HBTQ

Självklart ska alla människor ha samma rättigheter oavsett sexuell läggning, könstillhörighet eller könsuttryck. Alla människor skall själva få välja vilken sexuell relation de vill leva i och vi motverkar diskriminering av HBTQ-personer. Många utsätts i dag för hot eller våld enbart för att de lever med någon av samma kön. Detta kan vi aldrig acceptera.

De senaste åren har kampen för HBTQ-personers juridiska rättigheter tagit viktiga kliv framåt. År 2003 fick man rätt att prövas för adoption, ett par år senare kom en lag som möjliggjorde för lesbiska att bli gravida med hjälp av insemination och 2009 gjordes äktenskapsbalken könsneutral, för att ta några exempel. Men även om man kommit en bra bit på vägen när det gäller juridiska rättigheter, finns det saker kvar att göra. Bland annat är det fortfarande svårt för transsexuella personer att bli föräldrar och resurserna för att genomgå en könskorrigering ser olika ut i olika dela av landet.

Dessutom finns det mycket av fördomar och negativa attityder gentemot HBTQ-personer kvar att jobba mot. Ett tydligt tecken på att HBTQ-personer lever med en diskriminering, stigmatisering och ett osynliggörande som får allvarliga konsekvenser, är att såväl fysiska som psykiska hälsoproblem är mer vanliga hos HBTQ-personer (särskilt hos transpersoner) än hos andra. Det visar på behovet att fortsätta motverka de heteronormativa föreställningar som finns i samhället.

Skolan måste bli bättre på att i till exempel i sex- och samlevnadsundervisningen inte utgå ifrån att alla är heterosexuella, utan istället synliggöra det faktum att många har en annan sexuell läggning. Särskilt osynliggjorda och utsatta är unga HBTQ-tjejer. Kampen för sexuellt likaberättigande måste därför också genomsyras av ett feministiskt perspektiv.

HBTQ-kampen är även global. Att homosexualitet är olagligt eller sjukdomsklassat är fortfarande vanligt och i många länder där homosexualitet är lagligt blundar samhället för hatbrott och trakasserier. Sverige utvisar människor till länder där de riskerar att trakasseras eller förföljas på grund av sin sexuella läggning eller könstillhörighet. Det är på alla sätt oacceptabelt och omänskligt.