Heja LO – höj kvinnolönerna!

Inför 2007 års avtalsrörelse står frågan om kvinnors låga löner i centrum. Detta är på många sätt historiskt då det är första gången som en LO-samordnad avtalsrörelse så tydligt präglats av de kvinnodominerade fackens krav. Det märks tydligt med krav som kvinnopotter, arbetstidsförkortning och höjda lägstalöner, bland de elva gemensamma krav som LO-förbunden rest i sin tydliga samordning inför avtalsrörelsen.

Historiskt sett har samordnade avtalsrörelser varit ett viktigt vapen för att minska splittring i löntagarkollektivet och garantera en facklig solidaritet mellan olika delar av arbetarklassen. Att LO i årets avtalsrörelse har återupptagit ambitionen att samordna sina krav i riktning mot en solidarisk lönepolitik, är särskilt viktigt i ett läge då vi har en antifeministisk och antifacklig regering som huserar i Rosenbad. Vi har en finansminister som menar att kvinnors låga inkomster inte utgör ett problem, då dessa kvinnor ju ofta lever ihop med män som kan försörja dem.

De förslag regeringen har lagt på försämringar i socialförsäkringssystemen möter LO upp med krav på offensiva avtalslösningar på områden som finansiering av utbildning för fackliga förtroendevalda och en starkare omställningsförsäkring vid arbetslöshet.

Nu ser vi hur det är de mansdominerade fackförbunden som förväntas solidarisera sig med de kvinnodominerade istället för tvärtom. Just därför är det oerhört viktigt att den samordning som påbörjats inom LO-kollektivet får fortsätta och utvecklas. Först då kan vi bekämpa de oskäliga löneskillnader som ännu finns på den svenska arbetsmarknaden, där kvinnors arbete konsekvent undervärderas och underbetalas. Då är det dock nödvändigt med mer än satsningar på höjda lägstalöner. De kvinnopotter som framförallt Kommunal har drivit, är centrala för att åstadkomma en reell minskning av löneklyftan mellan kvinnor och män.

Arbetsgivarna har dömt ut lönekraven på 3,9 procent som orealistiskt höga och menar att höjda lägsta- och kvinnolöner kommer att leda till högre arbetslöshet. Vad det handlar om är att lönekraven hotar en större del av företagens vinster än tidigare.

Ung Vänster menar att finansminister Borgs lösning, att kvinnor ska försörjas av sina eventuella män, är absurd och hör hemma i 1800-talet. Istället är det på allvar dags att utrota de oskäliga löneskillnaderna. Det är dags att lönediskrimineringen och undervärderingen av kvinnors arbete upphör. I kampen för det är LO: s krav inför avtalsrörelsen ett viktigt steg.

 

Uttalandet antaget av Ung Västers förbundsstyrelse 061126

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, ordförande Ung Vänster: 0738-241213

 

Alliansens bastugäng saknar strategi i klimatfrågan

Det borde inte längre kunna undgå någon att vår planet är på väg att förvandlas till en bastu utan utgångar. Den globala uppvärmningen är ett faktum. I första varvet drabbar den de fattigaste länderna hårdast med vattenbrist, torka, oväder, artdöd, ökenspridning och stigande havsnivåer. FN identifierar ett växande antal klimatflyktingar, idag hundratusentals, om några år miljontals människor som tvingas lämna sina hem därför att klimatförändringen gör det omöjligt att bo kvar.

Sveriges ansvar är stort som en internationell högkonsument av miljöutrymme och samtidigt är våra möjligheter att bryta utvecklingen och visa att det går att ställa om till ett ekologiskt uthålligt välfärdssamhälle stora. Men då krävs det en regering som vågar ta den tuffa kampen och vidta tillräckliga åtgärder. Vår nya regering består av partier som är notoriskt ointresserade av miljön.

Direkt efter valet lanserade högerregeringen omfattande nedskärningar på miljöpolitiken. De klimatinvesteringsprogram som utgör en kärna i arbetet för att motverka klimatförändringarna skrotas helt och inga nya satsningar har lanserats istället.

Regeringens intresse för klimatfrågan har begränsat sig till att slå fast att det ska vara "morötter istället för piskor". Vi noterar att regeringens inställning till piskor och morötter tycks lite ambivalent. När det gäller arbetsmarknaden skall piskorna vina över de arbetslösa, varför är regeringen så rädd för att ställa krav och göra det dyrare att överförbruka naturresurser?

Det finns en tydlig koppling mellan miljöpåverkan och inkomst: den rikaste tiondelen av Sveriges befolkning släpper ut tre gånger så mycket koldioxid per person som den fattigaste tiondelen. Höginkomsttagare är högförbrukare av energi och naturresurser. Alliansen vill slå vakt om denna orättvisa ordning – vi vill förändra den i grunden.

Morötterna då? De är ärligt talat rätt skrumpna. Den största morot som regeringen viftar med är ett skatteavdrag för miljöbilar. Samtidigt vill man bygga fler stora vägapparater runt storstäderna istället för att bygga ut kollektivtrafiken så att den kan bli ett verkligt fungerande alternativ – sammantaget en politik för mer påtvingad bilåkning.

Bland liberaler odlas en föreställning om att den ekonomiska tillväxten automatiskt löser miljöproblemen. Sanningen är att även om teknikutvecklingen reducerat en mängd utsläpp och Europas skogar och sjöar – dock ej den biologiska mångfalden – i viss utsträckning återhämtat sig under de senaste årtiondena, så har vår totala resursförbrukning och utsläppen av växthusgaser fortsatt att accelerera i takt med en stigande konsumtionsnivå; vilket drabbar länderna i syd i betydligt större utsträckning än det drabbar Sverige- vi exporterar våra miljöproblem. Samtidigt basunerar högern ut att en radikal miljöpolitik står i motsättning till en god ekonomisk utveckling. I verkligheten är det precis tvärtom, och genom stora offentliga satsningar på bland annat dom gröna näringarna kan många nya jobb skapas och sektorer utvecklas.

Istället för högerregeringens slapphänthet på miljöområdet behövs radikala lösninga. Hela transport- och byggsektorerna måste ställa om i riktning mot koldioxid-neutralitet, hållbara transportslag måste utvecklas, nollenergihus måste bli standard, oljeberoendet måste brytas. Sol, vind och bioenergi måste byggas ut samtidigt som kärnkraftsavvecklingen fortsätter. Kapitalets motstånd måste brytas och utmanas, överklassen måste tvingas byta livsstil.

Istället verkar det som om vi kommer få fyra förlorade år under en tid när en radikal omställning behövs mer än någonsin. Bollen ligger hos alliansens bastugäng. 

Uttalandet antaget av Ung Västers förbundsstyrelse 061126

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, ordförande Ung Vänster: 0738-241213

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Det är i dag den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor. Över hela världen anordnas manifestationer för att uppmärksamma ett av de allra största samhälls- och folkhälsoproblemen i världen: mäns våld mot kvinnor. FN beräknar att var tredje kvinna någon gång i livet kommer att utsättas för allvarligt våld, i synnerhet våld i hemmet av en make, en partner eller en nära släkting.

Sverige utgör tyvärr inte något undantag, även om kvinnoförtrycket ser olika ut i olika delar av världen. Vi nås gång på gång av rapporter om att anmälningarna av mäns våld mot kvinnor har ökat också i Sverige. Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes det under förra året 24 097 fall av misshandel mot kvinnor, 3 216 våldtäkter och 2 152 fall av grov kvinnofridskränkning. Allt fler vågar anmäla brotten, men ändå får ytterst få fall till åtal.

För de allra flesta som utsätts för våld och övergrepp är det svårt att ta steget att göra en anmälan och berätta om det som hänt, och den överväldigande delen av brotten anmäls aldrig. Ett professionellt bemötande där man kan känna sig respekterad och slipper redogöra för sin situation gång på gång för olika personer skulle kunna leda till både minskat mörkertal och effektivare brottsutredningar.

Vi kräver en storsatsning för att höja kompetensen hos alla som möter våldsutsatta kvinnor och barn i sitt arbete. Det måste finnas ordentlig kunskap om mäns våld mot kvinnor inom såväl polis- och rättsväsende som inom socialtjänsten och vården. Särskilda familjevåldsenheter med specialiserade åklagare över hela landet skulle ge snabbare processer och ingripanden.

Mäns våld mot kvinnor är ytterst en fråga om makt, men genom utbildningssatsningar skulle verkligheten för de kvinnor som utsatts för våld kunna förändras drastiskt, genom att fler skulle få möjlighet till skydd, vård och upprättelse. Men istället för att genomföra dessa konkreta åtgärder pratar den borgerliga regeringen löst om att de ska ta fram en handlingsplan. De tycks ha missat den forskning och det arbete som har pågått de senaste tjugo åren, och skryter nu med att de tänker uppfinna hjulet på nytt.

Ung Vänster menar att det får vara slut på vackra ord. Menar man allvar med att det sexualiserade våldet ska bekämpas är det dags att intensifiera det arbete som påbörjats runt om i landet – inte sätta sig ner och fila på ännu ett tjusigt dokument.

Uttalandet antaget av Ung Vänsters Förbundsstyrelse 061125

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, ordförande Ung Vänster: 0738-241213

Helt om, major Björklund!

Lokala styrelser med elevmajoritet är ett försök att praktisera och inte bara prata om demokrati i skolan. Idag har ett 30-tal gymnasieskolor infört lokala styrelser med elevmajoritet. Försöket är internationellt unikt och har pågått i snart tio år, det börjar bli dags att utvärdera hur det har utfallit såhär långt, vad som kan göras för att utveckla och ytterligare fördjupa elevernas delaktighet på skolorna.

Men istället för en utvärdering blir det nu efter regeringsskiftet avveckling rakt av, meddelade Jan Björklund igår. Det blir allt tydligare var skåpet ska stå i major Björklunds skola: det ska stå still och veta sin plats.

Demokratiutredningen i slutet på 90-talet konstaterade att demokrati inte kan läras ut: "Eleverna måste få uppleva demokratin i praktiken." De lokala styrelserna var ett försök att åstadkomma just det. Nu avbryts försöket utan att ens utvärderas och utan att det någonsin var uppe till diskussion i valrörelsen. Det är ett svek mot Sveriges elever.

Jan Björklund hävdar att intresset för Lokala Styrelser var ljumt: "Elever vill diskutera upplägget av undervisningen, men väldigt få är intresserade av att styra hela sin skola"

Det kan du väl ändå överlåta åt eleverna att avgöra, Jan? Vår bild är den rakt motsatta. Lokala Styrelser med elevmajoritet har varit ett verktyg för att få elevdemokratin att betyda något reellt och vara mer än bara en diskussionsklubb för några få intresserade. För första gången i världshistorien har elever haft inflytande över utformning av sin arbetsplats, för första gången har beslut på elevrådsmöten kunnat resultera i verkliga policyändringar.

Praktiken och resultatet har förstås varierat från skola till skola. I värsta fall, när de fungerat mindre bra, har de lokala styrelserna blivit rundningsmärken för skolledningen. I bästa fall har de, som demokratiutredningen argumenterade för, varit praktiska demokratiskolor och gjort att arbetsklimatet och besluten blivit bättre för både skolledning och elever. Skolledninge har varit tvungen att slipa sina argument och tänka över sina förslag bättre. Direkta kortsiktiga försämringar har kunnat blockeras. På en skola har övervakningskameror blockerats, på andra skolor har billig frukost och busskort till alla elever införts. Exemplen är många. Men ingenstans har de lokala styrelserna lett till den katastrof Jan Björklund förespeglar.

Att ge tonåringarna så stor makt är "en nedvärdering" av lärares och skolledares professionalism, säger Jan Björklund. Nej Jan, det är det inte, det är en uppvärdering av gymnasieelevers möjlighet att vara delaktiga i utformningen av arbetsvillkoren på sin egen arbetsplats. Lärare är utbildade för att lära ut särskilda ämneskunskaper och för att organisera undervisningen i klassrummet – där ska de förstås ha sista ordet – men det finns inget skäl till varför en lärare skulle vara mer lämpad att besluta i en budgetprocess eller lokalfrågor än en gymnasieelev. Om man inte förutsätter att gymnasieelever rent allmänt är underbegåvade.

Antagligen är det inte elevdemokratin i sig som är det stora problemet för den borgerliga regeringen. Det är den vana som elever riskerar att få med sig.Tänk om vi får för oss att när vi går i skolan att vi kan kräva att få vara med och bestämma på arbetsplatsen. Vad kan vi då inte få för oss för dumheter senare i i livet? Det är farliga tankar. För mycket demokrati kan som bekant vara farligt

Ung Vänster kommer att protestera mot Jan Björklunds beslut. Helt om, major!

Erik Berg
Förbundsstyrelseledamot


För mer information kontakta:
Erik Berg, 070-30 22 574

 

Läs också:
Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14115583.asp
Rosanna Dinamarca: http://www.riksdagsvanstern.org/rd/
Lärarförbundets kommentar: http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/context/003D95ED?OpenDocument

Ung Vänstermedlem misshandlad av bosättare

Seluah Alsaati och Tove Liljeholm, som båda sitter i Ung Vänster Storstockholms distriktsstyrelse, befinner sig sedan några dagar tillbaka på Västbanken i Palestina. Dom har åkt till Palestina med International Solidarity Movement för att med icke-våld bekämpa den israeliska ockupationen.

Idag, lördag 18 november, misshandlades Tove Liljeholm av israeliska bosättare vid staden Hebron. Seluah och Tove befann sig i Hebron för att hjälpa till att förhindra att palestinier skulle trakasseras vid en årlig bosättardag. När dom passerat en israelisk vägspärr möttes dom av fanatiska bosättare som bespottade dom och var väldigt aggressiva. Bosättarna riktade slag mot det sällskap som Tove och Seluah befann sig i och Tove fick en flaska slagen mot sitt ansikte. Detta orsakade blödningar och Tove och Seluah befinner sig just nu på ett sjukhus i Jerusalem. Bilder från händelsen kan ses på http://www.palsolidarity.org/main/

– Det som har hänt är fruktansvärt. Vi fick idag ta del av det oerhörda förtryck och dom trakasserier som riktar sig mot palestinier och alla dom som står upp för palestiniernas rättigheter säger Seluah Alsaati som är distriktsordförande för Ung Vänster Storstockholm

– International Solidarity Movement, som Seluah och Tove ingår i, arbetar med fredliga metoder för att göra den palestinska vardagen lättare. En svensk medborgare har i sitt fredsarbete blivit utsatt för en israelisk attack. Det borde vara en väckarklocka för den svenska regeringen, som hittills inte har gjort någonting för palestiniernas sak säger Ida Gabrielsson som är ordförande för Ung Vänster.

För mer information kontakta:

Seluah Alsaati på +46762369987

Ida Gabrielsson på 073 824 12 13

Följ även Toves och Seluahs bloggar från Palestina på:

http://seluah.blogspot.com/ och http://palestinatur.blogspot.com/ 

Man måste se helheten

"De måste se helheten", det säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin om kritiken angående höjning av a-kasseavgiften. Så är det förstås, men inte på det viset som Littorin menar. All kritik som läggs fram mot borgarnas planerade försämringar av a-kassan bemöts med argumentationen om det så kallade "jobbpaket" och standardkommentaren är "det ska löna sig att arbeta". Visst ser vi helheten och vad det innebär för vanligt folk. Svaga fackföreningar, låga löner och otrygga anställningar är förstås målet och ingenting annat. Vi har också bjudits på en extra pisksnärt från finansminister Anders E Borg som vill jaga arbetslösa med böter om de inte söker "tillräckligt" många jobb.

I regeringen sitter ministrar som knappast någon av dem varit fackligt ansluten, ingen har varit LO- medlem. Verklighetsfrånvända typer som bedriver och företräder en snuskig högerpolitik. Medan vanligt folk får höra att höjningen av a-kasseavgiften ska fungera som ett incitament för att lösa sin egen arbetslöshet och att för få jobbansökningar ska bestraffa med bot, använder regeringen våra skattepengar för att subventionera sin egen och sina kompisars hemhjälp.

De menar att eftersom det är så många som betalar husan svart, måste vanligt folk sponsra Anders E Borg och kompani så att det kan slippa vara kriminella och anställa vitt istället. Deras miljoninkomster är förstås bara små spik i sammanhanget.

Arbetslösa ska straffas samtidigt som överklassen gynnas.

Nog kan vi se helheten.

Ida Gabrielsson, förbundsordförande Ung Vänster

Stoppa Israels utrotningspolitik

Ung Vänsters kampanj mot det israeliska murbygget genom Palestina och den israeliska statsterrorismen är högaktuell. Vi kommer att intensifiera kampanjen och lyfta palestinafrågan än mer. Vi måste göra det därför att det som nu händer nere på Gazaremsan är så fasansfullt och vidrigt så att det knappt kan beskrivas med ord. Men det är just ord vi behöver sätta på det som nu händer. Ögonvittnen har berättat om blodiga scener med avslitna kroppsdelar spridda över gatan och förtvivlade rop på hjälp från skadade. Räddningsarbetet uppges ha försinkats av fortsatt israelisk beskjutning.

Israel är en terrorstat som systematiskt sysslar med etnisk rensning och en utrotningspolitik. Bombräderna över Gazaremsan och staden Beit Hanoun och beskjutningen av den redan hårt ansatta civilbefolkningen sätter fingret på grunden i Israels mångåriga ockupationspolitik, där syftet är att driva ett helt folk på flykt. Genom trakasserier, utegångsförbud, dödskjutningar, kidnappningar av både familjer och folkvalda, tortyr och en inhemsk raspolitik gentemot den arabiska minoriteten i Israel, vill Israel göra situationen så outhärdlig för det palestinska folket så att människor ska lämna sina hus, hem, skolor och byar mordmaskinen. Den Israeliska regeringen kallar den senaste massakern för ett misstag, självklart är det inte så. Så här kommer situationen att fortgå så länge som inte omvärlden protesterar och höjer rösten mot den israeliska krigföringen.

Det är häpnadsväckande att det i den svenska debatten förekommer argument från borgerligheten om att Israel inte längre ockuperar Gazaremsan, och att vapensmuggling och raketbeskjutning från palestinierna har tagit enorm fart efter att Israel dragit "sig tillbaka". Skulden läggs återigen på dom ockuperade, på offret, och ständiga svepskäl anförs för att Israel har rätten att försvara sig. Inte en enda gång har vi fått höra att det palestinska folket har rätt att försvara sig eller att det är mot ockupanten som kraven borde riktas. Men så talar ockupationens och aparheidpolitikens försvarare. I själva verket har Israel sedan sitt "tillbakadragande" från Gazaremsan stärkt greppet än mer om den lilla landremsa, som Liberala Ungdomsförbundets Fredrik Malm, säger att Israel har lämnat. Israel har hela tiden hårt kontrollerat allt som kommer in och ut ur Gazaremsan. Samtidigt har den israeliska armén dag och natt terroriserat civilbefolkningen med s.k. "sonic boms", d v s kraftiga ljudbomber, som skrämmer livet ur familjer och spräcker fönster. Parallellt med denna militära och psykologiska terrorkrigföring har omvärldens utsvältningspolitik av Palestina (genom sitt frysta bistånd på grund av Hamas valseger) fått till konsekvens att situationen på Gazaremsan måste beskrivas som en fruktansvärd humanitär katastrof.

Israels utrotningspolitik och raketbeskjutningar in i civila bostadsområden handlar inte om att Hamas satt upp raketramper på hustaken, vilket den svenska israellobbyn så ofta påstår. Israels attacker mot civilbefolkningen i och med dödskjutningar och bombningar av vatten- och elkraftverk, är medveten och har varit så länge. Den israeliska ockupations- och krigspolitikens själva logik bygger på flagranta brott mot mänskliga fri- och rättigheter där palestinier inte betraktas som människor. Det är dags att fler reagerar, den som ingenting säger gör sig medskyldig. Att tiga är ingen medelväg, det betyder något, att inte säga eller göra något innnebär att kränkningarna forsätter.

Ida Gabrielsson, förbundsordförande Ung Vänster

Jonas Lindberg, ordförande i Ung Vänsters internationella utskott

Demonstrera mot murbygget

Onsdagen den 8 november dödades 19 oskyldiga personer i byn Beit Hanoun när Israel bombade deras hus med granater. Minst 40 andra skadades. Under den dryga vecka som operationen "Operation höstmoln" pågått har 80 palestinier dödats. I dag arrangera Ung Vänster demonstrationer för en bojkott av Israel samt mot den mur som Israel bygger på ockuperade områden i Västbanken.

Nedan finns information kring vad som händer i olika städer.

Stockholm
TID: Lördag 11 november Klockan 13.00
PLATS: Medborgarplatsen
TALARE: Per Garthon ordförande Palestinagrupperna i Sverige. Sven
Wollter med fler.

Arrangörer: Palestinska föreningen i Stockholm. Palestinagrupperna. ISM
stockholm. Nätverket bojkotta israel. Seko klubb 119. ssu Stockholm.
Vänsterpartiet stockholm. Ung vänster storstockholm. Kommunistiska
partiet. RKU. Socialistiska partiet. Ungsocialisterna, FiB/ kulturfront-
Stockholmsavdelningen.

Göteborg
Tid: lördagen den 11 november, kl 13.00
PLATS: Kungsportsplasten, Göteborg

Arrangörer: Ung Vänster, Nätverket för Palestina/Libanon och Fredskoalitionen Göteborg


 

 

Kristallnatten 9 november – demonstrera mot rasism!

Natten den 9 november 1938 genomfördes vad som blivit känt som Kristallnatten. Efter att nazisterna i Tyskland gjort sig kvitt alla sina politiska fiender inledde de sitt försök att förinta judarna. De tillfångatog och misshandlade judar, satte synagogor i brand och krossade fönstren till butiker med judiska innehavare.

Här finns en lista på några av de platser som Ung Vänster är med och anordnar manifestationer. Listan uppdateras flera gånger per dag.

 

Alingsås
Kort manifestation med tal, under parollen "Sätt stopp för Sverigedemokraterna!"
Lilla Torget i Alingsås 16.30 Dom som vill åker därefter in till Göteborg och deltar i det stora demonstrationståget
Arrangörer: Ung Vänster Alingsås

Borås:
Demonstration med fackeltåg, tal och musik.
Samling kl 17.00, Stora Torget
Arrangörer: Boråsare mot rasism

Göteborg:
Isolera extremhögern – inga fler kristallnätter!
Samling 18.00 på Götaplatsen, avmarsch mot Gustav Adolfs torg 18.30
Arrangörer: Göteborgs Nätverk mot Rasism, Centrum mot Rasism och Ung Vänster

Helsingborg:
Manifestation med samling på Mäster Palms Plats kl. 18:30.
Arrangörer: Socialdemokraterna, SSU, Vänsterpartiet och Ung Vänster i Helsingborg.

Malmö:
Fackeltåg med samling på Gustav Adolfs Torg kl. 18:00.
Arrangörer: Asylgruppen, ISS, LO-Sektionen i Malmö-Svedala, RFSL-ungdom, SSU, Socialdemokraterna, Ung Vänster, Vänsterpartiet, Transport avd. 12 och ABF-Malmö.

Kalmar:
Fackeltåg med samling på Larmtorget kl.17.30. Tal av representant från Ung Vänster.
Arrangörer: Ung Vänster

Karlskrona:
"Nej till rasism, inga fler kristallnatter" Fackeltåg kl. 18.00 på stortorget.
Arrangörer: Ung Vänster, vänsterpartiet, ssu, socialdemokraterna, LO, RFSL, Miljöpartiet, Grön ungdom, hyresgästföreningen, Nya Frisam.

Karlstad:
Ljusmanifestation på Soltorget i Karlstad kl. 18.30
Köp ett och tänd ett ljus och visa att ditt stöd till kampen mot rasism och nazism. Pengarna går till Brottsförebyggande Centrum i Värmland.
Arrangörer: Ung Vänster

Landskrona:
Manifestation med samling på Rådhustorget kl. 18:00.
Arrangörer: Asylgruppen, IF Metall, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Ung Vänster i Landskrona.

Lerum:
Manifestation och flygbladsutdelning mot Sverigedemokraterna och andra rasistiska rörelser samtidigt som kommunfullmäktige håller sitt möte.
Vi samlas utanför gymnasieskolan kl.18.00. Alla är välkommna!
Arrangörer: Ung Vänster Lerum

Lund:
Fackeltåg och appeltal. Samling Stortorget kl. 19
Arrangörer:Vänsterns Studentförbund, Ung Vänster, Vänsterpartiet, SSU, LSSK, Socialdemokraterna och ABF.
 
Sollentuna:
16:30 Upplands Väsby, tal av representanter från Ung Vänster och Vänsterpartiet
Arrangörer: Ung Vänster & Vänsterpartiet

Stockholm:
Stillastående manifestation på Sergels Torg 18.00
Talare: Dror Feiler, Judar för Israelisk-Palestinsk Fred och Alex Fridunger, förbundsordförande RFSL Ungdom
Arrangörer: Ung Vänster, Vänsterpartiet m.m.

Strängnäs:
Manifestation på Gyllenhjelmstorget kl. 17.00
Arrangörer: Strängnäs Ungdomsråd

Södertälje:
Manifestation 18:30 Södertälje Centrum, tal av representant från Ung Vänster
Arrangörer: Ung Vänster m.fl.

Tidaholm:
Fackeltåg Tidaholms torg kl. 19:00.
Arrangörer: Ung Vänster Tidaholm, SSU, idrottsföreningarna m.m.

Uddevalla:
Fackeltåg mot rasism!
Samling på skogslyckans torg kl. 17.45, avmarsch mot St Mikalesgården kl. 18.00 där det blir tal, liveband, filmvisning och fika.
Arrangörer: Ung Vänster, SSU, Grön Ungdom och Svenska Kyrkans Unga

Uppsala:
Fackeltåg, samling 18.00 på Vaksala Torg.
Arrangörer: Uppsalabor mot Rasism

Årjäng:
Föreläsning av Mårten Berger "Vanliga män" i Folkets Hus i Årjäng, kl. 19.00
Även musikunderhållning och lite senare på kvällen en ljuscermoni.
Arrangörer: Vänsterpartiet och Ung Vänster i Årjäng

För mer information:
Ung Vänsters Förbundscentral: 08-654 31 00
Anna Herdy, informationssekreterare Ung Vänster, 0735 – 93 33 86

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39