Skola

Sverige har alla förutsättningar för att ha världens bästa skola, för alla elever. Tyvärr låter man idag stora resurser försvinna ur skolan för att istället gå till vinster i friskoleföretag, och man har länge låtit bli att satsa på att anställa fler lärare och annan personal. Resultatet är att klasserna är för stora, möjligheten att få den hjälp man behöver är för små och elever får inte möjlighet att tillägna sig den kunskap man borde ha rätt till. Var fjärde elev går idag ut gymnasiet utan fullständiga betyg. Så borde det inte få vara.

Det krävs en rejäl upprustning av skolorna, både vad gäller arbetsmiljö och undervisningsresurser, samt en höjning av lärarlönerna för att höja läraryrkets status. Välutbildade och behöriga lärare är i kombination med en hög lärartäthet de enskilt viktigaste faktorerna för att ge alla elever en likvärdig utbildning med hög kvalitet.

Skolan ska vara kompensatorisk så att skillnader i elevernas bakgrund motverkas och inte har någon betydelse för utbildningen. Därför är det viktigt att resurser till skolan tilldelas på ett sätt som utjämnar skillnader i elevernas klassbakgrund. Skolan ska också bidra till större jämställdhet. Idag fungerar skolmiljön ofta dåligt för tjejerna. Sexuella trakasserier är ett vanligt problem, som måste tas på större allvar. Två sätt att göra skolmiljön bättre för tjejer är att ge möjlighet till separatistisk undervisning, till exempel på idrotten och i sexualundervisningen och att ge tjejer möjlighet att träna feministiskt självförsvar i skolan.