Organisation

Ung Vänster är ett demokratiskt förbund. Vi är organiserade i klubbar över hela landet. Tillsammans utgör klubbarna förbundet som är Ung Vänster.

Klubben
Den lokala verksamheten i klubben är grundbulten i Ung Vänsters verksamhet och vi försöker ha så många klubbar som möjligt över hela landet. I klubben bestämmer medlemmarna över verksamheten på medlemsmöten och väljer varje år en klubbstyrelse som förbereder klubbmötena och leder verksamheten mellan dessa.

Distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsen (DS) väljs av ombud från klubbarna inom varje distrikt, på en distriktsårskonferens. Distriktsstyrelserna ansvarar för att starta upp och stötta klubbar och de leder och planerar distriktets verksamhet, utifrån den verksamhetsplan som tas på distriktsårskonferensen.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen (FS) väljs på kongressen och utgör förbundets politiska och organisatoriska ledning mellan kongresserna. FS väljer inom sig ett verkställande utskott (VU). VU:s uppgift är att förbereda FS-mötena samt verkställa tagna beslut.

Kongress
Minst var tredje år håller förbundet kongress. Kongressen består av valda ombud från hela förbundet. På kongressen diskuteras och beslutas om principprogram och stadgar. Kongressen väljer även förbundsstyrelse, programkommitté, stadgekommitté, valberedning och revisorer.

Programkommitté
Programkommittén har till uppgift att föra debatten runt förbundets programmatiska ståndpunkter samt lägga förslag till förändringar av principprogrammet till nästa kongress.

Stadgekommitté
Stadgekommittén lägger förslag till förbundsstyrelsen om hur stadgan bör tolkas om det uppstår tvister, och lägger även förslag till nästa kongress på eventuella förändringar av stadgan.

Riksting
Riksting hålls de år vi inte har kongress. Rikstingets uppgift är att diskutera förbundets politiska ställningstaganden och verksamhet mellan kongresserna. Rikstinget kan också lägga förslag till program som sedan antas av förbundsstyrelsen.