför är det helt absurt att privatskolorna nu ska få erbjuda detta program. Målet med IV ska vara att så mycket resurser som möjligt sätts till eleven så att eleven blir behörig till ett nationellt program. Alltså, i snabbast möjliga takt, aveckla elevens behov av ett individuellt program. Just därför är det viktigt med demokratiskt inflytande där. Vad konsekvenserna av att konkurrensutsätta en sån verksamhet blir, säger sig självt. Det ska inte finnas ett privat intresse av att hålla elever utanför möjlighet till ubildning.

Individuella programmet, och alla andra program, behöver ett tydligt demokratiskt inflytande där man följer upp och utvärderar kvaliteten. överskottet av skolans budget ska gå till utveckling av skolan, och inte stoppas i skolägares plånbok.

Lagförslaget, som nu ska lämnas till lagrådet, tar ingen hänsyn till varje elevs rätt till en bra och likvärdig utbildning, tvärtom kommer avregleringarna leda till ytterligare uppdelning mellan elever och en ökad dränering av den kommunala skolans resurser.

Ung Vänsters Verkställande Utskott 060209

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Upprop mot rasism och intolerans!

Bekämpa rasism och intolerans!

Runt om i världen diskuteras nu efterföljderna av de nidbilder på profeten Mohammed som publicerades i danska Jyllandsposten i december. Publiceringen av bilder sker inte i ett vakuum. Den måste ses mot bakgrund av den främlingsfientlighet och islamofobi som breder ut sig i Danmark såväl som i övriga västvärlden. Bilderna hänger ihop med den allt mer hårdföra danska invandringspolitiken och är exempel på de ständiga angrepp och hatbrott som sker mot muslimer och mot personer med utländsk bakgrund.

även de oacceptabla våldsamma protester som följt publiceringarna har härmed sitt sammanhang. De kränkande bilderna blev en utlösande faktor för den djupt rotade känsla av förtryck och stigmatisering som många muslimer och invandrargrupper i västvärlden levt med under lång tid. Nidbilden av muslimer som ociviliserade fundamentalister används i terroristbekämpningens namn för att förstärka uppdelningen mellan ”vi” och ”dom”. Det rör naturligtvis långt fler än troende muslimer – det rör alla som lever i vårt samhälle, oavsett var man är född, och vad man har för trosuppfattning och världsbild. Det rör fundamentala medborgerliga rättigheter – som urholkas om någon grupp för dagen kan utsättas för förtryck och förföljelse.

Med samma självklarhet som vi försvarar rätten till det fria ordet – och med samma skärpa – måste vi kraftfullt ta avstånd från alla uttryck av rasism, våld och intolerans. Ingen tidning är någonsin skyldig att använda sin yttrandefrihet för att sprida och förstärka fördomar.

Vi tar kampen för människovärdet och vi tar avstånd från alla krafter – såväl främlingsfientliga som våldsförhärligande – som exploaterar den situation som uppkommit. Försoning kan nås genom att vi använder våra demokratiska och fri- och rättigheter till att bekämpa rasism och intolerans.

Undertecknas;

Kalle Larsson, riksdagsledamot (v)
Mariam Osman Sherifay, riksdagsledamot (s)
Gustav Fridolin, riksdagsledamot (mp)
Barlin Nuur, ordförande Sveriges unga muslimer
Michael Williams, ordförande i FARR
Mehmet Kaplan, Sveriges Muslimska Råd
Jakop Dalunde, Svenska Kyrkans Unga
America Vera Zavala, författare
Ida Gabrielsson, förbundsordförande Ung Vänster
Alexander Chamberland, språkrör Grön Ungdom
Yvonne Ruwaida, riksdagsledamot (mp)
Berndt Ekholm, riksdagsledamot (s)
Ulla Hoffmann, riksdagsledamot (v)

Bekämpa rasism och intolerans!

Ida Gabrielsson är en av initiativtagarna till ett upprop för att bekämpa rasism och intolerans. Uppropet är en reaktion mot den främlingsfientlighet och islamofobi som blivit tydlig i diskussionen om publiceringen av nidbilderna på profeten Mohammed.

– Publiceringen av bilderna sker inte i ett politiskt vakuum, utan är ett uttryck för den främlingsfientlighet och islamfobi som breder ut sig i Danmark såväl som i övriga Västvärlden, säger Ida Gabrielsson.

”Med samma självklarhet som vi försvarar rätten till det fria ordet – och med samma skärpa – måste vi kraftfullt ta avstånd från alla uttryck av rasism, våld och intolerans. Ingen tidning är någonsin skyldig att använda sin yttrandefrihet för att sprida och förstärka fördomar.”

Så står det i uppropet som Ida Gabrielsson undertecknar.

– Jag tror att det är många som känner att dom vill ta ställning mot rasism och intolerans och därför hoppas jag att flera kommer att ansluta sig till uppropet och manifestionen, avslutar Ida Gabrielsson.

Tillsammans med de andra initiativtagarna arrangeras en manifestation på lördag, kl. 12.00, på Medborgarplatsen i Stockholm.

Läs uppropet i sin helhet här

Släng centerns ”ungdomspaket” i papperskorgen!

På dagens DN-debatt går centerledaren Maud Olofsson ut och kräver att alla ungdomar upp till 26 år ska undantas från Lagen om anställningsskydd (LAS) som ett led i ”ett paket för att minska ungdomsarbetslösheten”. Maud Olofsson säger att hon är orolig för ungdomsarbetslösheten också för att hon har barn.

– Förslaget från Maud är helt vansinnigt, konstaterar Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster. Centerns ”ungdomspaket” innebär att ungdomar upp till 26 år ska kunna avskedas med omedelbar verkan utan saklig grund. Det betyder i praktiken att de som är bäst polare med chefen är de som mest sannolikt får behålla jobbet men för alla oss inte är med i samma seglarklubb som chefens ungar, är centerns förslag helt värdelöst, försätter Ida Gabrielsson.

Men centerns märkligaste slutsats är att det är anställningstryggheten som skapar ungdomsarbetslösheten.

– Maud Olofsson kanske skulle kunna förklara varför arbetslösheten är högre i de yrkeskategorier där anställningstryggheten är som sämst och otrygga anställningar som vanligast? undrar Ida Gabrielsson.

Maud har uppenbarligen noll koll på hur situationen på arbetsmarknaden är för oss unga idag. Att utnyttja oss för att underminera anställningstryggheten är att skapa ett b-lag, i ordets rätta bemärkelse, på arbetsmarknaden.

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Jobb istället för vinstutdelning!

Ericsson presenterade idag sin årsrapport för 2005. I den framgår att företaget gjort en vinst på drygt 33 miljarder kronor under året. Det är den största vinsten ett svenskt börsnoterat företag gjort någonstin.

Så här beskriver Ericssons koncernchef, Carl-Henric Svanberg sitt framgångskonceptet: ”Det handlar om att jobba så effektivt vi kan i varje arbetsmoment, i varje arbetsflöde och säkerställa att ingen kallori går förlorad någonstans.”

– Vad innebär effektiviseringarna? Ytterligare försämringar för de anställda eller fler uppsägningar och nedläggningar? frågar sig Ida Gabrielsson, ordförande i Ung Vänster.

På frågan om vad de ska göra med alla pengarna, svarar Svanberg, att det delvis handlar det om utdelning till aktieägarna men också att det är bra att ha en kassa så att man är fri att agera i framtiden.

– Trots Ericssons skyhöga vinster nämns inte ett ord om nyanställningar. Det blir återigen tydligt att högerns påståenden om att tillväxt automatiskt skulle leda till fler arbeten är en myt, fortsätter Ida Gabrielsson.

– Det som krävs är fler jobb och en omfördelning från det privata till det offentliga. Ung Vänster kräver att 200 000 nya jobb, skapas inom den offentliga sektorn, som ett led i upprustningen av välfärden, avslutar Ida Gabrielsson.

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Sida 49 av 74« Första...102030...4748495051...6070...Sista »