Sverige redo för nyliberalism?

Vi har länge vetat att den socialdemokratiska partitoppen, till skillnad från en stor del av dess väljare och partimedlemmar, är för ett svenskt EMU-inträde. Vad vi däremot inte visste var att de vågade ta det till offentligheten med en så svag argumentation. Ett mantra är att EMU skulle kunna få ned arbetslösheten i Sverige. Detta står i direkt motsättning till all form av empirisk eller praktisk bevisning.

EMU innebär, i den faktiska verklighet som många av oss andra lever i, en fördragsfästning av en politik som gör allt annat än pressar ned arbetslösheten. En hänsynslös inflationsbekämpning kombinerat med en framtida harmonisering av finanspolitiken i nyliberal riktning riskerar tvärtom att bli den arbetande befolkningens värsta bakslag på många år. Exempelvis räknar forskare vid. Fackföreningsrörelsens Institut för ekonomisk forskning med att en arbetslöshet på ca 6% kommer att bli normal vid ett EMU-medlemsskap. Till detta kommer risken för ekonomiska chocker, som kan medföra massarbeslöshet.

Om man är uttalat ointresserad av arbetslöshetsbekämpning, finns det starka argument för EMU. Om man är uppriktigt intresserad av nedskärningar likaså. EMU är fördragsfästande av nyliberal ekonomisk politik. Antingen vet Göran Persson det men kör på ändå, eller har han ännu inte förstått det. Den människa är inte född som kan avgöra vilket alternativ som är värst.

Samtidigt som socialdemokraterna anser Sverige redo för EMU, drivs utvecklingen mot ett Europas förenta stater allt hårdare. En federal stat enligt de nu rådande principerna skulle innebära minskade möjligheter att organisera sig fackligt, tuffare nedskärningar, en än mer rasistisk ”flyktingpolitik” och mycket mer. Den socialdemokratiska partiledningen tycks stå ensam på hela planeten i förnekandet av EMU:s betydelse för dessa planer.

Det finns verkliga problem, för verkliga människor, i Europa. Problem med att få ett vettigt jobb och en rimlig bostad, exempelvis. Verkliga problem för människor som för varje steg som tas mot en federal stat hamnar ett steg längre bort från såväl makten som möjligheten att leva ett bättre liv. Verkliga problem som EMU och en eventuell federal stat faktiskt förvärrar.

Det finns en chans att bryta denna utveckling. Den chansen kan vi få hösten 2003.

För mer information kontakta Joel Phalén, 070-3035073 / 08-6543100

Unikt norsk-svenskt samarbete för fred

"Krigsplanerna mot Irak måste avvisas. Om USA väljer att gå till militärt angrepp krävs en bred folklig mobilisering för att stoppa kriget. Våra organisationer tar entydigt ställning mot det pågående krigsvansinnet. Ett krig kommer förstärka det irakiska folkets lidande – ett lidande som redan är ohyggligt, som ett resultat av mångåriga, djupt orättfärdiga sanktioner."

Så inleds en gemensam resolution från ledningar i Sosialistik Ungdom (SU) och Ung Vänster. Systerorganisationerna SU från Norge och Ung Vänster i Sverige har i helgen varit samlade i Oslo för ett gemensamt strategimöte mot USA:s planer på krig mot Irak. Samtidigt följer representanter för de två organisationernas moderpartier förhandlingarna i FN:s säkerhetsråd i New York.

– Det finns en stor majoritet mot krig i de skandinaviska länderna. I Norge visade den senaste opinionsundersökningen att 87% av de tillfrågade motsätter sig ett amerikanskt angerpp på Irak, och detta måste den norska regeringen ta hänsyn till när det kommer till omröstning i Säkerhetsrådet. Det kommer att vara en allvarlig signal om regeringen väljer att vara mer lojal med president George W. Bush än med sitt eget folk, säger Ingrid Fiskaa, ordförande i Sosialistisk Ungdom.

Målet med samarbetet är att bidra till ett brett, internationellt fredsarbete. Nästa lördag – den 26 oktober – är en internationell demonstrationsdag som kommer att uppmärksammas på många platser i Norge och Sverige. SU och Ung Vänster kommer att delta i dessa demonstrationer.

Inspirationen kommer bland annat från det amerikanska uppropet "Not in our name", som organiserar breda protester mot kriget.

– Detta visar, inte minst, att fredsarbetet inte är anti-amerikanskt. Det amerikanska krigsmotståndet är tvärtom en förebild för oss, och visar att USA är mycket mer än Bush, krigshets och brutala övergrepp, säger Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster.

I New York pågår FN´s 57:e generalförsamling för fullt och en två-dagars öppen debatt i säkerhetsrådet om situationen i Irak har just avslutats. De tillresta FN-delegaterna kunde på plats i säkerhetsrådet följa diskussionen. Det mesta tyder på att ett utkast till resolution med skarpa krav på Irak läggs fram för säkerhetsrådet under kommande vecka, och diskussionen gäller nu främst om man i samma resolution skall ge USA rätten att i FNs namn anfalla Irak om de inte anses uppfylla villkoren.

– Stämningen här i USA tyder på att de flesta amerikaner både förväntar sig och skulle stödja ett krig mot Irak. Men med tanke på omfattningen av krigspropagandan är det förvånansvärt många som ändå motsätter sig krig, säger Kari-Anne Moe, tidigare ordförande i Sosialistisk Ungdom och ungdomsrepresentant i den norska FN-delegationen.

– Det finns också ett organiserat motstånd inom nätverket "Not In Our Name" (NION) som organiserar protester och demonstrationer nu på lördag den 26 oktober. NION har också tagit fram ett upprop mot kriget som undertecknats av tiotusentals amerikaner, däribland Martin Sheen, Susan Sarandon och Noam Chomsky, säger Kalle Larsson, partistyrelse- och riksdagsledamot för vänsterpartiet och nu svensk FN-delegat.

[Den gemensamma resolutionen bifogas nedan]

For mer information, ta kontakt med:
Ingrid Fiskaa, + 47 97 01 60 49 (före kl. 16.30 söndagen den 20.) Efter kl 16.30: Kontakta vice ordf. i SU, Audun Herning, +47 40 85 00 15.
Ali Esbati, +46 733 706 426
Kalle Larsson: sms til + 46 70-343 96 74 eller e-post: new-york.guest97@foreign.ministry.se
Kari Anne Moe: e-post til [ mailto:kari-anne.moe@sv.no ]kari-anne.moe@sv.no

Nej till krig mot Irak.

Krigsplanerna mot Irak måste avvisas. Om USA väljer att gå till militärt angrepp krävs en bred folklig mobilisering för att stoppa kriget.

Våra organisationer tar entydigt ställning mot det pågående krigsvansinnet. Ett krig kommer förstärka det irakiska folkets lidanmde – ett lidande som redan är ohyggligt, som ett resultat av mångåriga, djupt orättfärdiga sanktioner.

Ett krig försvårar också en demokratisk utveckling i Irak. Det kan inte vara den amerikanska militären som fattar beslut om hur Irak – eller några andra länder – ska styras. I Irak måste detta vara det irakiska folkets beslut.

Gulfkriget 1991 ödelade fullständigt det irakiska samhället Elproduktion, vatteförråd, livsmedelsdistribution, avloppssystem med mera förstördes. 93% av de bomber som fälldes över Irak fälldes i form av konventionella bombmattor. Totalt släpptes 88.000 ton bomber, motsvarande sju Hiroshimabomber, över Irak. Otaliga krigsförbrytelser begicks av USA och dess allierade. Medan 148 amerikanska soldater dödades – en fjärdedel av dem på grund av egna styrkors misstag – så tog alliansen livet av en kvarts miljon irakier – majoriteten civila.

Att rättfärdiga dessa handlingar – och föreslå ett nytt blodigt angrepp – kräver i ett grunden rasistiskt synsätt. Irakiska människoliv tillmäts inget värde. Det gör krigsmotståndet desto mer angeläget.

I dag försöker våra regeringar komma undan sitt eget ansvar genom att hänvisa till FN:s säkerhetsråd. Men beslut som fattas i säkerhetsrådet – efter amerikanska påtryckningar – kan inte rättfärdiga ett åsidosättande av folkrätten. Folkrätten måste vara det som ligger till grund för internationell säkerhet – annars blir det den starkes rätt som blir gälande.

Ung Vänster och Sosialistisk Ungdom kommer att arbeta aktivt mot krig och för fred. Vi manar till bredast möjliga samling kring parollen ?Nej till krig mot Irak?.

Oslo
20 Oktober 2002

Antaget av Ung Vänsters verkställande utskott och Sosialistisk Ungdoms sentralstyre.

Vi är stolta men inte nöjda

Kammaråklagare Hans Ihrman har beslutat lägga ned förundersökningen mot Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster och Kristoffer Housset, förbundsstyrelseledamot i Ung Vänster.

– åklagarens beslut är både en seger och en källa till frustration, säger Ali Esbati och Kristoffer Housset i en kommentar. Vi är stolta men inte nöjda.

– Det är naturligtvis bra att konstatera att vårt symboliska stöd till PFLP:s biståndsverksamhet inte kunnat terrorstämplas. Det är också viktigt att konstatera, att åklagaren i sin motivering tvingas gå till resonemang som egentligen inte har stöd i lagstiftningen och terrorlistan. åklagaren skriver bland annat att vårt förfarande ”inte kan anses motverka de aktuella sanktionernas allmänna syfte”. Det är ju precis vad vi hävdat. Att se vår insättning som ett hot mot fred och säkerhet är förstås absurt. åklagaren tvingas i praktiken konstatera att lagen är oklar och att terrorlistorna skapar en mycket märklig rättssituation. Att en åklagare tvingas tillstå att han ser ”oerhörda tillämpningproblem” med en lag är förstås ett underbetyg till lagstiftningen, och det var också ett av våra syften, säger Kristoffer Housset.

– Samtidigt är det mesta fortfarande oklart. I och med att förundersökningen läggs ned blir de flesta av frågorna hängande i luften. Detta är något som regeringen borde ta ett politiskt ansvar för. Det går inte att komma undan det politiska ansvaret genom att hänvisa till domstolsväsendet. Den terroristlista som skapar alla dessa problem är en rent politisk produkt som EU:s utrikesministrar varit med och tagit fram. Det är alltså regeringen som måste ta ansvaret för det juridiska moras som man gett upphov till, fortsätter Ali Esbati.

– Den mycket viktiga praktiska frågan om huruvida biståndsverksamhet med PFLP som samarbetspartner är möjligt eller inte har inte fått något svar. Detta är extra intressant eftersom det i förarbetena till den svenska lagen som började gälla 1 juli 2002 mycket tydligt framgår att biståndsverksamhet inte ska drabbas. I förarbetena kan man läsa att ”regeringen anser därför att det måste säkerställas att ett utvidgat straffansvar i enlighet med vad som nu föreslagits inte får orimliga konsekvenser”, samt ännu mer rakt på sak: ”Det är regeringens bestämda uppfattning att det inte kan komma i fråga att straffbelägga bidragsverksamhet som sker i syfte att lindra människors nöd, även om det finns en risk att den ekonomiska hjälpen kan komma att används för andra syften än vad som är avsett”.

– ändå är det exakt detta som sker när en organisation som Emmaus Björkå måste gå i ovisshet om vad som gäller och tvingas se över sin viktiga biståndsverksamhet.

Kristoffer Housset riktar också kritik mot de liberala debattörer och ledarskribenter som anklagat Ung Vänster för stöd till terrorism.

– De som skrikit om brott och terror måste också träda fram och säga hur de vill göra. Vill de ha en ännu mer rättsosäker lagstiftning eller inser de vilka absurda konsekvenser som redan denna lagstiftning har kunnat få?

Esbati och Housset vill också tacka för det stöd de fått under processens gång. Många har hört av sig till Ung Vänster och velat tacka, själva sätta in pengar eller på annat sätt visa sin upprördhet över terrorlistan och dess konsekvenser. Ett upprop som lades upp på Ung Vänsters hemsida har på en dryg vecka undertecknats av 850 personer.

– Det är glädjande, eftersom det är helt nödvändigt med ett medborgerligt agerande för att fortsätta bevaka tillämpningen av den här typen av rättsosäker lagstiftning och stoppa en mycket obehaglig utveckling där demokratiska rättigheter snabbt urholkas.

– Ett av våra viktigaste syften har varit att skapa debatt och medvetenhet kring de här frågorna. Nu hoppas vi att det leder till att fler agerar på olika sätt mot rättsligt godtycke och terrorstämplandet av legitima politisk kamp. Vårt eget arbete går nu vidare och då kommer kampen mot terrorlagar och för det palestinska folkets rättigheter att ha en central plats, avslutar Ali Esbati.

För mer information kontaka
Ali Esbati 0733 706 426
Kristoffer Housset 0739 677 915

Hyckleriets oanade dimensioner

Från Washington breder krigsmullret ut sig över världen. USA samlar sina allierade inför nästa steg i ”kriget mot terrorismen” – ett anfall mot Irak. Bakom retorik och floskler har hyckleriet tagit sig oanade dimensioner.
USA utnämner Irak till en ”ondskans axelmakt”, samma land man i åratal aktivt stödde och militärt upprustade. I sina krigsplaner har man samtidigt allierat sig med diktaturer och förtryckarstater som Saudi-Arabien, Turkiet och Israel.

Man anklagar Irak för att producera kemiska och biologiska stridsmedel, samtidigt som man inte gör någon hemlighet av att man själv producerar exakt samma stridsmedel och bedriver en aktiv militär upprustning både själva och av en lång rad stater som systematiskt bryter mot mänskliga rättigheter och hotar freden i sina näroråden världen över. George W Bush utmålar Irak och Saddam Hussein som det största hotet mot freden i världen. Men för miljoner colombianer, kurder, afghaner, palestinier o.s.v. är snarare George W Bush själv det största hotet.
USA motiverar sina krigsplaner med oklara brott mot FN deklarationer från Iraks sida, samtidigt som man pumpar in militärt stöd i Israel som systematiskt brutit mot FN-deklarationer sen 60-talet.

Att motsätta sig USA:s krig mot Irak innebär inte att man stödjer Saddam Hussein eller hans regim. Men det är inte heller främst den irakiska regimen som drabbats av mer än ett decennium av amerikansk aggression. 1,5 miljoner människor, varav ca 600.000 barn, har dött av svält, sjukdomar och brist på rent vatten orsakade av omvärldens sanktioner. Unicef beräknar att omkring 5.000 barn i månaden dör till följd av sanktionerna, och efter USA:s och Storbritanniens användning av vapen med utarmat uran under Gulf-kriget har cancerfrekvensen sjudubblats och fosterskadorna tiodubblats. Sanktionerna bryter mot mänskliga rättigheter, mot barnkonventionen och mot Genèvekonventionen, som säger att civila inte får svältas som en del i krigsföring. Det är civilbefolkningen om framför allt drabbat av de 110.000 bombflygningar USA genomfört mot Irak sedan 1991. Vi ser idag hur det irakiska folket betalar priset för det korta Kuwaitkriget 1991. Det kommer återigen att vara de som betalar priset för USA:s nya krig i decennier efter att bomberna slutat falla.

Det är inte heller framför allt den irakiska regimen som kommer att drabbas av ett framtida krig. För även om USA plöjde ner miljarder i militär upprustning har man ännu inte tagit fram några bomber som bara träffar terrorister och diktatorer, däremot har man tagit fram utmärkta vapen för att bomba sjukhus, bostadsområden, vattenverk och flyktingkonvojer. Det såg vi i Vietnam, Jugoslavien och Afghanistan. Det kommer vi att få se i Irak.

De politiska motsättningarna hårdnar idag, både nationellt och internationellt. Det går en tydlig skiljelinje mellan oss som försvarar folkrätten och dem som attackerar den. Mellan oss som anser att varje folk har rätten att själva forma sin politik och framtid och dem som anser att den makten ska ligga i slutna styrelserum i USA.

I Sverige leds attackerna på folkrätten av den svenska högern. Vi ser idag hur man använder hela sitt retoriska register för att försvara den nuvarande världsordningen. Vi vet att man kommer ta till varje debattknep bortom hederlighetens gränser för att försvara ett amerikanskt anfall på Irak. I grund och botten handlar det om att försvara det oförsvarbara, försvara en slaktad folkrätt och mord på civila för att tillfredsställa USA:s maktambitioner. Det krävs en folklig opinion som protesterar mot krigsvansinnet, i ett läge när den svenska regeringen vägrar bedriva en självständig utrikespolitik utan lägger sig platt för USA.

Vi kommer inte att stillatigande ignorera nya brott och övergrepp. När USA:s bomber faller lovar vi att finnas på plats på gator och torg för att protestera!

Ung Vänsters verkställande utskott 021010

Upprop – Ett stöd för rättssäkerheten är ett stöd för Palestina

Ung Vänster tar initiativ till ett upprop mot den rättsosäkerhet som kriget mot terrorismen har medfört.

Uppropet är också ett stöd för Ung Vänsters förbundsordförande Ali Esbati och förbundsstyrelseledamoten Kristoffer Housset, som står anklagade för finansiering av terrorverksamhet.

Själva uppropet finns här!

Underteckna gärna uppropet och sprid vidare till dina bekanta.
Bakgrunden till anklagelserna mot Ali Esbati och Kristoffer Housett finns i dessa artiklar:

Vem är terrorist? Nu får vi klarhet!
Bryt mot lagen – stöd PFLP!
Pengar insatta till PFLP
Har vi brutit mot lagen nu?

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39