Internationell solidaritet

Kapitalismen är internationell. Världshandeln sker på de stora företagens villkor och de mäktiga industriländerna dikterar reglerna åt de maktlösa länderna i syd. Internationell solidaritet betyder aktiv solidaritet med människor på flykt undan krig, förtryck och fattigdom. Det kräver också att vi bekämpar den rådande ekonomiska världsordningen. Detta innebär att vi ställer oss utanför stormaktsblock och militära allianser och att vi för en generös flyktingpolitik.

Många fattiga länder runt om i världen tvingas idag att öppna sina egna marknader för i-ländernas varor, vilket ofta innebär att inhemska industrier slås ut. U-länderna måste tillåtas skydda sina hemmamarknader för att kunna trygga sin utveckling. Världshandeln måste liksom alla ekonomier regleras med hänsyn till rättvisa, miljö och andra sociala faktorer. Ung Vänster kräver en rättvis handel istället för nyliberal frihandel.

Dagens kapitalistiska system baserar sig på en fortsatt plundring av länderna i Syd. Det är de kapitalistiska ländernas jakt på billiga råvaror och billig arbetskraft som är den avgörande orsaken till flertalet krig i världen. Ung Vänster kämpar för fred och nedrustning, men menar att i länder där folket ännu inte vunnit politiska rättigheter kan den väpnade kampen för rättvisa och demokrati vara enda utvägen. Vi har därför stött och kommer även i fortsättningen att stödja progressiva befrielserörelser som använder väpnad kamp.

Ung Vänster kräver att Sverige lämnar NATO-projektet PFF (Partnerskap För Fred) och vi motsätter oss ett svenskt medlemskap i NATO. Vi menar att alliansfriheten är en förutsättning för en förhållandevis självständig och frispråkig svensk utrikespolitik.

Ung Vänster kräver att FN genomgår en strukturreform som stärker länderna i Syd. FN bör vara en fredsorganisation som bara ingriper militärt när befolkningen i konfliktområdet så önskar. FN får inte vara en stormakternas världspolis.

Ung Vänster vill värna om de fattiga ländernas integritet och oberoende och vi vill ha en biståndspolitik som utgår från mottagarnas egna behov och intressen. Vi kräver att Sveriges bistånd skall vara 2 procent av BNP.