Stefan i moraltestet i P3

Idag var Stefan med i moraltestet i Chister på P3. Bland annat fick han svara på frågor om bistånd, sexköp och om att döda i krig.

Gå in och lyssna på klippet här.

Det finns en kommentar till “Stefan i moraltestet i P3”

 • Rigg skriver:

  Såhär skulle jag ha besvarat frågorna.

  FRÅGA 1
  Faktum är att det är en juridisk fråga. Sverige har ratificerat ett antal internationella traktat, till exempel FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Konventionen stadgar att alla människor har vissa rättigheter. Rätt till liv och rätt till en någorlunda anständig tillvaro. Om vi inte aktivt verkar för att dessa rättigheter blir materiellt uppfyllda så bryter vi mot lagen. Ekonomiska resurser för att nå målet finns där utan tvekan. Det är alltså en ren viljefråga. Så, din fråga kan lika gärna formuleras som följer: ska vi leva i ett rättssamhälle? Med andra ord: ska vi ha en civilisation istället för barbari? Mitt svar är: ja.

  FRÅGA 2
  Jag kan inte ge ett kvalificerat svar på den frågan. Jag kan bara ge dig mitt personliga, subjektiva omdöme. Jag har en viss föreställning om vad människor är för varelser. Jag kan inte åberopa någon vetenskaplig evidens för min föreställning, men det samma gäller alla som påstår något om mänsklig natur. Min föreställning är baserad på ren introspektion och erfarenhet. Människor är som jag ser det födda till att vara fria, tänkande, skapande, sociala och okränkbara varelser. Med den människosynen som utgångspunkt anser jag det vara moraliskt oförsvarbart att göra människokroppar föremål för ekonomiska transaktioner. Därmed inte sagt att jag nödvändigtvis förespråkar en kriminalisering av sexköp. Jag förespråkar en öppen diskussion om vad som är människans natur. I den mån vi kan nå fram till en konsensus om vad som är människans natur så tycker jag att vi ska sträva mot att skapa ett samhälle som i mesta möjliga mån kan förverkliga denna natur. När vi väl har skapat ett sådant samhälle, då kan människor göra det fria valet om de vill handla med sexuella tjänster eller ej. Jag gissar att om människor fick chansen att göra det fria valet så skulle de inte välja att förnedra sig själva på det sättet. Men det är som sagt en ren gissning.

  FRÅGA 3
  Du kan lika gärna fråga mig om vi ska dräpa drakar och demoner för att öka säkerheten i väst. Den situation du beskriver i frågan har 0 relation till den verkliga världen. De bombningar av länder i Asien som skett på senare år (t ex invasionen av Irak 2003) har haft den förutsebara effekten att öka osäkerheten i väst (risk för terrorism, kärnvapenspridning etc), vilket har påpekats av såväl västerländska underrättelsetjänster som akademiska experter. Om vi för diskussionens skull postulerar att det finns ett legitimt hot mot väst som skulle kunna undanröjas genom en bombning, skulle en bombning i så fall vara moraliskt försvarbart? Återigen kan jag hänvisa till juridiken. Ta FN-stadgan, ett annat bindande internationellt traktat. FN-stadgan förbjuder explicit all våldsanvändning med undantag för 1. Den som sanktioneras av säkerhetsrådet och 2. I självförsvar mot ett väpnat angrepp fram till att säkerhetsrådet hinner agera. Och det ska påpekas att strikta villkor uppställs för den våldsanvändning som är godtagbar enligt stadgan: icke-våldsamma medel måste uttömmas. Våldsanvändningen får inte gå utöver vad som är oundgängligen nödvändigt för att återställa internationell fred och säkerhet. Ska vi följa FN-stadgan, med andra ord: ska vi ha en civilisation i stället för barbari? Återigen, i mitt tycke, ja.

  FRÅGA 4
  Personligen är jag inte någon hängiven pacifist. Jag anser att våldsanvändning ibland är legitimt, under väldigt snävt definierade omständigheter. För närmare diskussion hänvisar jag till mitt svar på fråga 3 ovan.

Skriv en kommentar