Hem / Blogg / Hård kritik mot svensk asylpolitik

Hård kritik mot svensk asylpolitik

10 april, 2008

Att den svenska flykting- och asylpolitiken befinner sig på ett sluttande plan. Under de senaste 20 åren har en järnaxel mellan Socialdemokrater och Moderater inneburit att andelen asylsökande som beviljats uppehållstillstånd sjunkit från 45% (1999) till 41% (2000) till 28% (2001) till 15% (2002) och 8% (2004). Även om andelen ser ut att öka för år 2007, främst beroende på den tillfälliga asyllagen och det stora andelen asylsökande från Irak, så är den svenska asylpolitiken under all kritik.

Sverige står inför ett omfattande systemskifte. Den borgerliga regeringen har, som ett gäng ivriga bävrar, satt igång nedmonteringen av den generella välfärden, den svenska arbetsmarknadsmodellen och grunderna för den fackliga organiseringen. Det finns få områden som lämnats ifred. Jo, utrikespolitiken och asylpolitiken. Högerregeringen har till och med gått längre. Arbetskraftsinvandring ska ersätta flyktingmottagande och krav på försörjning ska uppfyllas familjeåterförening. Ett allmänt misstänkliggörande av flyktingar och asylsökande är dagens borgerliga motto. Det andas människoförakt och inhumanitet.

Nu kommer svidande och riktig kritik från UNICEF (svensk hemsida här) som menar att regeringens förslag på försörjningskrav står i strid med barnkonventionen.

Det kan få förödande och helt orimliga konsekvenser för ett barn att tvingas vara åtskilt från den ena föräldern, eller till och med båda, i väntan på att mamma eller pappa ska få arbete och lämplig bostad.”

UNICEF menar att det är oacceptabelt att barn förvägras rätten att leva ifrån en eller flera föräldrar. Det är inte första gången en svensk regering agerar mot internationella konventioner. Regeringen, mera specifikt Reinfeldt och Billström, konstaterade i en skrivelse överlämnad till riksdagen den 22 mars 2007,

“Hittills har FN:s kommitté mot tortyr behandlat totalt 63 klagomål mot Sverige. Kommittén har i 12 fall bedömt att ett återsändande av den klagande efter ett beslut om avvisning eller utvisning skulle innebära ett brott mot artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr. I 27 fall har kommittén konstaterat att Sverige inte har kränkt konventionen och 24 ärenden har avslutats utan sakprövning.

Antalet anmälningar till FN:s kommitté mot tortyr har ökat under en följd av år. För närvarande finns tretton öppna ärenden mot Sverige hos kommittén i vilka regeringen ombetts att yttra sig och som avser asylärenden där avvisnings- eller utvisningsbeslut meddelats.”

Trots detta är reaktionerna från regeringshåll icke existerande. Billström hänvisar till sin utredare och slår det slutgiltiga och politiska ansvaret ifrån sig. Den borgerliga handlingskraft som vi är så vana vid när det gäller utförsäljningar av folkets gemensamma egendom saknas när det gäller att underlätta för människor att återförenas med familjemedlemmar.