Hem / Blogg / Att förstå för att förändra

Att förstå för att förändra

26 november, 2013

Ibland får man använda bloggen till att göra reklam, i alla fall så länge det är för en bra produkt. Under helgens Socialistiskt forum i Stockholm lanserades ett specialnummer av Socialistisk debatt (”Att förstå för att förändra – socialistiska strategier för 2000-talet”), i vilket ledamöter av Vänsterpartiets programkommission – och några utomstående, däribland mig själv – har skrivit artiklar.

Våra artiklar i Socialistisk debatt är ett led i arbetet med att uppfylla ett beslut från den förra partikongressen om att initiera en bred debatt om en socialistisk strategi för 2000-talet. Den första delen av detta arbete har handlat om att analysera läget. Precis som Ida Gabrielsson, programkommissionens sammankallande, skriver i förordet: ”För att veta var man ska gå, bör man veta var man står.” Artiklarna innebär sammantaget en bred lägesbeskrivning av förutsättningarna för en socialistisk strategi. I boken finns bland annat texter om makt- och ägandekoncentrationen, om läget i den globala könsmaktsordningen och om imperialismen som ett underskattat strategiskt problem. En fullständig innehållsförteckning går att hitta här.

Själv har jag haft den stora förmånen att få bidra med tre artiklar, två av dem är skrivna tillsammans med Ali Esbati. Under rubriken ”Hur är läget, egentligen?” försöker vi ge ett politiskt sammanhang och beskriva vänsterns läge och de förutsättningar som det skapar för en socialistisk strategi, både i Sverige och ur ett bredare internationellt perspektiv.

”I ett större perspektiv finns där tydliga öppningar för en systemkritik som är rotad i människors konkreta upplevelser av brister och problem i vardagen. Den ekonomiska krisen tydliggör på ett handgripligt sätt kapitalismens oförmåga till långsiktig stabilitet och den marknadsliberala krispolitiken – som i huvudsak har utgjort krisens hittillsvarande politiska svar – borde ge möjligheter till folklig mobilisering för vänstern och arbetarrörelsen. Klimatförändringarna och de utmaningar som den globala uppvärmningen innebär visar på nödvändigheten av att organisera produktionen och egentligen hela samhället på ett annat sätt än vad som idag är fallet. De systemkritiska öppningarna är nödvändiga men inte tillräckliga förutsättningar för samhällsförändringar som går i en socialistisk riktning. För att dessa ska realiseras krävs en starkare socialistisk rörelse.”

Jag skriver också om de förändrade maktförhållandena på den svenska arbetsmarknaden, där vi under de senaste decennierna har kunnat se hur arbetsgivarsidan har flyttat fram sina positioner på löntagarkollektivets bekostnad. I artikeln berörs bland annat en sjunkande löneandel, den permanent höga arbetslösheten, otrygga anställningar och en sjunkande facklig organisationsgrad.

”Kapitalet har stärkt sin ställning och arbetsgivarna flyttat fram sina positioner. Löneandelen har sjunkit betydligt, anställningsskyddet urholkats och fackföreningsrörelsens styrkeposition pressats tillbaka. Arbetslösheten har permanenterats på historiskt höga nivåer. Detta speglar både förändringar av kapitalismens utveckling, men är också ett resultat av en politisk och social kamp där kapitalet har fått segrande ur många strider.”  

Tillsammans med Ali Esbati skriver jag om den offentliga sektorns organisering och diskuterar förutsättningarna för en strategi för att demokratisera densamma. Vi har också tittat på två försök att bryta med New Public Managment-inspirerade styrsystem och istället öka de anställdas inflytande över verksamheten, den norska modellkommunmetoden och Kommunals arbete med mönsterarbetsplatser i Sverige.

”En stor offentlig sektor är nödvändig för att öka medborgarnas frihet och makt över såväl det egna livet som över samhällsutvecklingen. Men en strategi för en större offentlig sektor, som måste vara en grundläggande komponent i en socialistisk strategi för 2010-talet, behöver också kombineras med strategier för att öka människors möjlighet att påverka den. Det vi äger och styr över gemensamt måste – för att folk ska vara beredda att försvara det – fungera annorlunda än det privat ägda.”

Jag hoppas att vår debattbok kan inspirera till en bred debatt om hur en socialistisk strategi för 2000-talet bör se ut, både bland medlemmar i Vänsterpartiet och Ung Vänster och utanför våra båda organisationer. Så gå in på redplanet.se och köp senaste numret av Socialistisk debatt.

——

Under Socialistiskt forum i Stockholm arrangerade Vänsterpartiets programkommission och den ekologisk-ekonomiska arbetsgruppen en punkt där Ulrika Kärnborg, Daniel Suhonen och Richard Warlenius reflekterade kring de olika texterna. Panelsamtalet går att se här.