EU:s tjänstedirektiv skärper rasismen

EU-kommissionens förslag till tjänstedirektiv innebär inte enbart ett hot mot systemet med kollektivavtal och förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation. I förlängningen innebär också tjänstedirektivet att svenska arbetare med kollektivavtal ställs mot arbetare från andra länder. Därför kommer också rasismen och misstänkliggörandet av alla arbetare som inte är födda i Sverige öka som en konsekvens av förslaget till tjänstedirektiv.

Grundbulten i tjänstedirektivet är den så kallade ursprungslandsprincipen. Principen innebär att företag som etablerar sig i andra EU-länder än det som företaget är registrerat i endast följer de lagar och regler som gäller i registreringslandet. Ett portugisiskt företag som verkar inom tjänstesektorn i Sverige lyder alltså under portugisiska lagar och regler, med vissa undantag. Detta innebär också att företaget inte behöver ha någon officiell representant i det landet där man bedriver verksamheten. Fackets möjligheter att kontrollera att lagar efterföljs eller förhandla med företaget om exempelvis kollektivavtal blir kraftigt försvagad.

Risken för att företag från andra länder med en sämre lagstiftning än Sverige kommer utnyttja reglerna i tjänstedirektivet är uppenbar. Konsekvensen blir också att olika regler och rättigheter ska gälla på den svenska arbetsmarknaden, beroende på varifrån det företag man arbetar på är registrerat. Resultatet kommer att bli en försvagad arbetarrörelse, sämre arbetsrätt och större motsättningar mellan arbetare.

Regeringen och socialdemokratin har under valrörelsen talat sig varma för arbetarnas rättigheter mot marknaden. Samtidigt så svajar man betänkligt i sin kritik mot tjänstedirektivet då man accepterar ursprungslandsprincipen. Oavsett vilka förändringar socialdemokraterna har tänkt ska ske med tjänstedirektivet så kvarstår de allvarliga problemen så länge principen om ursprungsland står kvar i direktivet. Därför måste förslaget om tjänstedirektiv avvisas i sin helhet.

Heja Elektrikerna!

De senaste åren har pressade byggtider runt om i landet blivit ett allt större problem. Slarv och byggskandaler verkar numer vara legio när det gäller de större byggföretagen. En sida av detta som belyses alltför sällan i debatten och i media är arbetarnas försämrade arbetsmiljö och pressade situation till följd av detta. När arbetet ska utföras med samma styrka på snabbare tid ökar naturligtvis risken för skador och olycksfall i arbetet, för att inte tala om den ökade stressen på arbetet.

När nu Svenska Elektrikerförbundet går ut mot detta säger arbetsgivarsidan stopp. Inte nog med att man från början i avtalsrörelsen gav skambud vad gäller elektrikernas löneutveckling, Nu säger man dessutom stopp mot fackets krav att avtalsreglera arbetsgivaransvar vad gäller arbetsmijlö och planering av arbetet. Detta är oacceptabelt. Stressen och pressen mot elektrikerna måste få ett stopp.

Ung Vänster stödjer helhjärtat Svenska Elektrikerförbundets strejk för avtalsreglerat arbetsgivaransvar vad gäller bättre arbetsmiljö och planering för att motverka försämring av den fysiska och psykiska arbetsmiljön.

Heja elektrikerna!

Ung Vänster Verkställande utskott 040513

Rädda Komvux – rädda andra chansen!

Senaste åren har det varit mycket prat och lite verkstad vad det gäller satsningar på skolor och utbildning. Skolor hotas fortfarande ständigt av nedläggning och nedskärningar.

En av de utbildningsformer som drabbats hårdast är Komvux – möjligheten till en andra chans till grundskole- och gymnasieutbildning. Man skär ner på lärare, studiematerial och undervisningstimmar. Klasserna blir större, lektionerna färre och allt fler utbildningar ges numera endast på distans.

Samtidigt med detta föreslås i en ny utredning från regeringen att man ska införa hårdare regler för sökande som inte kommer direkt från gymnasiet. Man skriver att ”möjligheten att utbyteskomplettera betyg bör avskaffas utom för icke godkända betyg (sådana skall kunna läsas upp, men bara tillgodoräknas som betyget Godkänd oavsett faktiskt betyg)”. Det ska alltså inte gå att få högre betyg än G om man läser upp gymnasiebetyg. Det är helt oacceptabelt. På utbildningar med höga intagningspoäng är det alltså kört, såvida man inte hade toppbetyg under gymnasiet.

Problemet med personer som läser nya ämnen eller för att höja sina befintliga gymnasiebetyg på komvux, så kallade konkurrenskompletterare, ligger inte hos eleverna själva, utan i det orättvisa betygssystemet. Efter genomgången gymnasieutbildning och förvärvandet av de kunskaper som krävs för en viss utbildning, bör urval ske efter andra kriterier än betyg. Inget säger till exempel att man blir en bättre läkare, eller ingenjör, eller jurist, bara för att man fått toppbetyg i gymnasiet. Därför behövs många olika metoder för urval och antagning till högre studier.

Elevkårernas Centralorganisation har antagit ett manifest mot förändringen av intagningssystemet och försvåringen för Komvux-eleverna att nå högre utbildning. Under våren har man samlat namn och protesterat. Den 5-6 maj arrangerar man ytterligare fyra demonstrationer i Stockholm och hoppas få uppmärksamhet för den hotande diskrimineringen av Komvux-eleverna. Ung Vänster stödjer Elevkårernas Centralorganisations aktioner för att rädda andra chansen.

Skriv under uppropet på ECO:s hemsida
Slut upp på demonstrationerna den 5-6 maj!
Slå vakt om andra chansen!

Ung Vänsters verkställande utskott 040428

Irak – ännu en stjärna i den amerikanska flaggan

Bara under april månad har 1100 irakier dödats av den amerikanska ockupationsmakten i Irak.

Det snabba krig som krigshetsarna lovade, den så kallade ”humanitära interventionen” och jakten på massförstörelsevapen som inte finns; den ynkliga rökridån finns inte mer.

Det hade kunnat vara roligt att se hur Bush-administrationen och dess kompisar på ledarredaktionerna vrider sig, och hur varje dag bär med sig nya lögner och bortförklaringar. Det hade kunnat vara roligt, om inte deras vidriga kolonialism hade kostat oskyldiga irakier livet, och kastat in Irak i en virvelvind av kaos och laglöshet.

Ett krig som av ekonomiska och maktpolitiska skäl genomförts mot världsopinionens uttryckliga vilja och i strid mot folkrätten har nu övergått i en fullskalig ockupation som får Israels regering att framstå som en grupp beskedliga Teletubbies.

Nu säger krigshökarna att vi måste göra det bästa av det här kriget för irakiernas skull, och att det skulle vara oansvarigt att inte fullfölja det krig som olagligen inleddes för ett drygt år sedan.

Det som USA och dess allierade håller på att bygga är inte en självständig irakisk demokrati som representerar Iraks medborgare. Det man bygger är en lydstat; ytterligare en stjärna i den amerikanska flaggan.

Det finns en enorm motsättning mellan en självständig irakisk demokrati, och ett Irak som kontrolleras av USA.

Under belägringen av Falluja uppgår dödssiffran till 600 människor, varav 200 kvinnor och 100 barn – något som människorättsaktivister försökt belysa. Den amerikanska administrationen har kritiserat nyhetskanalen al Jazeera för att man rapporterat inifrån den belägrade staden, och ett av villkoren som man ställde för ett militärt tillbakadragande var att al Jazeeras korrespondenter lämnar Falluja.

USA har fastslagit att ingen irakisk regering har rätt att avsluta den militära närvaro som man nu etablerat på irakisk mark. Ingen irakisk regering kommer få rätt att slänga ut USA ur de koloniala projekt man byggt upp. Dessutom säljer den amerikanska administrationen ut de irakiska oljetillgångarna till utländska företag, och privatiserar det bistånd man lovade till Iraks uppbyggnad. De amerikanska storföretagen som stödde Bush i hans valkampanj har sannerligen fått tillbaka sina pengar.

Vi som demonstrerade mot kriget, vi som vill att Iraks suveränitet skall respekteras har inte gett upp. Vi uppmanar till fortsatta protester, mot USA:s imperiebyggande och för ett Irak fritt från utsugning och ockupation.

Ung Vänsters verkställande utskott 040428

Stärk fackets ställning!

Inför EU:s östutvidgning har debatten kring övergångsregler blivit hård. Göran Perssons uttalande om ”social turism” har bidragit till att göra debatt onödigt låst samtidigt som borgerliga partier vädrar morgonluft och vill sälja ut den svenska arbetsrätten.

Frågan om övergångsregler eller inte är inte självklar. Socialdemokratins argumentation för övergångsregler gör inte frågan lättare. Ung Vänster vänder sig mot argumentationen om att övergångsregler skulle behövas för att skydda vårt socialförsäkringssystem mot den hord av östeuropéer som Göran Persson tydligen tror ska ägna sig åt vad han kallar ”social turism”. Däremot kan övergångsregler inom vissa sektorer vara nödvändigt för att få tid till stärkande av kollektivavtalens ställning i den fria rörlighet som EU tvingar på oss. Men det förutsätter också att de överenskommelser som träffasts uppfyls, och att fler bindande överenskommelser för att förhindra en försvagning av kollektivavtalen och lönedumpning. Vi stödjer idén om övergångsregler under de premisserna, men samtidigt är det viktigt att komam ihåg att det handlar om just regler under en övergångsperiod. Oavsett om speciella regler finns under denna period eller inte så är det viktigaste att arbetsrätten skärps och att löne- och rättighetsdumpningen som nu pågår inom många sektorer får ett slut. De krav som den fackliga rörelsen fört fram det senaste tiden är en bra början på det arbetet.

Idag arbetar många arbetare från låglöneländer i Sverige till slavlöner, utan rättigheter, helt lagligt. Detta genom att cyniska företagare utnyttjar de hål som finns i lagstifningen kring F-skattesedlar. Detta måste få ett slut. Det är helt oacceptabelt att företag kan frångå kollektivavtal eller arbetsrättslagstiftning bara genom att lura på utländsk arbetskraft slavkontrakt. Facket måste få större befogenheter att sätta stopp för detta fusk med F-skattesedlar.

Dessutom försöker nu EU-kommissionen få igenom ett nytt tjänstedirektiv som ska förverkliga den fria rörligheten av tjänster. I praktiken innebär kommissionens förslag att utländska, EU-registrerade företag som utför tjänster i Sverige inte behöver följa svensk arbetsrättslagstiftning eller andra lagar som reglerar arbetet. Inom många sektorer innebär det i praktiken ett slut på arbetsrätt och reglering av arbetsmarknaden överhuvudtaget. Allt annat än ett bestämt nej från den svenska regeringen och riksdagenvore katastrofalt och oansvarigt.

Det är idag inte polska eller ungerska arbetare som hotar den svenska arbetsrätten eller kollektivavtalen. Det är svenska företagare som med eller utan övergångsregler är fast bestämda att lura både oss som idag bor i Sverige och de som kommer hit för att arbeta. De beslut om bland annat förstärkning av medbestämmandelagen, ett förtydligande av begreppen arbetstagare och uppdragstagare och skärpt kontroll av f-skattesedlar som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har enats om är en bra början, men det är inte nog. De närmaste åren kommer en strid för stärkt arbetsrätt och försvar av kollektivavtalen vara nödvändig. För det behöver vi inte övergångsregler, utan permanent lagstiftning och starkare fackföreningar. Vi har valt sida i den striden.

Ung Vänsters Förbundsstyrelse 040425

Lägg ner – för en levande historia!

Det är dags att lägga ned Forum för levande historia. Myndigheten, som tillskapades i all hast 1997, innebär något som varje demokratiskt samhälle bör klara sig utan: en statlig historieskrivning.

Forum för levande historia är en statlig myndighet som har som uppgift att informera och utbilda främst ungdomar om folkmord, särskilt förintelsen av Europas judar före och under andra världskriget, och andra brott mot mänskligheten. Arbetssätten inkluderar lärar- och journalistutbildning, seminarier och kulturevenemang. Myndigheten kom till efter att en senare hårt kritiserad undersökning kring svenska ungdomars historiekunskaper presenterats. Undersökningen visade att kunskapen var dålig, men tanken att stärka historieundervisningen i skolorna tillräckligt mycket verkar aldrig ha slagit regeringen.

Det är i sig absurt att staten ägnar sig åt en officiell historieskrivning. än värre blir det när det görs med förevändningen att det ska leda till ett mer demokratiskt samhälle. Vi vill leva i ett demokratiskt Sverige, som inte är grogrund för rasistiska och fascistiska rörelser. Vi arbetar dessutom dagligen aktivt mot rasism och förtryck och har gjort så genom historien. Forum för levande historia är ett kontraproduktivt påhitt ur den synvinkeln.
Detta visas inte minst i den verksamhet de hittills presenterat. Den pro-västliga tendensen är uppenbar, och moraliserande beskrivningar av "ondskan" frekvent förekommande. Detta visar återigen att vad vi behöver är en stark historieundervisning i våra skolor, en fungerande och kritisk forskning på området och en levande och öppen debatt.

Dessutom: det är ett gammalt faktum att i tider då vänstern växer sig starkare blir det vanligare med ohederliga påhopp från höger om Sovjet. Särskilt uppenbart är att Lars Leijonborg & co skräms av att ungdomar vill ha mer av rättvisa och folkstyre, mindre av kapitalism, krig och krispolitik. Så har det alltid varit, och må så vara så länge det bara rör sig om billig politisk retorik. Men nu vill man klampa in med statsapparaten och definiera begreppen inne i klassrummen à la Brezjnev-eran Det enda sättet att ha begreppen utredda, undvika insinuationer och misstänkliggöranden och främja en verkligt demokratisk debatt är att bygga den på forskning som är fristående. Utförd vare sig av Timbro, Folkpartiet eller – just det – svenska staten.

Vi behöver en stark forskning och unga människor som lär sig att tänka kritiskt och söka egen information. Vi behöver levande historia i skolan, vi behöver levande historia i våra vanliga liv. Inte matade till oss. Lägg ner – för en levande historia!

Ung Vänsters verkställande utskott 031118

Ska vi jobba på distans från äldreboendet eller graven?

I den nyligen presenterade Senior 2005-utredningen sägs det att varannan svensk i framtiden skulle behöva arbeta till 79 års ålder för att behålla den nuvarande balansen mellan förvärvsarbetande och andra. Detta anses som nödvändigt för att klara försörjningen av våra äldre och den gemensamma välfärden, givet faktumet att vår befolkning blir allt äldre.

Detta är förvisso endast ett räkneexempel. Men likväl ett hån mot de som redan idag sliter ut sig under sina yrkesverksamma liv. De flesta vårdbiträden tar helt enkelt slut i kroppen i femtioårsåldern. Väldigt många i arbetarklassen överlever inte ens till 79 års ålder. Att låta svaret på frågan om vår demografiska trappa bli att helt sonika konstatera att människor måste arbeta längre upp i åldrarna är inte en hållbar strategi.

Det är inte första gången olika former av förment tekniska eller s.k. objektiva begränsningar används för att definiera vad som anses politiskt möjligt. Den här gången är det hänvisningar till den demografiska sammansättningen av folket, men i andra sammanhang handlar det om saker som utgiftstak eller ”ekonomiska realiteter”. Naturligtvis kan man inte vifta bort detta utan att syna det vidare.

Då framgår, att det bara är begränsningar om man antar en massa andra saker. Om man på förhand utgår från att vi ska fördela rikedomen i vårt land på ett visst sätt eller att bara vissa skatteintäkter är möjliga. En djärv satsning på en stor och fungerande offentlig sektor är den enda rimliga lösningen. Vi behöver betydligt fler anställda inom offentlig sektor än idag, inte färre. Pengarna finns i allra högsta grad, det vi i längden inte har råd med är nuvarande nedskärningar. Vi står helt enkelt inför ett vägval – om de flesta ska slita ut sig för att ett fåtal ska ha en trygg och lyxig tillvaro och ålderdom eller om samhällets rikedomar, som vårt gemensamma arbete producerar, ska användas till vår gemensamma välfärd.

För att skaffa ordentliga möjligheter för människor att ha ett bra liv och en värdig ålderdom, krävs även att man har rimliga förhållanden under sina yrkesliv. Genom att sänka arbetstiden minskar vi belastningen på oss under tiden vi arbetar. Det gör inte bara att vi orkar jobba hela vägen fram till 65-årsdagen, utan också att vi mår bättre när vi blir gamla. På så sätt får vi höjd livskvalitet när vi blir äldre och en bra arbetsmiljö idag.

Ja, vår befolkning blir allt äldre. Belastningen på välfärdssystemen kommer att öka i framtiden. Men det håller inte att använda just detta faktum som slagträ för nedskärningar. Nej, låt detta faktum istället leda till den enda rimliga konsekvensen – en större gemensam sektor.

Ung Vänsters förbundsstyrelse 031102

Räkna med bråk i Västra Götaland

Att successivt höja biljettpriser, avgifter för månadskort och göra det näst intill omöjligt för vanligt folk att nyttja kollektivtrafiken är något av en modefluga bland landets lokala beslutsfattare. Det senaste exemplet är Västra Götalandsregionens politikers brutala prishöjningar som i månadsskiftet trädde i kraft.

Som så många andra gånger handlar det om en medveten felprioritering och en brist på helhetssyn vad gäller trafiken. Politikerna öser in pengar i ett biltunnelprojekt under Göta älv samtidigt som man underminerar det offentligt ägda bolaget Västtrafiks budget.

Liksom förr och såsom alltid handlar det om en intressekonflikt. överklassen tar gärna bilen in till stan och deras ungar får väl skjuts av barnflickan till hockeyträningen.

Nu är det ju så att situationen för vanligt folk inte riktigt är densamma. Resultatet av prishöjningar är att man låser in oss i förorten och på landsbygden. Möjligheten att pendla eller ta sig någonstans på fritiden blir allt mindre.

Detta är en glödhet fråga och folk är rent ut sagt förbannade. I berörda klubbar och distrik påbärjar därför Ung Vänster på många håll i regionen kampanjer mot prishöjningar och för en bättre och billiga kollektivtrafik. Vi vet att vi har vanligt folk på vår sida. Trots att det borde vara annorlunda så är fallet inte detsamma med politikerna i Västra Götalandsregionen. Det är bara att räkna med bråk. Vi kommer inte att ge oss.

Ung Vänsters förbundsstyrelse 031102


För mer information, kontakta Hans Linde 0736 – 220 962

Skolverket fel ute

Två elever vid Burgårdens Gymnasium, som burit så kallad burqa har skapat en stor debatt om klädesplagget i svenska skolor. Skolans personal diskuterade frågan med eleverna för att komma fram till en lösning. Därefter vände man sig till Skolverket. Skolverket har nu beslutat att skolor har rätt att förbjuda elever att bära burqa. Skolverket kommer också med en rad motiveringar.

Vi menar att Burgårdsskolans hantering av situationen varit rimlig, medan skolverkets beslut och argumentation är problematisk och öppnar upp för en på många sätt obehaglig utveckling.

I sitt PM resonerar Skolverket kring så kallad positiv och negativ religionsfrihet. Med positiv religionsfrihet avses rätten att ha och manifestera en religiös uppfattning. Den negativa sidan är rätten att inte ha och inte behöva bli föremål för religion och religiösa manifestationer. Att Skolverket tar upp den här diskussionen i sin skrivelse är märkligt. Det är en sak att man i skolan inte ska behöva utsättas för religiösa påtryckningar. Men det är orimligt att se någon annans bärande av ett visst klädesplagg som religiös påtryckningar. Vad anser Skolverket om bärandet av kors eller davidstjärnor? Onekligen vill ju bäraren göra en religiös manifestation, eftersom till exempel kristendomen inte uttryckligen kräver ett manifest bärande av metallkors.

ännu värre blir det när Skolverket skriver om ”störning av ordningen i skolan, till exempel i form av bråk mellan eleverna, att de andra upplever otrygghet eller att diskussionen tar orimligt mycket undervisningstid i skolledningen”. Detta är hårresande resonemang. Om andra elever börjar slåss med varandra för att dessa flickor bär burqa, borde man rimligen ta diskussionen med de förstnämnda. Och det måste ju vara möjligt att diskutera samhällsfrågor i skolan, samtidigt som det alltid är skolpersonalens uppgift att sätta tidsmässiga ramar för klassrumsdebatter.

Skolverkets argumentation tenderar snarare att fördjupa den hårda, rasistiskt färgade hets mot och stigmatisering av muslimer som förekommer i vårt samhälle. Istället för att förbättra integration och jämställdhet försvåras snarare det arbetet. Utmålandet av människor som hjälplösa offer är inte ett särskilt bra sätt att få till stånd förändring. Och för de berörda flickorna lär till exempel bärandet av burqan bli en betydligt viktigare och mer symbolladdad fråga nu jämfört med innan rabaldret.

Det krävs också en insikt om att kvinnoförtryck går mycket djupare än ett enskilt plagg. Mona Sahlin har välkomnat Skolverkets beslut med resonemanget att bärande av burqa inte har med religion att göra utan är ett uttryck för att vilja osynliggöra och förtrycka kvinnor. Det är ett märkligt resonemang. Alla hämmande klädkoder för kvinnor har en patriarkal tankegrund. Men det är inget som förändras genom förbud.

Den som vill förbättra integrationen måste se till att den svenska kommunala skolan genom öppen debatt kan förhålla sig till likheter och särarter bland eleverna. är det något som ska förbjudas är det förstås religiösa friskolor, inte olika former av religiösa och/eller kulturella symboler.

En ny strid har inletts

Med folkomröstningen om EMU avgjordes en av de senaste decenniernas största demokratistrider i Sverige. Vi vet hur det gick. Folket vann. Det politiska och ekonomiska etablissemanget försökte trycka in Sverige i ett projekt som effektivt begränsar folkstyret. Svenska folket insåg precis vad frågan handlade om. Enligt vallokalsundersökningarna var demokratifrågan den allra främsta anledningen till det tydliga nejet. Ett så tydligt resultat måste få konsekvenser. Annars väntar en ännu djupare legitimitetskris för den representativa demokratin.

Folkliga krafter i bred bemärkelse måste nu ta ett särskilt ansvar för folkomröstningsresultatet.

Svenska folket har sagt ett klart nej till ökad överstatlig styrning. Det är ett självklart val ur demokratisk synvinkel.

Folken har tillkämpat sig demokratiska institutioner och politisk makt, som kan utgöra en otillräcklig men dock reell motvikt mot elitvälde och mot kapitalets godtycke. Något motsvarande finns inte på EU-nivå. Det finns inget europeiskt folk, ingen gemensam europeisk debatt, ingen gemensam folklig kultur där man hittar de passande verktygen för att håna och ifrågasätta makten. Det är därför eliterna så gärna vill ta sig dit. Där andas de lättare. Där frotterar de sig med sin likar än mer ostört.

Distansen till vanligt folks livsvillkor driver fram en föraktfullt von oben-attityd. Det har också gett utslag hos små delar av vänstern. Men den vänster som lierar sig med de vältaliga eliterna istället för ett frustrerat folk diskvalificerar sig som samhällsförändrande kraft. Det såg vi senast i folkomröstningsresultatet då den
federalistiska vänstern trycktes tillbaka av ett massivt folkligt stöd för det nationella
självbestämmandet och mot federala floskler, så väl från nyliberala ledarsidor som den verklighetsfrånvända chicvänstern.

Det är nu ännu viktigare än förut att ta strid mot EU-byråkratins strävan efter ökad överstatlighet. I det nya förslaget till ny konstitution för EU finns långtgående skrivningar om mer överstatlighet, med öppningar för gemensam beskattning och
gemensam militärmakt. Detta måste belysas. När utvecklingen i EU ständigt går i rakt motsatt riktning jämfört med det som stora befolkningsgrupper önskar måste även möjligheten att lämna unionen kunna diskuteras.

Folkomröstningsresultatet visar ett brett stöd för en politik som minskar klyftorna i makt, inflytande och inkomster. Elitens löner och förmåner kan inte tillåtas springa iväg på vanligt folks bekostnad. Makt måste tillbaka till folk och folkvalda – bort från byråkrater, lobbyister och anonyma styrelseproffs.

Det finns en rad viktiga reformer som kan fördjupa folkstyret. Det behövs en offensiv bostadspolitik som tar strid mot segregationen. Arbetsrätten måste stärkas för att minska maktlösheten på jobbet. Samförståndsandan i politiken – som är till för att dölja den intressekonflikt politik handlar om – måste brytas. Vi behöver knappast en ytterligare devalvering av värdet på våra röster – tvärtom.

Vi vet hur viktigt det var att vinna folkomröstningen. Men eftervalsdebatten har visat elitens folkförakt i ännu öppnare dager. En ny strid har alltså inletts.

Ung Vänsters förbundsstyrelse 030928

Sida 20 av 25« Första...10...1819202122...Sista »