Antirasism

Rasismen har sedan lång tid varit en del av klassamhället, både vad gäller samhällets strukturer och produktion av ideologi. Därför kan man säga att dagens klassamhälle är ett rasistiskt klassamhälle.

Föreställningar om ras och etnisk eller kulturell tillhörighet skapar en uppdelning i såväl arbetslivet som på bostadsmarknaden, inom utbildningen och på den politiska arenan.

Den här uppdelningen skapas av en process, rasifiering, som gör att vissa grupper underordnas och tillskrivs egenskaper som legitimerar de härskande gruppernas exploatering.

För dem som tjänar på klassamhället har rasismen genom historien fallit sig självklar som ett sätt att göra ojämlikheter till något naturligt och mörka de grundläggande samhälleliga konflikterna. Den tydliga kopplingen mellan klass och hudfärg har gjort rasismen till en del av överklassens klassförakt. Det finns inget intresse bland dem att bekämpa rasismen eftersom den gynnar deras ekonomiska positioner.

Därför måste vi organisera oss.

Kampen för full sysselsättning och facklig organisering är en central del i vänsterns antirasistiska arbete. Det är också viktigt att synliggöra det faktum att rasifierade grupper utgör en stor del av arbetarklassen. Personer med invandrarbakgrund hänvisas i högre grad än andra till lågstatusyrken, arbetslöshet eller egna företag som knappt går runt.

Det är tydligt att framväxten av partier som Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna får sig en skjuts när regeringen skär ner och privatiserar. När klassklyftorna växer kan de delar av arbetarklassen som förs fram av de rasistiska strukturerna också ha intresse av att upprätthålla dem. Det kan handla om social status eller att undvika de sämsta arbetena.

För att bygga en verklig solidaritet mellan löntagare med olika etnisk bakgrund krävs en stark klassmedvetenhet.

Slutligen är rasismen även ett fundament i den imperialistiska världsordningen. I kolonialismen och koloniala rester finns ett A- och ett B-lag. Fortfarande genomsyras den dominerande världsbilden hos västmakterna av en rasistisk ideologi, som kretsar kring ”civilisering”. Den antirasistiska kampen innefattar därför också kamp mot imperialismen.