Så mycket för den dialogen.

Man måste ändå beundra snilleblixten, det tyska ordförandeskapets, att skrota hela konstitutionsförslaget, men ändå behålla alla dess väsentliga delar. Vid toppmötet i midsomarhelgen enades regeringscheferna om att istället för en ny konstitution lyfta in "idéerna" från den nedröstade konstitutionen på olika ställen i de befintliga fördragen genom ett "reformfördrag".

Så blir det svårare att föra debatten, Konstitutionen som objekt var för tydlig. EU tillämpar nu en trygg beprövad strategi: kan du inte få igenom din politik, göm den då inuti någonting annat, allra helst i en fotnot.

Det är nog smart. För varje gång som EU försöker vara tydligt visar det sig vara ett gravt impopulärt projekt. Och så här i backspegeln kan man lätt se att det var ett grandiost misslyckande Valéry Giscard d'Estaing bäddade för när han, övertygad om att Europa kunde bli som Amerika, valde att presentera nästa steg i statsbygget som en samlad konstitution.

Ställda inför konstitutionstexten röstade folken i Frankrike och Holland nej i sina folkomröstningar 2005 (vi svenskar fick som bekant aldrig chansen – våra ledare anser inte att vi klarar av den uppgiften). Kort därefter tvingades regeringscheferna avisera en "time-out" för att "gemensamt tänka över situationen."

Det var dags för plan D sade kommisionär Margot Wallström. D som i "Dialog, Debatt och Demokrati".

I en intervju den 8:e oktober 2005 förklarade Wallström att EU måste tänka efter och lyssna på folket. Hon tänkte sig därför "ett pärlband av mötesplatser […] konferenser och utbildningar med olika Europateman" där "människor av alla slag" skulle "träffas för att växa tillsammans."

Under de snart 19 månader som gått sedan dess har EU-konstitutionen nämnts 249 gånger i Mediearkivet som samlar en stor del av sveriges tryckta medier. En femtedel av artiklarna är från den sista månaden, inför regeringskonferensen. Ingen, inte ens Margot, kan kalla det för en levande debatt. Kanske har det faktiskt funnits ett pärlband av mötesplatser någonstans, men de måste isåfall ha varit små. Små som pärlor kanske. Instängda i ett valv, för pärlor ska ju som bekant inte serveras till svin.

Istället för Dialog och Debatt har vi faktiskt fått det rakt motsatta: regeringen lade ned EU-stafetten efter en valrörelse där EU:s framtid inte överhuvudtaget fick plats i debatten. Från EU-håll har inte mycket kommit som kunnat ligga till grund för en bred diskussion om unionens framtid. Några barn har fått träffa Wim Duisenberg. Kring själva konstitutionen har det varit tyst, hemligt. Nej förlåt – inte hemligt – det har ju varit "tid för eftertanke". Som Europeiska Rådet skrev i midsommarhelgen, med en finkalibrerad känsla för språkets nyanser:

"Perioden av eftertanke har under tiden gett möjlighet att föra en bred offentlig debatt och bidragit till att bereda marken för en lösning."

Marken har nu beretts för En Lösning på Demokratifrågan. Och lösningen, säger Margot Wallström till TT, "är i grunden samma förslag som konstitutionen."

Ah, EU är sig likt. Jens-Peter Bonde refererar en ledamot från parlamentets kommitté för konstitutionella frågor som nöjt konstaterar: "We have saved 99 %. […] The number and art of legal acts which can be based on the rejected constitution is the same as those who can be approved by the new text."

Alla de punkter där motståndare i Sverige och andra EU-länder reste invändningar, består. Några av de centrala punkterna:

* EU-rätten ska ha företräde före nationell rätt, paragrafen omformuleras för att bekräfta EG-domstolens redan utvecklade praxis på området. Innebörden i nya skrivningen blir att medlemsländerna fördragsfäster och erkänner denna praxis.

* EU blir en juridisk person som själv kan teckna avtal och ingå överenskommelser.

* Unionens "värden och mål" slås fast och definieras och fördraget talar fortfarande om ett specifikt europeiskt "kulturellt, religiöst och humanistiskt arv".

* Politikens innehåll slås fortfarande fast på upprepade ställen i grundlagen, t ex: "Unionen skall upprätta en inre marknad. Den skall verka för en hållbar utveckling i Europa som bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt och på prisstabilitet…"

* Flexibilitetsklausulen, som möjliggör befogenhetsöverskjutningar till EU med enkla beslutsförfaranden, finns kvar och omfattar alla politikområden som inte i klartext undantagits.

* Stadgan om grundläggande rättigheter för medborgarna (Europarådets konvention om mänskliga rättigheter) blir rättsligt bindande. Därmed får EG-domstolen ett kraftfullt verktyg för att genomdriva harmonisering och EU-beslut på alla politikområden.

* Solidaritetsklausulen, att medlemsstater inte skall obstruera besluten (genom att t ex rösta emot dom), kvarstår och ger tillsammans med "unionens värden" (som "ekonomisk, social och territoriell sammanhållning") en kniptång på de medlemsstater som vill utveckla unionen i en annan riktning.

* Vetorätten försvinner och majoritetsbeslut införs på mer än 50 nya politikområden.

* De stora länderna ökar sin röststyrka i ministerrådet på de små ländernas beskostnad.

* EU:s militarisering och ökade utrikespolitiska befogenheter finns kvar: "Unionens befogenhet i fråga om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken skall omfatta alla utrikespolitiska områden och alla frågor som rör unionens säkerhet, inbegripet en gradvis utformning av en gemensam försvarspolitik"

* EU:s militär ska samordnas med Nato och en krigsmaterielbyrå inrättas. Medlemsländerna åläggs fortfarande att "öka sin militära kapacitet".

* Marknadens frihet är fortfarande en överordnad målsättning, och privatiseringarna ("Medlemsstaterna skall sträva efter att gå utöver den liberalisering av tjänster som krävs i de europeiska ramlagarna") skall fortgå.

Allt detta diskuterades mer ingående vid förra tillfället det begav sig. Vi kommer få anledning att framöver återkomma till frågan med ordentligt uppdaterade analyser men i allt väsentligt är det remissvar Ung Vänster lämnade vid remissrundan kring 2004-års konstitution fortfarande giltigt.

Formmässigt sker, som nämnts, större förändringar i och med att Konstitutionen ersätts av ett Reformfördrag som istället ändrar i de befintliga fördragen. Därtill kommer en del symboliska anpassningar av texten som tillkommit för att, med TT:s ord "folkomröstningar ska kunna undvikas."

Just den strategin torde vid det här laget vara patentsökt, för det är samma metod som använts varje gång EU gått på pumpen hos folket: först en period av tystnad, sen samma förslag igen med några intetsägande justeringar, några textstycken som fått byta plats, en fotnot som hänvisar till en annan fotnot som säger "trodde du ja".

De mest betydande innehållsmässiga förändringarna i fördraget gäller de mest uppenbart supernationalistiska symbolerna – flagga och hymn – som stryks från texten och utrikesministern som istället ska kallas för "unionens höge representant för utrikes- och säkerhetspolitik" (ity det var ett krav från drogliberalerna att utrikesministern ska uppträda knarkpåverkad).

Därmed menar sig toppmötet ha tillmötesgått folkviljan. Vilket förstås är en verklighetsfrämmande föreställning. För folkomröstningarna i Frankrike och Holland handlade inte om EU:s flagga eller vad det nya utrikesministerämbetet sk

a kallas – de utgick från mer djupgående frågeställningar, som maktfördelningen mellan EU och medlemsstaterna, bristen på demokrati och EU:s inbyggda marknadsliberalism. Olösta frågeställningar i reformfördraget.

Så. Nu är det dags att köra igen. Med en regering som har en än mer unken inställning till demokrati än den förra, men det finns inga alternativ: vi reser åter kravet på folkomröstning. En majoritet av svenska folket vill rösta om sin framtid, såsom fransmännen och holländarna gjorde 2005. Låt oss få chansen att debattera och diskutera och ta ställning till om det här är rätt väg att gå.

Det är faktiskt det enda anständiga.

Erik Berg, Förbundsstyrelseledamot

Ung Vänster deltar på Hultsfredsfestivalen

På torsdag sparkar årets Hultsfredsfestival igång och självklart kommer Ung Vänster att vara på plats. Under fredagskvällen kommer Lars Ohly på besök i Ung Vänsters tält, vi arrangerar folkomröstningar och för den som vill kan man avsluta festivalen med att sjunga Internationalen.

– För Ung Vänster är Hultsfredfestivalen en viktig tradition och det känns extra roligt att vara där nu när vi drar igång vår kampanj "Stoppa rasismen", säger Ida Gabrielsson ordförande för Ung Vänster.

Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielsson kommer att finnas i Ung Vänsters tält tillsammans med ett stort antal aktivister från hela landet. För vana festivalbesökare är Ung Vänstertältet ett självklart inslag. Det är hit man kommer för att hänga med vänsterfolk, köpa snygga prylar och prata politik.

– I år kommer vårt tält återigen stå för en rad olika aktiviteter. Vi kommer att ordna roliga tester, tipspromenader och genomföra folkomröstningar, fortsätter Gabrielsson.

Klockan 21.00 på fredagen kommer Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly på besök i Ung Vänsters tält för en utfrågning.

– Det brukar vara fullt med liv i Ung Vänsters tält. Många är förbannade på den borgliga politiken och intresset för att diskutera är stort. Då är det särskilt kul att Lars Ohly kommer till oss för att svara på frågor och prata med folk, avslutar Gabrielsson.

Som vanligt kommer festivalens avslutning att högtidlighållas natten mellan lördag och söndag med allsång. Klockan 24.00 på lördagsnatten sjunger vi Internationalen utanför Ung Vänsters tält.

Klicka här för att ladda ned programmet som pdf för vad som händer i Ung Vänsters tält på Hultsfredsfestivalen

För mer information, kontakta:
Ida Gabrielsson, ordförande Ung Vänster
Mobil: 073 824 12 13

Nyvalda vice ordföranden i Ung vänster

På Ung Vänsters förbundsstyrelsemöte i helgen valdes förbundets verkställande ledning som utses en gång om året. Till ny 1:a vice ordföranden valdes Elisabeth Biström Risslén från Umeå och till ny 2:a vice ordförande valdes Thaher Pelaseyed från Göteborg. Elisabeth är 24 år gammal och studerande, hon har tidigare varit distriktsordförande i Ung Vänster Västerbotten. Thaher är 27 år gammal och studerande, han är även distriktsordförande för Ung Vänster Göteborg och Bohuslän.

Båda har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2005 och båda ser framförallt fram emot att jobba med Ung Vänsters nystartade kampanj "Stoppa rasismen".

-Kampanjen behövs verkligen, man kan se hur rasismen allt mer normaliseras. Invandrare hänvisas till en låglönemarknad. Den borgerliga regeringen vill att vi ska acceptera jobb som skoputsare och pigor hemma hos rika människor. Ung vänster kräver ett stopp för blatterean som pågår på den svenska arbetsmarknaden, säger Thaher Pelaseyed 2:e vice ordförande.

Elisabeth Biström Risslen fortsätter:
-Det handlar också om att jobba mot en omänsklig utrikespolitik. Sverige skickar soldater och säljer vapen till krig i andra länder. Krig som genomförs med en rasistisk argumentation, en argumentation som man även riktar mot invandare i Sverige.

-Terrorhotet används som förevändning för att i snabb takt öka kontrollen och övervakningen av vanliga människor. Vi kräver en utrikespolitik som står upp för människovärdet, avslutar Elisabeth Biström Risslén 1:a vice ordförande.

Dessa personer omvaldes till Ung Vänsters verkställande utskott:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande
Ida Regin, förbundssekreterare
Nosshi Dadgostar, förbundskassör
Anna Herdy
Jonas Lindberg

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, ordförande 0738-241213
Elisabeth Biström Risslén, 1:a vice ordförande 070-2038204
Thaher Pelaseyed, 2:a vice ordförande 0733-794347

Mäns våld är inte enbart en sommarplåga

Under de senaste veckorna har media beskrivit våldtäkter och övergrepp mot kvinnor som företeelser som kommer med sommaren. Vi får läsa om "våldtäktsvågen" som sveper fram, om vilka platser som kvinnor bör undvika och hur vi ska bete oss för att inte hamna i en utsatt situation. På det sättet underblåser media ständigt tjejers rädsla.

Man målar upp en ensidig och stereotyp bild av våldtäkter och våldtäktsmän. De beskrivs som alkoholiserade, psykiskt sjuka eller invandrare. Men vi vet att våldtäkter, övergrepp och kränkningar inte enbart är sommarplågor utan att det är något som är en del av tjejers vardag. Tjejer tvingas hela tiden förhålla sig till risken att bli utsatt för övergrepp. Mäns våld mot kvinnor är ett strukturellt problem som kräver ett samhälleligt ansvar. Det faktum att den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet och att den vanligaste förövaren är en närstående man framhålls sällan i debatten.

Istället för att underblåsa tjejers rädsla och ytterliggare begränsa vårt livsutrymme krävs politisk handling. Den borgerliga regeringens totala avsaknad av feministisk politik är tydlig när det handlar om mäns våld mot kvinnor. När integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni pratar om hederskulturer och invandrare som problemet reduceras våldet till att handla om sådant som kultur och integration. Med en rasistisk retorik omöjliggörs en feministisk förståelse av mäns våld mot kvinnor.

Ung Vänster kräver att tjejers upplevelser tas på allvar. Det behövs inte mer skuldbeläggande utan kraftiga förändringar. Ökat stöd till kvinno- och tjejjourer, att stadsplaneringen ses över ur ett könsmaktsperspektiv och feministiskt självförsvar i skolan. Saker som på allvar skulle kunna förändra tjejers verklighet.

Ung Vänsters förbundsstyrelse 070609-10

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, ordförande 0738-241213

40 år är nog!

I år är det 40 år sedan Israel inledde ockupationen av de palestinska områdena; Gazaremsan, Västbanken och Östra Jerusalem. Israels ockupation av Palestina strider mot folkrätten och är djupt rasistisk till sin karaktär. Ockupationen har dömt ett helt folk att leva under brutalt förtryck och förnedring. Israel är en modern terrorstat – men betraktas av USA och EU istället som ett demokratiskt och fritt land. Därför har man goda handelsförbindelser med Israel som bidrar till att förse den israeliska mordmaskinen med vapen och ammunition.

Det ockuperade Palestina är däremot utsatt för isolering och bojkott av omvärlden. Bojkotten av Palestina har förvärrat och brutaliserat ockupationen än mer. På Gazaremsan lever över 80 procent av befolkningen i extrem fattigdom. Det är hög tid att häva den godtyckliga bojkotten av Palestina och istället rikta kraven mot den verkliga förtryckaren, Israel. En omedelbar bojkott av Israel måste inledas tills att Israel upphört med ockupationen, rivit apartheidmuren, tömt dom illegala bosättningarna och givit palestinska flyktingar rätt att återvända. I över 40 år har Israel slagit palestiniernas liv i spillror genom utegångsförbud, massarresteringar, trakasserier och dödsskjutningar. Vi vägrar se på och låta detta pågå i 40 år till. Den som tiger blir medskyldig. Det är dags att bojkotta Israel!

Ung Vänsters förbundsstyrelse 070609-10

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, ordförande 0738-241213

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39