Rätt av brevbärare att vägra dela ut rasisternas propaganda

Hundratusentals hushåll i förorter till Stockholm och Uppsala får i
dagarna rasistisk propaganda från det högerextrema partiet
Nationaldemokraterna – utdelade av statliga Posten Sverige AB. Ung Vänsters Clara Lindblom anser att det är oacceptabelt att Posten tvingar sina anställda att delta i Nationaldemokraternas propagandasatsning inför riksdagsvalet.

-Posten har ingen skyldighet att dela ut alla slags försändelser, reklamutdelning är en kommersiell marknad och ett företag har rätt att välja sina kunder, säger Clara Lindblom som är andre vice ordförande i Ung Vänster och själv jobbat som brevbärare. Att Posten inte ser problemet i att ha ett högerextremt parti som kund visar att det för ledningen är viktigare med reklamintäkter än att visa att man faktiskt har ryggrad.

Många brevbärare känner sig förbannade och kränkta över att tvingas dela propagandan, och många har också valt att sjukskriva sig.

-Jag förstår att många brevbärare inte orkar gå till jobbet i dagarna, och klassar Posten det som arbetsvägran så är man väldigt fel ute, fortsätter Clara Lindblom. Det här är ett uppenbart arbetsmiljöproblem, ingen ska behöva sprida rasistisk propaganda som en del av jobbet. Jag tycker att det är starkt av de brevbärare som vägrar dela ut rasisternas propaganda – de visar mer civilkurage än Postens ledning.

För mer information, kontakta Clara Lindblom:
073-3865767, clara.lindblom@ungvanster.se

Ordning och reda – aga på fredag

Högeralliansen presenterade för en tid sedan sin skolpolitik, som går ut på att elever ska kontrolleras och disciplineras och att utbildning ska omvandlas från en rättighet för alla till en möjlighet för företag att göra vinst.

Man pratar om betyg från årskurs sex, om hårdare tag mot elever som ”inte sköter sig” med hjälp av ökad möjlighet för lärare att använda sig av disciplinära åtgärder och om att göra det svårare att ta sig in på en gymnasieutbildning. Fler skolor ska privatiseras och det demokratiska inflytandet över skolan kommer att minska ytterligare.

Men det presenteras hela tiden nya förslag där Folkpartiet agerar spjutspets i borgarnas pennalistiska skolpolitik. Ett av förslagen som återlanseras är det om att införa ordningsbetyg där elevernas uppförande ska mätas och betygsättas. Det är uppenbart att detta står i motsättning till ökat inflytande och kritiskt tänkande.

Redan i dag är det tydligt att många inte vågar säga ifrån eller ifrågasätta lärarens undervisning, i rädsla för att detta ska påverka betygen. Ett införande av ordningsbetyg skulle leda till att ännu fler elever skulle hålla tyst. Högerns dröm tycks vara en återgång till 1800-talets skola.

Ung Vänster vill se en skola där elever för mer inflytande över sin vardag. Problemet i dag handlar inte om att elever har för lite krav på sig, snarare att de ska jobba i en miljö som efter år av nedskärningar är helt kaotisk.

Antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 060325

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Ung Vänster stödjer kravet om rätt till heltid!

Förslaget som lagts fram av regeringen, om att lagstifta om rätten till heltid har mött hård kritik.

över 200 000 människor arbetar idag ofrivillig deltid. 75% av dessa är kvinnor. Deltidsanställningar är vanligast bland LO-kvinnorna, på andra plats kommer TCO-kvinnorna, på tredje plats SACO- kvinnorna och därefter LO – männen. Rätten till heltid är alltså en fråga om rättvisa, framför allt ur ett könsperspektiv.

Deltidsanställningarna har inom många branscher satts i system. Det leder till att dom som jobbar deltid får lägre inkomster och mindre makt över sina liv. Kravet på heltid innebär givetvis att en del verksamheter kommer att behöva en del omstruktureringar. Det har fått ett flertal arbetsgivarorganisationer att gå i taket och rasa mot förslaget om rätt till heltid. Argumenten mot heltid är gamla och tröttsamma. återigen får vi höra om att företag kommer att gå omkull, inte våga anställa eller tvingas flytta utomlands. Alla krav för just bättre anställningsförhållanden har alltid bemötts med en arsenal av dessa verklighetsfrånvända påståenden. Det arbetsgivarsidan med Svenskt Näringsliv i spetsen säger är att vi just inte ska göra någonting åt det faktum att över 200 000 människor, mot sin vilja, inte får jobba mer – när dom själva vill det. Deltidsarbetet är något som cementerar fast könsorättvisor genom hela livet. Ung Vänster vill därför att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. För att detta ska bli möjligt behövs en lagändring.

Antaget av Ung Vänsters Verkställande Utskott 060223

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Höj studiemedlet!

Det är uppenbart att det behövs en höjning av studiemedlet. Många studenter har idag inte råd med en rimlig livssituation. Man är som studerande tvungen att ta extrajobb med dåliga villkor, samtidigt som man försväntas studera på full fart och prestera resultat.

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) har under veckan inlett en kampanj om att höja studiemedlet med 1500 kr. Vänsterpartiet som under en tid har drivit samma krav, får i morgon motta SFS certifiering. Ung Vänster gratulerar Vänsterpartiet till utmärkelsen.

– Ung Vänster backar helhjärtat upp vänsterpartiets förslag om en höjning av studiemedlet. I längden krävs en förändrad syn på studenter och studier. Ett av de viktiaste skälen till att arbetarklassungdomar väljer att inte studera vidare, handlar om rädsla för att skuldsätta sig. Vill man bryta snedrekryteringen till högskolan, är studielön ett av de viktigaste verktygen, säger Ida Gabrielsson, ordförande Ung Vänster.

(V) kräver som enda parti en höjning med 1500 kr per månad. Liberala Studenter kallar certifikatinitiativet för en ”ideologisk och demokratisk kraschlandning”. Fria moderata studentförbundet går snäppet längre med sitt tokeri och menar att certifieringen genomförs som en ”solidaritetshandling mot bokstavsvänstern”.

– Att högern går till så hård attack är bara pinsamt och visar tydligt vilken sida man står på. Vänsterpartiets förslag skulle innebära stora förbättringar för Sveriges studenter, avslutar Gabrielsson.

SFS:s Certifikat mottages av Lars Ohly kl. 09.30 i morgon fredag, i riksdagens Kammarfoajé.

Här kan man skriva under SFS:s namninsamling för högre studiemedel.

För mer information, kontakta
Ida Gabrielsson: 0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

"EU kan aldrig demokratiseras"

EU:s historia har långt ifrån handlat om att skapa fred eller lösa ”övernationella problem” som det så vackert brukar heta. Inte heller EU:s framtid kommer att handla om något av detta.

EU:s riktning är tydlig
Att EU skulle vara ett fredsprojekt är endast ett verklighetsfrånvänt påstående som federalisterna använder för att drapera sin argumentation i en mer mysig form. Istället ser vi hur EU i rask takt är på väg mot en statsbildning. Riktningen med en gemensam president, nationalsång, valuta, militär är tydlig.

Massiv maktförskjutning
En massiv maktförskjutning har skett och fortsätter att ske från nationella parlament, som via folkliga protester, debatt och opinionsbildning är möjliga att påverka – till slutna rum i Bryssel där byråkrater kan andas lättare utan att bli störda av folklig mobilisering och krav på rättvisa.

EU idag är motsatsen till fredsbyggande och lösningar på de problem som väldigt många människor i Europa lever med, arbetslöshet, växande klyftor och nedskärningar. På många sätt är EU den direkta orsaken till stora nedskärningar i offentlig sektor, privatiseringar och vidgade klyftor. Vi ser hur allt mer makt och beslut flyttas in i en överstatlig konstruktion med stort demokratiska underskott där möjligheten för oss väljare att utkräva politiskt ansvar är näst intill obefintligt.

Omfattande folkliga protester
Resultatet i folkomröstningen om konstitutionen i Frankrike och i Holland har lett EU in i en svår kris. Det är uppenbart att makteliten i EU inte har någon förankring bland vanligt folk. Det är såklart ett problem i sig. Men samtidigt är det många som vänder sig mot den ekonomiska politik som ligger till grund för EU- projektet.

Detta visar sig genom omfattande folkliga protester mot den massarbetslöshet och nedskärningspolitik som sades vara nödvändig för att konvergera länderna till den gemensamma valutan. Flera undersökningar belägger att många idag ställer sig negativa till EU- projektet och bara några år efter införandet av Euron höjs nu röster för att lämna valutasamarbetet.

I bräschen för militär upprustning
Det är också tydligt hur EU rustar genom sin militarisering. Den ”fredsunion” som EU-anhängarna gärna talar om går istället i bräschen för militär upprustning och inskränkningar i demokratiska fri- och rättigheter. Visionen om att EU skulle vara en motmakt till USA blir också alltmer ihålig då flera av EU:s regeringschefer bockar och bugar för Vita Husets krigspolitik och aktivt driver på för att EU ska delta sida vid sida med amerikanska kolonisatörer i bland annat Irak.

Det krävs alltså djupgående förändringar i hela EU-systemet. Utgångspunkten bör vara att flytta tillbaka så mycket makt som möjligt till medlemsländerna och folken.

Avskaffa EU:s domstol
Det är absurt att de enda som har möjlighet att lägga förslag i EU är tjänstemän som inte är folkvalda. Maktförskjutningen från politiker till jurister måste upphöra. Högern har alltid varit positiv till att flytta mer makt från folkvalda församlingar till jurister.

Näst ser vi hur framtiden för Sveriges kollektivavtal och rätten att sätta oseriösa företag som betalar svältlöner i blockad ligger i händerna hos EU-domstolen. EU:s domstol är inte förenlig med grundläggande demokratiska principer och bör avskaffas.

Naturligt EU-motstånd
De svenska EU-anhängarnas desperata bortförklaringar, om att människors kritik mot EU beror på okunskap, tyder på ett genuint folkförakt. Genom påkostade kampanjer med EU-kommissionärer i spetsen ska EU-motståndet informeras bort.

För alla oss som sätter rättvisa, självbestämmande och demokrati i centrum är det också ett naturligt ställningstagande att därmed också vara EU-motståndare. EU kommer aldrig att kunna reformeras och demokratiseras eftersom det är konstruerat för ett helt annat syfte. Det är därför viktigt att ta ställning mot ett fortsatt bygge av Europas Förenta Stater.

Ida Gabrielsson
Förbundsordförande, Ung Vänster

Artikeln publicerad på http://www.europaportalen.se

Tal vid årsdagen av invasionen av Irak

Mötesdeltagare, demonstranter!

Vi har samlats här idag, på treårsdagen av George Bushs invasion av Irak, för att visa vår absoluta avsky och för att kräva ett slut på den ockupation och det krig mot det Irakiska folket som förs av USA och dess allierade. Ett angreppskrig som startades utan legitima skäl.

Efter andra världskriget slog Nürenbergtribunalen fast följande: ”att inleda ett aggressionskrig… är inte bara ett internationellt brott; det är det yttersta brottet, som bara skiljer sig från andra krigsförbrytelser i det att det ingriper i sig självt hela deras samlade ondska”. Vi är här för att ta ställning för det som egentligen borde vara självklart. Vi tar inte ställning lite grand och ibland, utan vi gör det oavkortat och entydigt. Det Irakiska folkets rätt till motstånd måste vara själklart och ska inte kunna ifråga sättas.

Det som skulle vara ett snabbt och smärtfritt krig, med smarta bomber som bara skulle träffa Saddam Husein och hans vänner, har visats sig bli just den totala mänskliga tragedi som vi redan visste att det skulle bli. Människor har förlorat sina hem och sin värdighet och tusentals civila har mördats för ett enda syfte, att USA ska säkerställa världsherraväldet och garantera ekonomisk vinst.
Trots det är det knappast den historien som berättas i den svenska borgliga median. Att människor dör ursäktas, att tortyr används ifrågasätts knappast och att de mänskliga rättigheterna gång på gång sätts på undantag anses nödvändigt för införandet av demokrati. Lite spill får man väl räkna med när man bombar fram demokrati och befriar människor, eller som Tommy Frank, general i USA:s armé så tydligt uttryckte sig: We don´t do bodycounts, vi räknar inte kroppar.

Vi är många som vägrar ha en sådan syn på människovärde. Vi är många här för att protestera mot vidrigheterna. Men samtidigt kan det tyckas märkligt att vi inte är flera. När insikten om vad som faktiskt hänt och händer når än, är känslan av frustration och sorg överväldigande. Hur är det möjligt att genomföra de grövsta kränkningar och övergreppen mot människor och människovärdet utan att ännu flera agerar. Svaret är sorgligt men enkelt. Människor i Irak framställs utan mänsklighet, de fråntas sitt människovärde och avhumaniseras. Framställningarna i borgerlig media är klara och syftet är tydligt. Förutom lögnerna som haglat redan från början, historierna om massförstörelsevapen, tomma påståenden om att befria kvinnor och framställningar av demokrati med illegitima val så förmedlas också en bild som ska få det att verka som att folket i Irak är några andra slags människor. För hur skulle man annars kunna förklara och försvara att man kastar fosforsyra i ansiktet på människor som känner smärta, att man bombar sönder bostäder där människor lever och att man använder sig utav tortyr som redskap. Att framställa människor som mindre civiliserade, som någonting annat, helt olikt, är såklart en medveten strategi.

I Sverige har vi en höger som företräds av Borgaralliansen som gång på gång öppet hyllar krig och förtryck. Den svenska regeringen svarar med tystnad och genom det en legitimering av kriget. Svenska trupper skickas till Afghanistan under NATO befäl. Vänsterpartiet är det enda parti i Sveriges riksdag som kräver att trupperna skall tas hem.

Samarbetet mellan Sverige och USA är omfattande. Trots att det är förbjudet att exportera vapen till krigförande länder fortsätter Sverige att sälja vapen till USA. Under 2004 beräknas den svenska vapenexporten till USA ha uppgått till 770 miljoner kronor. Detta kan inte ses på något annat sätt än som en ren legitimering utav USA:s olagliga och folkrättsvidriga krig.

Ung Vänster kräver att vapenexporten till USA omedelbart upphör och att de svenska trupperna tas hem!

Också i Sverige har vi sett vad som kan göras i kriget mot terrorismens namn. Listan på åtgärder som förs fram för att stoppa den ”muslimska terrorn” kan göras lång. å ena sidan vill man för att förhindra bombdåd, använda buggning och avlyssning av personer som inte ens är brottsmisstänkta, å andra sidan ska länder, och därmed människor, bombas sönder och samman för att stoppa terrorismen. Demokratin ska försvaras genom inskränkningar, demonstrationsrätten ska beskäras, militärt våld mot civila ska tillåtas för att skapa trygghet och freden ska byggas genom att skicka svenska krigförande styrkor till Afghanistan under Nato-befäl. I Våra skolor ska SäPO- agenter agera undercover för att åsiktsregistrera invandrarungdomar. Det är uppenbart att syftet med den rasistiska hetsen knappast är till för att trygga vår säkerhet. Inte heller är inskränkningarna och bomningarna detsamma som att försvara och utveckla demokratin, vare sig i Sverige eller någon annanstans. De står snarare i direkt motsättning till varandra.

Det är tröttsamt att ens behöva påpeka det självklara, att frihet inte skapas genom inskränkningar i våra rättigheter, terror inte stoppas genom bombningar och att fred inte byggs genom ockupation och utsugning.

Demonstranter, mötesdeltagare och fredsvänner!

Vi är här idag för att kräva vår rätt till en annan utrikespolitik. En utrikespolitik som tar ställning mot krig och ockupation och för människovärde och nationellt självbestämmande.

Vi slår fast vårt eget ansvar, att säga ifrån och protestera.
Inget krig i vårt namn!
USA ut ur Irak!

Demonstrera och fördöm USA:s ockupation av Irak!

På lördag uppmärksammans att det är 3 år sedan USA inledde sin folksrättsvidriga ockupation av Irak.Runt om i landet arrangeras protestmöten och demonstrationer.

Saknas någon aktion? Skicka information till info@ungvanster.se. Listan på arrangemang kommer att uppdrateras hela veckan.

STOCKHOLM:
Demonstration
Samling 13:00 Sergels Torg
USA ut ur Irak!
Inget svenskt stöd till USA:s krigspolitik!
Inget krig mot Iran
Stoppa USA:s militära upptrappning i Latinamerika
Stoppa vapenexporten till USA och Storbritannien
Stoppa vapenexporten till Israel
Sverige ut ur Afghanistan
Ockupationerna av Irak och Palestina måste upphöra nu!
Försvara folkrätten

Arr: Nätverket mot krig

GöTEBORG:
Demonstration
USA ut ur Irak! Erkänn irakiernas rätt till självbestämmande och motstånd
13:00, Avmarsch från Götaplatsen mot Gustav Adolfs Torg

Arr: Fredskoalitionen, Nätverket Stoppa USA:s krig

MALMö:
Manifestation
Samling 12:30 Gustav Adolfs Torg
USA ut ur Irak – omedelbart och villkorslöst!
Stöd irakiernas motståndskamp!

Arr: Irakkommittén i Malmö

UPPSALA:
Demonstration mot ockupationen av Irak och till stöd för irakiernas kamp mot ockupationen.
Samling 12:30, Slottsbacken/Odinslund
USA ut ur Irak!
Inget svenskt stöd till USA:s ockupation!
Solidaritet med Iraks kamp för frihet!

Arr: Uppsala Fredskoalition

LUND:
Flygbladsutdelning
Mer information inom kort! Kontakt: lund@irakkommitten.se

Arr: Irakkommittén i Lund, SP, VSF m fl

JöNKöPING:
Protestmöte
Samling kl 12:00, Hoppets torg
USA ut ut Irak!
För ett fritt Palestina
Stöd motståndskampen!
Eftermöte på Munksjögården kl 13:00

Arr: Nätverket mot krig i Jönköping

öSTERSUND:
Demonstration
Samling 13.00, Stortorget
USA-alliansen ut ur Irak!
Stöd motståndet i Irak!

Arr: Nätverket för global fred och demokrati, östersund

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Ökad trygghet, inte ökad otrygghet

I tisdags demonstrerade och strejkade hundratusentals fransmän mot regeringens senaste förslag om att uppluckra anställningstryggheten. Förslaget lyfts fram som ett sätt att minska ungdomsarbetslösheten, men konkret innebär det exempelvis att arbetsköparen får ökade möjligheter att säga upp den som jobbar utan förklaring.

Också i Sverige har vi sett liknande ”ungdomspaket” lanseras från borgligheten. Tidigare på DN Debatt gick centerledaren Maud Olofsson ut och krävde att ungdomar upp till 26 år ska berövas rätten till en trygg anställning. Hon använder det franska exemplet som argument. Naturligtvis går MUF-ordförande Johan Forsell och Jonny Munkhammar från näringslivets egna lobbyorganisation Timbro, ännu längre. Arbetsrättsliga och avtalsmässiga frizoner ska upprättas för alla upp till 30 år.

Forsell och Munkhammar menar att den höga ungdomsarbetslösheten dels beror på att kollektivavtalen kräver att ingångslönerna ska ligga på vissa nivåer och dels på att lagen sätter stopp för lönediskriminering. Det är bra att MUF och Timbro skriver rakt ut vad de anser, att lönerna är för höga och att skyddet för de som jobbar är för starkt.

Högern vill skapa ökad otrygghet på arbetsmarknaden trots att det just är osäkerheten som är det stora problemet. Ungdomar tvingas idag till otrygga anställningar med oregelbundna och obekväma arbetstider. Denna diskriminering av unga möjliggörs genom att arbetsköparna utnyttjar håligheter i lagen för att aktivt förneka möjligheten till trygga heltidsanställningar.

Om det är som högern påstår, att en stark arbetsrätt skapar arbetslöshet, varför är då arbetslösheten genomgående högre i de yrken där anställningstryggheten är som svagast.

Gång på gång försöker borgaralliansens rida på myten om att ungdomar inte vill ha trygga anställningar. Tidskriften Arbetsmiljö har de senaste åren genomfört två olika undersökningar som båda entydigt visar att hela 96 % vill ha fasta jobb och att skillnaderna mellan olika åldersgrupper är minimala. Detta bekräftas också av en undersökning gjorda på ungdomar i åldrarna 16-29 som tidigare genomfördes av Ungdomsstyrelsen, där ”att ha en fast anställning” toppar listan för ”viktiga mål att uppnå i livet”. En annan undersökning som genomfördes av SCB kom fram till liknande resultat. Det är alltså ganska få, till skillnad från borgaralliansen, som vill se en ökad otrygghet på arbetsmarknaden.

Det som presenteras som recept för fler jobb är minskade ersättningsnivåer i a-kassa och sjukersättning, lägre löner för ungdomar som arbetar, ett avskaffande av turordningsregeln och minskade skatter för företagande. Högerns avsikter blir tydliga och konsekvenserna för ungdomar brutala. Lönesänkaralliansen tar alla initiativ för att pressa ned lönerna för dem som jobbar. Sänkta ersättningsnivåer för att tvinga fram en lönesänkning, ungdomslöner där ungdomars arbete reas ut och blir billigare och frizoner där det blir upp till arbetsköparen att godtyckligt sparka den som de behagar. Detta leder så klart till tystare arbetsplatser där den som uttrycker sin åsikt riskerar att förlora jobbet.

Arbetslösheten skall bekämpas, men detta görs inte genom upprättande av frizoner där dem som jobbar saknar trygghet och där arbetsköparen har rätten att välja och vraka. Högern talar ofta om att det krävs en flexibel arbetsmarknad. Flexibel betyder anpasslig, böjlig. Det är tydligt vem som de anser skall anpassas och böjas och vem det är som skall böja.

Ung Vänster vill i stället se en ökad trygghet på arbetsmarknaden. Ett steg i rätt riktning är den förstärkning av arbetsrätten som vänsterpartiet varit med och genomfört, som innebär färre osäkra anställningsformer och kortad anställningstid tid för att få ett fast jobb. Vi vill inte ha ungdomslöner eller annan diskriminering för unga på arbetsmarknaden. Aktieutdelningen i de svenska storföretagen beräknas i år uppgå till hela 170 miljarder, det är tydligt att det krävs en omfördelning från ett fåtal personer till det gemensamma. 200 000 nya jobb i offentlig sektor är en satsning som vi inte har råd att låta bli att genomföra.

Ida Gabrielsson
Ordförande Ung Vänster

Igår firades internationella kvinnodagen!

I går firades 8 mars, den internationella kvinnodagen runt om i landet. Manifestationer mot mäns våld mot kvinnor arrangerades, pass i feministiskt självförsvar hölls och demonstrationer för kvinnofrid genomfördes.

I Stockholm på södermalmstorg talade Ida Gabrielsson, ordförande Ung Vänster. Hon pratade om rätten att få försvara sig, om att införa feministiskt självförsvar i skolan.

”Ung Vänster sätter nu igång vår mest feministiska valrörelse någonsin. Vi driver hårda krav som utgår ifrån unga tjejers verklighet och som leder till konkret förändring. Vi kräver att stadsplaneringen ses över ur ett könsmaktperspektiv, att satsningar görs på ätstörningskliniker och att feministiskt självförsvar införs i skolan. Rätten att försvara sig mot mäns våld, mot de övergrepp och trakasserier som tusentals tjejer vittnar om, menar vi är självklar.”

Hon menar vidare i sitt tal att borgaralliansen är feminismens huvudfiende.

”Tävlingen är definitivt avslutad. Det bråkas inte längre om vem som kan påstå sig vara feminist flest gånger i den politiska debatten. Tvärtom ser vi hur borgaralliansen med Fredrik Reinfeldt i spetsen mer än gärna agerar huvudfiende till de feministiska landvinningarna. istället för nedskärningar och privatiseringar av ungdomsmottagningar och ätstörningskliniker vill vi se en upprustning av välfärden. Det är helt sjukt att som borgaralliansen vill, låta privata bolag göra vinst på att unga tjejer spyr upp maten för att de inte är nöjda med sig själva.”

Talet presenteras i sin helhet längre ned på sidan.

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Tal av Ida Gabrielsson, 8 mars 2006

I dag samlas vi för att fira de rättigheter vi tillkämpat oss och samtidigt ställer vi krav på nya segrar.

året som gått har präglats utav angrepp och hårda attacker mot kvinnors rättigheter och mot den svenska feministiska rörelsen. Efter dokumentären könskriget som sändes i SVT där delar av kvinnorörelsen, kvinnojourerna, beskrevs som en galen sekt har våra rättigheter hotats och ifrågasatts gång på gång. Ibland har till och med själva faktumet att kvinnor underordnats män, att det finns en könsmaktsordning omtalats som en ren konspiration.

Tävlingen är definitivt avslutad. Det bråkas inte längre om vem som kan påstå sig vara feminist flest gånger i den politiska debatten. Tvärtom ser vi hur borgaralliansen med Fredrik Reinfeldt i spetsen mer än gärna agerar huvudfiende till de feministiska landvinningarna.

Vi måste slå tillbaka, Vi måste ta ställning och Vi måste kräva vår rätt. Ung Vänster sätter nu igång vår mest feministiska valrörelse någonsin. Vi driver hårda krav som utgår ifrån unga tjejers verklighet och som leder till konkret förändring. Vi kräver att stadsplaneringen ses över ur ett könsmaktperspektiv, att satsningar görs på ätstörningskliniker och att feministiskt självförsvar införs i skolan. Rätten att försvara sig mot mäns våld, mot de övergrepp och trakasserier som tusentals tjejer vittnar om, menar vi är självklar.

För en tid sedan debatterade jag om feministiskt självförsvar i skolan tillsammans med ordförande för Sveriges skolledare, en man i övre medelåldern. Han påstod att det stred emot skolans värdegrund att låta oss tjejer få möjlighet att träna feministiskt självförsvar i skolan, och att det inte är bra att möta våld med våld. Istället skulle man snacka med killarna som sysslar med sådana saker och hjälpa dom redan på ett tidigt stadium. Han har alltså missat eller valt att bortse från det helt centrala. Att vi tjejer idag oavsett snacket om värdegrund redan utsätts för våld, övergrepp och trakasserier, i våra egna skolor, i våra hem, överallt. Varför förvägrar då skolan oss en möjlighet att få försvara oss? Varför inser man inte det självklara att våldet knappast bara drabbar ett fåtal?
Istället för att ta ett gemensamt ansvar för konsekvenserna av könsmaktsordningen blir det upp till var och en.

Det som kanske gjorde mig mest upprörd under hela debatten med skolledaren var när frågan ställdes om vad han tyckte sin egen dotter skulle göra om hon utsattes för övergrepp. Hans svar var att hon inte skulle försätta sig i sådana situationer från början. En total förnekelse och ett förminskande av våra erfarenheter. Ett skuldbeläggande och en begränsning utav tjejer och vårat livsutrymme. För hur menar han att vi ska leva om vi hela tiden ska göra det utifrån risken att bli utsatt för övergrepp?

För vad skulle det konkret innebära ifall att vi följer skolledarens råd? Att vi inte ska försätta oss i en sådan situation från början. Kanske ska vi låta bli att gena genom parken, undvika att säga ifrån när killen på bussen kladdar på oss, eller hålla oss undan i skolkorridorerna.
Vi tjejer begränsar oss ständigt på ett sådant sätt redan nu. Att underblåsa rädslan leder knappast till ökad trygghet, snarare är det ett effektivt sätt att skuldbelägga tjejer och flytta fokus från det egentliga problemet.

Man missar också eller väljer kanske åter igen att bortse från att det faktum att de allra flesta övergreppen sker i hemmet.

Att ständigt möta ett sådant förminskande och ett sådant motstånd leder till att man ofta känner en frustration, men också en ilska. Systerskapet oss tjejer emellan har sällan varit viktigare. Vi vet att förtrycket existerar, vi vet det, för att vi känner det, vi upplever det varje dag.

När vi tillsammans kräver vår rätt att försvara oss omvandlar vi maktlösheten till styrka. Feministiskt självförsvar innebär att vi tjejer tar mer plats och tar oss större friheter, tillsammans delar vi erfarenheter och utarbetar strategier. Vi formerar gemensamt ett motstånd mot våldet och rädslan.

Därför är kravet om feministiskt självförsvar centralt i Ung Vänsters valrörelse.

En annan oerhört viktig del är stödet till ungdomsmottagningarna. Ung Vänster delar varje år ut ett feminist pris, för att uppmärksamma en person eller en organisation som påverkat debatten eller drivit fram konkreta förändringar i arbetet för ett mer jämställt samhälle.

I år går priset till Sveriges ungdomsmottagningar som varje dag jobbar med att stödja ungdomar, och framförallt tjejer med att känna sig trygga med sina kroppar och sin sexualitet. Det är en förutsättning för att kunna hävda sig mot kränkningar och övergrepp.

Istället för nedskärningar och privatiseringar av ungdomsmottagningar och ätstörningskliniker vill vi se en upprustning av välfärden. Det är helt sjukt att som borgaralliansen vill, låta privata bolag göra vinst på att unga tjejer spyr upp maten för att de inte är nöjda med sig själva. Vi tar upp kampen mot absurda skönhetsideal, kränkningar och övergrepp. Och vi vägrar ge oss.

Lyssna på tjejerna, Baylan!

I dagarna lanseras en nationell kampanj under parollen Slå tillbaka, och idag lyfte Lars Ohly frågan om feministiskt självförsvar till debatt i riksdagen.

Vänsterpartiets och Ung Vänsters krav är att alla högstadie- och gymnasieskolor ska se till att de tjejer som vill får möjlighet att träna feministiskt självförsvar. Det är ett konkret och effektiv sätt att ta fasta på unga tjejers egna berättelser om vardagsrädsla, begränsat livsutrymme, inskränkt frihet.

Skolminister Baylans svar var minst sagt intetsägande och dessutom präglat av en kompakt ovilja att tala om tjejers specifika utsatthet och intressen. Istället poängterade han gång på gång att all mobbing är dålig och att alla, oavsett kön ska ha lika möjligheter. Det är förstås sant, men han osynliggör både maktdimensionen i skolmiljön och det faktum att det finns könsspecifika mönster i hur tjejer och killar mår i skolan.

Baylan säger å ena sidan att det är fritt fram för de skolor som vill att arrangera självförsvar, men samtidigt uttrycker han tydlig skepsis till metoden. Han tycker inte att man ska jobba med särskilda satsningar gentemot tjejer, utan istället ta ett "helhetsgrepp på både flickors och pojkars problem". Det handlar om att stärka tjejers och killars självförtroende och rätt att inte behöva vara rädd, samtidigt!

Frågan är hur detta skulle gå till. Det är ju killarna som tjejerna är rädda för! Hur skulle vi då kunna tala om vår rädsla med dem? I en könsblandad grupp och utan könsmaktsperspektiv blir möjligheterna att bryta könsmaktsordningen minimala.

Dessutom förhindras tjejer att utbyta erfarenheter med varandra och ta stöd i varandras berättelser.
Möjligen kan man kalla självförsvarsgruppen en tillflyktsort, men tillflyktsorter av det slaget är nödvändiga för att tjejer ska kunna lära sig styrkan i att hålla ihop. Tjejers gemenskap är feministiskt sprängmedel – det får kraftfulla konsekvenser också på omgivningen.

Intresset för feministsiskt självförsvar är enormt. Senast nu i januari svarade 77% av tjejerna JA på Ungt Vals fråga om tjejer ska få lära sig självförsvar i skolan. Endast 6% av tjejerna och 29% av killarna var negativa.

Det finns ju de som tror att feministsikt självförsvar går ut på att lära tjejer att slå folk på käften. Men det är egentligen inte det viktiga. Det viktiga är att tjejer får möjlighet att reflektera över, skapa sig handlingsberedskap för att parera, det förtryck som vi utsätt för på grund av att vi råkar vara tjejer. Det är ett självförsvar som ska ge det självförtroende som gör att man vågar ta sig större friheter, större utrymme, än vi tilldelats i ett samhälle format av könsmaktsordningen.

Feministiskt självförsvar är utformat av kvinnor och utvecklas ständigt av kvinnor. Vi delar erfarenheter, utarbetar nya strategier. Det handlar om att kvinnor och flickor tillsammans vänder rädslan till styrka och handlingskraft. Feministiskt självförsvar är en av flera viktiga nycklar för att vi ska kunna formera ett motstånd mot våldet och rädslan.

Skolministern kommer uppenbarligen inte att driva på. Därför är det viktigt att vi andra gör det, och skapar ett tryck underifrån som han inte kan blunda för. Internationella kvinnodagen är en bra dag att börja.

Ida Gabrielsson
Ordförande, Ung Vänster

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39